Quyết định 1376/QĐ-BTTTT

Quyết định 1376/QĐ-BTTTT năm 2009 đính chính Phụ lục 2 - Thông tư 23/2009/TT-BTTTT về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1376/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC 2 - THÔNG TƯ SỐ 23/2009/TT-BTTTT NGÀY 20/7/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH GIAI ĐOẠN 2009-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục 2 “Danh sách phân chia khu vực các huyện, xã” ban hành kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010 (như Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm hiệu lực của Thông tư 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Viễn thông; Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông; Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các P.Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ BTTTT;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT: Vụ PC, Thanh tra Bộ, Cục QL chất lượng CNTT và TT, Trung tâm Thông tin; Báo BĐVN;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTĐT Công báo;
- Lưu: VT, KHTC .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1376/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1376/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2009
Ngày hiệu lực01/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1376/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1376/QĐ-BTTTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýTrần Đức Lai
     Ngày ban hành30/09/2009
     Ngày hiệu lực01/10/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1376/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông

         • 30/09/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/10/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực