Quyết định 1380/QĐ-UBND

Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015-2016

Nội dung toàn văn Quyết định 1380/QĐ-UBND 2015 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nội 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2015 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 5 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 557/TTr-STP ngày 06 tháng 03 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2015-2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Chủ tịch Hội Luật gia, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND TP;
- UBMTTQVN TP ;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBND TP: CVP, PCVP Nguyễn Văn Hoạt;
- Các phòng: CV;
- TTTH công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Các Báo: Hà Nội mới, KT và ĐT, PL và XH, PNTĐ,
- Lưu: VT; NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2015 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2015 của UBND Thành phố)

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020” và Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 02/02/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành “Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2015 - 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2015 - 2016 nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố về Luật Người khuyết tật và nhất là các quyền của người khuyết tật;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quyền bình đẳng của người khuyết tật trước pháp luật;

- Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, bảo đảm 100% người khuyết tật có yêu cầu được trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trợ giúp pháp lý phải bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo “Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 và “Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật” ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 02/02/ 2015 của Bộ Tư pháp.

- Lựa chọn các hoạt động cần thiết, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện, khả năng của Thành phố, các cấp, các ngành, kịp thời triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật.

- Các hoạt động cụ thể, khả thi, không trùng lắp với các hoạt động trợ giúp khác; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp, lộ trình và thời gian thực hiện.

- Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II NỘI DUNG

1. Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với sự tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2015, và năm 2016.

- Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình...) với nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin và truyền thông, các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Phụ nữ Thủ đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

+ Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Biên soạn và phát hành sách hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật (tiếng Việt, chữ nổi braille), đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, tuyên truyền về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp vướng mắc pháp luật thường gặp của người khuyết tật, các chính sách, những quy định của pháp luật về quyền cơ bản của công dân.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: hàng năm.

Xây dựng và lắp đặt Bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại các địa điểm trụ sở Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015, Quý III năm 2016.

Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề...)

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật trên địa bàn Thành phố (nếu có).

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

- Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Luật sư và Tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý).

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015 và Quý II năm 2016.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý).

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015, Quý III năm 2016.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: khiếm thị, khiếm thính, khiếm khuyết vận động...).

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015, Quý II năm 2016.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác), trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 -2016.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 - 2016.

- Thuê người phiên dịch trong trường hợp trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật về nghe, nói.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2015 -2016.

4. Nghiên cứu kinh nghiệm trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật của tỉnh, thành phố khác.

Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm triển khai các hình thức trợ giúp pháp lý với các tỉnh, thành phố về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015, Quý III năm 2016.

5. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp cho người khuyết tật

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015, Quý IV năm 2016.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố theo quy định.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

+ Thời gian thực hiện: Quý II, Quý IV năm 2015 và năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo tiến độ, thời gian.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tư pháp và UBND Thành phố theo quy định.

- Tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định của pháp luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình, số lượng các tổ chức lao động, dịch vụ, số lượng người khuyết tật, sắp xếp theo dạng tật của người khuyết tật trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật; đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch cho học sinh khuyết tật trường Nguyễn Đình Chiểu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Cấp phép đề xuất bán sách, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố đưa tin về chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

6. Sở Thông tin và truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo của Hà Nội xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tọa đàm, phóng sự về Luật Người khuyết tật, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan điều tra, khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật Người khuyết tật và công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách qua hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn bằng mọi hình thức.

8. Các cơ quan nội chính Thành phố

Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; chỉ đạo các cơ quan cấp huyện thực hiện nghiêm công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

9. Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

10. Các tổ chức của Người khuyết tật Thành phố

Hội người mù, Hội người khuyết tật, Hội nạn nhân chất độc da cam chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên để phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bảo đảm từ nguồn ngân sách của Thành phố, từ các chương trình, đề án liên quan khác.

- Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, bố trí ngân sách theo nội dung Kế hoạch này.

- Các đơn vị được giao lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ và hiệu quả, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp để tổng hợp)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1380/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1380/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2015
Ngày hiệu lực01/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1380/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1380/QĐ-UBND 2015 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nội 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1380/QĐ-UBND 2015 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nội 2015 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1380/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành01/04/2015
        Ngày hiệu lực01/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1380/QĐ-UBND 2015 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nội 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1380/QĐ-UBND 2015 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Hà Nội 2015 2016

           • 01/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực