Quyết định 1375/QĐ-UBND

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1375/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1375/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 811/SVHTTDL-TCCB ngày 23/6/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1262/SNV ngày 31/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ Sở của Trung tâm đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, giải trí của nhân dân và các hoạt động văn hóa khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và đất nước; các phong trào lớn như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

3. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của tỉnh.

4. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

5. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa - nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

6. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác văn hóa thông tin của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa - nghệ thuật.

8. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh.

9. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

10. Phát hiện, động viên và cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình, mẫu hình đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực của tỉnh và đất nước.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Quản lý, sử dụng biên chế, lao động theo phân cấp; quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

1. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quản lý Trung tâm theo chế độ thủ trưởng.

2. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo Trung tâm, được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực phân công phụ trách và cùng với Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm

1. Phòng Hành chính - Tổ chức;

2. Phòng Nghiệp vụ;

3. Đội Tuyên truyền lưu động.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ các quy định của Nhà nước có liên quan để quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm, đảm bảo cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, tùy vào khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, Giám đốc Trung tâm tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập thêm các phòng trực thuộc Trung tâm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Trung tâm xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và xác định số lượng người làm việc trong Trung tâm báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giám đốc Trung tâm chủ động bố trí, sắp xếp viên chức và người lao động trong phạm vi số lượng người làm việc của Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm trong đơn vị, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động làm việc trong Trung tâm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về viên chức và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Chương IV

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Cơ chế tài chính

Trung tâm thực hiện cơ chế quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, các văn bản pháp luật có liên quan và theo hướng dẫn của cơ

quan tài chính có thẩm quyền.

Điều 9. Mối quan hệ công tác

1. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị thuộc sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trung tâm được thực hiện các quan hệ giao dịch, hợp đồng, phối hợp với các tổ chức và cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật khi được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Quy chế này áp dụng cho Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi. Mọi hoạt động của Trung tâm phải theo đúng nội dung quy định trong Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1375/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1375/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1375/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành12/08/2015
        Ngày hiệu lực12/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1375/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1375/QĐ-UBND Quy chế Tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi

           • 12/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực