Quyết định 1377/QĐ-TTg

Quyết định 1377/QĐ-TTg năm 2015 về thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn tại tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1377/QĐ-TTg 2015 thành lập Vườn quốc gia Du Già Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VƯỜN QUỐC GIA DU GIÀ - CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN TỈNH HÀ GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn tại tỉnh Hà Giang trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca.

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn.

2. Tổng diện tích tự nhiên: 15.006,3 ha thuộc địa bàn 03 xã của 03 huyện, tỉnh Hà Giang: Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê; xã Du Già, huyện Yên Minh.

Tọa độ địa lý:

- Từ 22°82'83" đến 22°98'83" Vĩ độ Bắc;

- Từ 105°10'02" đến 105°18'11" Kinh độ Đông.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Bảo vệ các hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi đá vôi và các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, bao gồm: Thông đỏ bắc, Trai lý, Sưa bắc, Voọc mũi hếch và Sơn dương nâu;

- Duy trì chức năng phòng hộ đầu nguồn của lưu vực sông Gâm và hệ thống suối trong khu vực của hồ thủy điện Tuyên Quang, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trong khu vực;

- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu bảo tồn khu hệ động vật rừng, thực vật rừng và các hệ sinh thái điển hình của Vườn;

- Khai thác thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn để phát triển du lịch sinh thái, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn và bảo vệ môi trường; tạo việc làm và khuyến khích người dân địa phương tham gia hoạt động dịch vụ du lịch, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Các phân khu chức năng:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Diện tích 11.224,7 ha, bao gồm các Tiểu khu 106, 106A, 106B, 108, 108A, 115, 115B (xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên), 112, 112B, 116, 123A, 124 (xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê), 99, 100 (xã Du Già, huyện Yên Minh).

Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phân khu này là bảo vệ nghiêm ngặt các hệ sinh thái rừng, hệ động, thực vật rừng bao gồm cả nguồn gen quý hiếm, đặc hữu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về hệ sinh thái rừng; hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch sinh thái;

- Phân khu phục hồi sinh thái: Diện tích 3.693,2 ha tại các Tiểu khu 99, 100 (xã Du Già), 112, 112B, 116, 123 A, 124 (xã Minh Sơn), 115, 115B (xã Tùng Bá).

Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phân khu này là bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng; phục hồi các hệ sinh thái rừng, khôi phục đa dạng sinh học và các giá trị khác của khu rừng; thực nghiệm, nghiên cứu lâm sinh, động, thực vật và địa chất thủy văn; phát triển du lịch sinh thái;

- Phân khu dịch vụ - hành chính: Diện tích 88,4 ha tại Khoảnh 21, Tiểu khu 112B (xã Minh Sơn).

Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phân khu này là đảm bảo các hoạt động về quản lý hành chính, xây dựng nhà làm việc, nhà khách, vườn ươm, các cơ sở nghiên cứu về động, thực vật rừng; tổ chức các cơ sở phục vụ dịch vụ nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch;

5. Vùng đệm Vườn quốc gia: Diện tích 8.850 ha trên địa bàn 33 thôn, 06 xã (thuộc 04 huyện của tỉnh Hà Giang) giáp ranh Vườn quốc gia, bao gồm: Du Già, Đường Thượng (huyện Yên Minh); xã Minh Sơn và Yên Định (huyện Bắc Mê); xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên); xã Thái An (huyện Quản Bạ).

6. Các chương trình hoạt động chủ yếu của Vườn quốc gia:

- Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học;

- Chương trình phục hồi sinh thái rừng;

- Chương trình giao đất, giao rừng cho Ban quản lý Vườn quốc gia;

- Chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ bảo tồn;

- Chương trình phát triển du lịch và giáo dục môi trường;

- Chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang:

- Trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn;

- Chỉ đạo việc lập dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, Dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn và các dự án đầu tư, phát triển khác có liên quan, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1377/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1377/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực18/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1377/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1377/QĐ-TTg 2015 thành lập Vườn quốc gia Du Già Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1377/QĐ-TTg 2015 thành lập Vườn quốc gia Du Già Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1377/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực18/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1377/QĐ-TTg 2015 thành lập Vườn quốc gia Du Già Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1377/QĐ-TTg 2015 thành lập Vườn quốc gia Du Già Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang

            • 18/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực