Quyết định 1377/QĐ-TTg

Quyết định 1377/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1377/QĐ-TTg 2021 chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT HÀNG XUẤT BẢN PHẨM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Số lượng xuất bản phẩm đặt hàng: không quá 1.000 xuất bản phẩm, gồm các mảng đề tài:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng;

- Lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại;

- Kinh tế, nông nghiệp, nông thôn;

- Văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật;

- Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng;

- Dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng.

2. Thời gian thực hiện: 05 năm, từ năm 2022 đến hết năm 2026.

3. Kinh phí thực hiện:

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước (trung ương).

- Phương thức phân bổ kinh phí: Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp dự toán kinh phí theo đề xuất của các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí.

4. Phương thức thực hiện: Đặt hàng bản thảo (bản mẫu), đấu thầu in và phát hành.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Định hướng đề tài xuất bản phẩm đặt hàng căn cứ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng năm, từng giai đoạn; duyệt danh mục đề tài, số lượng, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; rà soát, thẩm định phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu) của xuất bản phẩm và đề nghị Bộ Tài chính quyết định giá mua tối đa áp dụng đối với bản thảo (bản mẫu); tổng hợp danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện danh mục, số lượng, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng.

b) Bộ Tài chính có trách nhiệm: Căn cứ đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng hợp, cân đối dự toán kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giá mua tối đa công đoạn bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm đặt hàng.

c) Cơ quan chủ quản nhà xuất bản có trách nhiệm: Đặt hàng xuất bản phẩm có nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hằng năm của nhà xuất bản; phê duyệt danh mục, dự toán kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm; quyết định giá từng bản thảo (bản mẫu) dựa trên giá mua tối đa bản thảo (bản mẫu) do Bộ Tài chính quy định; quyết định số lượng và địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định; ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng xuất bản phẩm với nhà xuất bản; kiểm tra, giám sát việc nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và việc đấu thầu công đoạn in, phát hành của nhà xuất bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1377/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1377/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2021
Ngày hiệu lực02/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(03/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1377/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1377/QĐ-TTg 2021 chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1377/QĐ-TTg 2021 chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1377/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành02/08/2021
        Ngày hiệu lực02/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (03/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1377/QĐ-TTg 2021 chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1377/QĐ-TTg 2021 chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

              • 02/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực