Quyết định 1376/QĐ-TTg

Quyết định 1376/QĐ-TTg bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1376/QĐ-TTg 2021 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Y tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ ĐỂ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ chuyên để về phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết s79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về mua sm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chng dịch Covid-19;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản s 857/BTC-HCSN ngày 30 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng (Năm nghìn một trăm tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 857/BTC-HCSN ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Điều 2.

1. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

2. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Bộ Y tế chịu trách nhiệm:

a) Chủ động quyết định việc sử dụng kinh phí được giao cho phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến của công tác phòng, chống dịch và phù hợp với yêu cầu chuyên môn theo từng giai đoạn.

b) Rà soát toàn bộ số lượng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc hiện có, bao gồm cả các nguồn tài trợ, viện trợ, để xác định nhu cầu mua bổ sung đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

c) Tổ chức mua sắm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

d) Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với công tác phòng, chống dịch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chng dịch bệnh Covid-19.

đ) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách để hoàn lại phần do ngân sách địa phương bảo đảm để mua sắm theo quy định theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021.

e) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính về việc sử dụng số kinh phí được bổ sung theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg;
các Vụ: KGVX, TKBT, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (2). G

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1376/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1376/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2021
Ngày hiệu lực01/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(12/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1376/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1376/QĐ-TTg 2021 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1376/QĐ-TTg 2021 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1376/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành01/08/2021
        Ngày hiệu lực01/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (12/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1376/QĐ-TTg 2021 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Y tế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1376/QĐ-TTg 2021 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Y tế

              • 01/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực