Quyết định 1379/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1379/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Khoa học Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bãi bỏ trong phạm lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1593/TTr-SKHCN ngày 22/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (đính kèm 2 Phụ lục).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:

1. Cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố để niêm yết, công khai thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ:

1. Thủ tục hành chính số thứ tự 1, 2, 3 Mục III Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính số thứ tự 17, 18, 19 Mục IV Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ; (báo cáo)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT. Lê Huyền;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT.CNTT và TT (Sở TTTT);
- VPUB, LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền

PHỤ LỤC I

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1.

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 44, đường 16/4, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Không

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 14/2023/TT- BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

2.

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự nghiên cứu đầu tư

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

Không

3.

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

Không

4.

Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực

22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

Không

B. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Tên Thủ tục hành chính

Quyết định đã ban hành

1

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự nghiên cứu đầu tư

3

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.

TT

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: đề xuất thành lập hội đồng đánh giá công nhận kết quả.

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Xem xét ký duyệt văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Xem xét thành lập hội đồng đánh giá công nhận kết quả.

0,5 ngày

Bước 4

Phòng Quản lý Công nghệ

- Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng đánh giá công nhận kết quả (07 đến 09 thành viên)

05 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng đánh giá công nhận kết quả

01 ngày

Bước 6

Hội đồng đánh giá

Họp xét đánh giá công nhận kết quả

04 ngày

Bước 7

Hội đồng đánh giá

Công bố kết quả đánh giá

02 ngày

Bước 8

Phòng Quản lý Công nghệ

Dựa vào kết quả đánh giá, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ra Quyết định

02 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét và ký trình Văn bản Dự thảo Quyết định kết quả đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh.

01 ngày

Bước 10

Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem xét và ký duyệt Quyết định công nhận kết quả. Trường hợp không công nhận kết quả nghiên cứu có văn bản và nêu rõ lý do.

6,5 ngày

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày (03 ngày thẩm định hồ sơ, 22 ngày xử lý hồ sơ)

2. Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự nghiên cứu đầu tư.

TT

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: đề xuất thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ.

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Xem xét ký duyệt văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Xem xét thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ.

0,5 ngày

Bước 4

Phòng Quản lý Công nghệ

- Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ (07 đến 09 thành viên)

05 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ

01 ngày

Bước 6

Hội đồng đánh giá

Họp xét đánh giá hồ sơ

04 ngày

Bước 7

Hội đồng đánh giá

Công bố kết quả đánh giá

02 ngày

Bước 8

Phòng Quản lý Công nghệ

Dựa vào kết quả đánh giá, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ra Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

02 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét và ký trình dự thảo Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

01 ngày

Bước 10

Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem xét và ban hành Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trường hợp hồ sơ không được phê duyệt có văn bản và nêu rõ lý do.

6,5 ngày

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày (03 ngày thẩm định hồ sơ, 22 ngày xử lý hồ sơ)

3. Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

TT

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: đề xuất thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ.

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Xem xét ký duyệt văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Xem xét thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ.

0,5 ngày

Bước 4

Phòng Quản lý Công nghệ

- Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ (07 đến 09 thành viên)

05 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ.

01 ngày

Bước 6

Hội đồng đánh giá hồ sơ

Họp xét đánh giá hồ sơ

04 ngày

Bước 7

Hội đồng đánh giá hồ sơ

Công bố kết quả đánh giá

02 ngày

Bước 8

Phòng Quản lý Công nghệ

Dựa vào kết quả đánh giá, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ra Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị mua sáng chế, sáng kiến

02 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét và ký trình Dự thảo Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị mua sáng chế, sáng kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.

01 ngày

Bước 10

Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem xét và ký duyệt Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị mua sáng chế, sáng kiến. Trường hợp hồ sơ không được phê duyệt thì phải có văn bản và nêu rõ lý do.

6,5 ngày

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày (03 ngày thẩm định hồ sơ, 22 ngày xử lý hồ sơ)

4. Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực

TT

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

0,5 ngày

Bước 2

Phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: đề xuất thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ.

02 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Xem xét ký duyệt văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Xem xét thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ.

0,5 ngày

Bước 4

Phòng Quản lý Công nghệ

- Dự thảo Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ (07 đến 09 thành viên)

05 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Ký duyệt Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ

01 ngày

Bước 6

Hội đồng đánh giá hồ sơ

Họp xét đánh giá hồ sơ

04 ngày

Bước 7

Hội đồng đánh giá hồ sơ

Công bố kết quả đánh giá

02 ngày

Bước 8

Phòng Quản lý Công nghệ

Dựa vào kết quả đánh giá, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ra Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

02 ngày

Bước 9

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Xem xét và ký trình Dự thảo Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

01 ngày

Bước 10

Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem xét và ban hành Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trường hợp hồ sơ không được phê duyệt có văn bản và nêu rõ lý do.

6,5 ngày

Bước 11

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày (03 ngày thẩm định hồ sơ, 22 ngày xử lý hồ sơ)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1379/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1379/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(23/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1379/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1379/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Khoa học Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1379/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Khoa học Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1379/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Huyền
        Ngày ban hành17/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1379/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Khoa học Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1379/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Khoa học Ninh Thuận

              • 17/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực