Quyết định 1377/QĐ-UBND

Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nội dung toàn văn Quyết định 1377/QĐ-UBND 2020 giảm tiền sử dụng nước sạch do ảnh hưởng Covid-19 Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM GIÁ NƯC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định s 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xut, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định s 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư s 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính v việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định s 18/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh sửa đi, b sung một s điều của quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định s 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định s 37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điu chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí;

Căn cứ Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp ngày 04/5/2020;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình tại Công văn số 142/KH-NQB ngày 14/4/2020; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh tại Công văn số 50a/BQLDA ngày 21/4/2020; Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn số 467/KKT-CTHT ngày 24/4/2020; UBND huyện Quảng Trạch tại Công văn s 315/UBND-TCKH ngày 24/4/2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1320/STC-GCS ngày 29/4/2020 kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 27/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dch Covid-19 với nhng nội dung cthể như sau:

1.1. Miễn tiền sử dụng nước sạch:

- Miễn toàn bộ tiền sử dụng nước sạch cho các khu cách ly tập trung theo danh sách các khu cách ly tập trung do UBND tỉnh quyết định.

- Miễn toàn bộ tiền sử dụng nước sạch cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo thực tế sản lượng nước sử dụng nhưng tối đa không quá 05 m3/tháng.

1.2. Giảm giá nước sạch:

- Giảm giá sử dụng nước sạch đối với các đối tượng sử dụng nước sạch để kinh doanh dịch vụ (bao gồm tập thể và cá nhân có kinh doanh) từ 15.000 đồng/m3 xuống 10.800 đồng/m3.

- Các đối tượng sử dụng nước sạch giá tổng hợp (bao gồm kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt) thì toàn bộ sản lượng nước sạch sử dụng trong tháng áp dụng mức giá 7.000 đồng/m3.

Điều 2. Thời gian áp dụng miễn, giảm: 03 tháng liên tục từ kỳ thu tiền nước tháng 4/2020 (Tháng 4, 5, 6 năm 2020)

Điều 3. Giao các đơn vị cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan thực hiện miễn, giảm giá sử dụng nước sạch và tự đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình; Giám đốc Công ty Quản lý hạ tầng khu kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh; Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1377/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1377/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2020
Ngày hiệu lực05/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(07/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1377/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1377/QĐ-UBND 2020 giảm tiền sử dụng nước sạch do ảnh hưởng Covid-19 Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1377/QĐ-UBND 2020 giảm tiền sử dụng nước sạch do ảnh hưởng Covid-19 Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1377/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành05/05/2020
        Ngày hiệu lực05/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (07/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1377/QĐ-UBND 2020 giảm tiền sử dụng nước sạch do ảnh hưởng Covid-19 Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1377/QĐ-UBND 2020 giảm tiền sử dụng nước sạch do ảnh hưởng Covid-19 Quảng Bình

              • 05/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực