Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH

Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định 899/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH 2013 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1384/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 899/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị đnh số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ trin khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát trin đt nước 5 năm 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đ án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đán tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
-
Đảng ủy Bộ NN&PTNT;
-
Công đoàn Ngành NN&PTNT;
-
Website Bộ NN&PTNT;
-
Lưu: VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 899/QĐ-TTG NGÀY 10/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1384/QĐ-BNN-KH ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện hiệu quả Đ án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" (sau đây gọi tt là Đán), góp phần thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyn đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 của cả nước.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các cơ quan, đơn vị và cách thức triển khai thực hiện Đ án.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, nội dung Đề án đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các địa phương

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án và Chương trình hành động thực hiện Đán đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí của ngành tổ chức đưa tin về Đề án và Chương trình hành động của Bộ kịp thời, chính xác nhằm thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện Đề án trong toàn ngành.

- Tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong từng lĩnh vực cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch

- Rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển ngành đến năm 2020 và định hướng đến 2030 có bsung nội dung tái cơ cấu ngành.

- Tiến hành rà soát, phân loại các dự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn đầu tư để phát huy hiệu quả, thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã hội vào lĩnh vực nông nghiệp.

- Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý chi tiêu công cho các đơn vị, chính quyền địa phương.

- Từ năm 2014, chỉ đạo thực hiện phân bổ vốn đầu tư công của ngành theo hướng:

(i) Trong lĩnh vực thủy sản: Tăng đầu tư cơ sở hạ tầng cho nuôi trồng thủy sản tập trung, phát triển giống thủy sản, hệ thống cảnh báo và giám sát môi trường, hệ thống quản lý dịch bệnh và thú y thủy sản; tiếp tục đầu tư các dự án cảng cá, định vị tàu thuyền và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền đánh cá; hỗ trợ phương thức phối hợp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi ven bờ; hỗ trợ đầu tư bảo quản, chế biến giảm tổn thất sau thu hoạch, hiện đại hóa tàu thuyền, và cải thiện đời sống ngư dân bãi ngang, hộ sản xuất nhỏ.

(ii) Trong lĩnh vực nông nghiệp: Ưu tiên các chương trình, dự án phát trin giống cây, con năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu với sâu bệnh, biến đổi thời tiết cao; đầu tư các dự án giám sát, dự báo và phòng ngừa, kiểm soát sâu bệnh, dịch bệnh; hỗ trợ đầu tư công nghệ, thiết bị chế biến, bảo quản giảm tn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

(iii) Trong lĩnh vực lâm nghiệp: Ưu tiên đu tư phát triển hệ thống nghiên cứu và cung ứng các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm lâm, năng lực dự báo và phòng cháy chữa cháy rừng; đầu tư phát triển mô hình quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ môi trường rừng.

(iv) Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đào tạo, phát trin thị trường và khuyến nông: Tăng đầu tư và đổi mới công tác quản lý khoa học công nghệ; tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nhân lực, hệ thống thông tin thị trường và dự báo; hỗ trợ tiếp thị, quảng bá, phát triển thị trường và chuyển giao công nghệ; các hoạt động tuyên truyền, đào tạo huấn luyện khuyến nông, chuyn giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân; ưu tiên đầu tư các dự án khuyến nông phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực phục vụ tái cơ cấu.

(v) Trong lĩnh vực thủy lợi: Đầu tư theo hướng đa chức năng để phục vụ nuôi trồng thủy sản, nhiều loại cây trồng, cung cấp nước cho dân sinh và sản xuất công nghiệp; tập trung vốn đầu tư cho công trình thủy lợi đầu mối, các dự án trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát trin nông nghiệp, nông thôn của vùng; ưu tiên đầu tư hệ thống đê điều, các dự án an toàn hồ chứa; các dự án kiểm soát lũ, chống ngập úng tại các đô thị lớn; ưu tiên vốn nhiều hơn cho nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư; xây dựng hồ chứa nước ở khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp với thủy điện ở khu vực min núi; hỗ trợ về công nghệ, dịch vụ tư vấn về các phương pháp tiết kiệm nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

5. Cải cách thể chế

- Tiếp tục cphần hóa, sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành song song với việc tái cơ cấu theo Đề án táicấu doanh nghiệp; tập trung ưu tiên đổi mới, sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên rừng và đất; đổi mới và nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các công ty thủy nông; tiếp tục nghiên cứu hình thức tchức phù hợp hơn cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm của nhà nước đã được chuyn đổi thời gian qua.

- Nâng cao năng lực cho kinh tế hợp tác; tạo hội cho khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và các nhóm kinh tế tự nguyện tham gia cung cấp dịch vụ công.

- Phát triển các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp (PPP, PPC), các hình thức liên kết giữa nông dân với các thành phần kinh tế khác.

- Tiếp tục cải cách và đổi mới hệ thống nghiên cứu khoa học, đào tạo; đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; song song với việc tăng cường năng lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

- Phát triển các trung tâm khoa học với số lượng lớn các cơ quan nghiên cứu, cán bộ khoa học tại các vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ở Bộ và các địa phương đảm bảo sự chỉ đạo nhanh nhạy, thông suốt, chủ động và hiệu quả; triệt để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở, địa phương giải quyết nhanh các yêu cầu đáp ứng có hiệu quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

- Tăng cường năng lực cho hệ thống kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với vật tư, sản phẩm nông lâm thủy sản, diêm nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đi đôi với việc củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT từ trung ương đến địa phương.

6. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách

Căn cứ vào Chương trình xây dựng văn bản của Bộ và nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương tiến hành rà soát cơ chế chính sách hiện hành của từng lĩnh vực cụ thể; đề xuất sửa đi, bsung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ và tạo động lực cho quá trình tái cơ cấu được triển khai đúng hướng, hiệu quả.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo Tái cơ cấu của Bộ do Bộ trưởng làm Trưởng ban, Thủ trưởng các đơn vị là thành viên để chỉ đạo trin khai, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án.

Vụ Kế hoạch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ và Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ Chương trình hành động này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, triển khai chi tiết kế hoạch hành động của đơn vị, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế (Phụ lục bảng phân công thực hiện kèm theo).

3. Định kỳ hàng năm các đơn vị tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đxuất giải pháp tiếp tục thực hiện gửi về cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18 tháng 6 năm 2013 ca Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Cơ quan chủ trì thực hiện

Nhiệm vụ

Thời gian

Ghi chú

A

Kế hoạch triển khai chung

Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và Đ án tái cơ cu của ngành nghiên cứu xây dựng Đán tái cơ cấu/ hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách

30/7/2013

 

B

Các nhiệm vụ cụ th

 

 

 

1

Tng cục Thủy lợi

 

 

 

 

 

Điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát trin

 

 

1.1

 

Hoàn thành các dự án rà soát quy hoạch thủy lợi trong điều kiện biến đi khí hậu và nước biển dâng; chđạo triển khai thực hiện các quy hoạch đã phê duyệt.

2014-2015

 

1.2

 

Xây dựng và rà soát, điều chỉnh các dự án quy hoạch thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp theo Đán tái cơ cấu ngành.

2014-2015

 

 

 

Rà soát, thực hiện các chương trình/dự án quan trọng

 

 

1.3

 

Đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

2013-2020

 

1.4

 

Xây dựng kế hoạch, chương trình ưu tiên phục vụ tái cơ cấu; đy mạnh trin khai chương trình nước sạch nông thôn.

2013-2020

 

 

 

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách

 

 

1.5

 

Trình Quốc hội thông qua Dự án Luật Phòng, chống thiên tai; xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

2013

 

1.6

 

Xây dựng Dự án Luật Thủy lợi.

2015

 

1.7

 

Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi; ứng dụng kỹ thuật sử dụng nước tiết kiệm.

2013

 

2

Tổng cục Thủy sản

 

 

 

 

 

Điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát triển

 

 

2.1

 

Lập quy hoạch, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đồng bộ hình thành các vùng nuôi (tôm, cá tra...) bền vững.

2013-2014

 

2.2

 

Điều chỉnh quy hoạch thủy sản toàn quốc.

2013-2015

 

 

 

Rà soát, thực hiện các chương trình/dự án quan trọng

 

 

2.3

 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình đầu tư khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, ưu tiên công trình phục vụ trực tiếp tái cơ cấu.

2011-2020

 

2.4

 

Các dự án ưu tiên phát triển ngành thủy sản.

2013-2020

 

 

 

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách

 

 

2.5

 

Đề xuất các biện pháp bổ sung để tiếp tục khuyến khích ngư dân nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ

2013

 

2.6

 

Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, đảo.

2014

 

2.7

 

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, thâm canh.

2014

 

2.8

 

Xây dựng Dự án Luật Thủy sản sửa đổi.

2016

 

3

Tổng cục Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

Điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát triển

 

 

3.1

 

Hoàn thành và tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp ngay sau khi Bộ trưởng phê duyệt.

Từ 6 tháng cuối năm 2013

 

3.2

 

Thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát trin rừng toàn quốc, vùng theo cơ cấu rừng mới trên cơ sở thực hiện các dự án quy hoạch lâm nghiệp.

2014-2015

 

3.3

 

Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ở cấp quốc gia và theo vùng kinh tế

2014-2015

 

 

 

Rà soát, thực hiện các chương trình/dự án quan trọng

 

 

3.4

 

Xây dựng các dự án ưu tiên phát triển ngành lâm nghiệp.

2013-2020

 

 

 

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách

 

 

3.5

 

Đề xuất và chỉ đạo thực hiện các chính sách khuyến khích trồng rừng gỗ lớn

2013-2014

 

3.6

 

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư ban đầu, cho vay tín dụng ưu đãi để trồng rừng phù hợp với từng loại cây trồng, thời gian hoàn trả vốn vay khi có sản phẩm khai thác chính

2014-2015

 

3.7

 

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với công ty lâm nghiệp nhà nước.

2014-2015

 

3.8

 

Cơ chế chia sẻ lợi ích từ dịch vụ môi trường rừng.

2014-2015

 

3.9

 

Thử nghiệm mô hình đồng quản lý rừng giữa tổ chức quản lý rừng với người dân và cộng đồng địa phương

2014-2015

 

3.10

 

Thử nghiệm mô hình hợp tác công tư trong bảo vệ, phát triển rừng.

2014-2015

 

4

Cục Trồng trọt

 

 

 

 

 

Điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát triển

 

 

4.1

 

Quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến 2020, tầm nhìn 2030.

2013

 

4.2

 

Rà soát quy hoạch các loại cây trồng chủ lực; đề xuất phương án điều chỉnh cơ cu cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời phát huy được các cây trồng là lợi thế của Việt Nam; trước mắt là vụ Thu Đông năm 2013 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thường xuyên

 

 

 

Rà soát, thực hiện các chương trình/dự án quan trọng

 

 

4.3

 

Xây dựng các dự án ưu tiên phát triển ngành trồng trọt.

2013-2020

 

 

 

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách

 

 

4.4

 

Hoàn thành Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.

2013

 

4.5

 

Sửa đổi Pháp lệnh giống cây trồng.

2014

 

4.6

 

Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất quy mô lớn gắn với chế biến, tiêu thụ (theo mô hình cánh đồng mẫu lớn).

2014

 

5

Cục Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

 

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cácchế chính sách

 

 

5.1

 

Tăng cường kế hoạch giám sát phòng chống sâu bệnh, quản lý sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến, bảo quản các loại nông sản có nguồn gốc thực vật.

Thường xuyên

 

5.2

 

Xây dựng Dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

2013

 

6

Cc Chăn nuôi

 

 

 

 

 

Điều chnh, xây dựng quy hoạch phát triển

 

 

6.1

 

Điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi toàn quốc.

2013-2014

 

 

 

Rà soát, thực hiện các chương trình/dự án quan trọng

 

 

6.2

 

Các dự án ưu tiên phát triển ngành chăn nuôi.

2013-2020

 

 

 

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách

 

 

6.3

 

Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng trang trại, tập trung, an toàn dịch bệnh.

2013-2014

 

6.4

 

Hoàn thành chính sách khuyến khích, các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển chăn nuôi nông hộ

2013

 

6.5

 

Sửa đổi Pháp lệnh giống vật nuôi.

2014

 

7

Cục Thú y

 

 

 

7.1

 

Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh, quản lý sử dụng hóa chất, thuốc thú y trong sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; chế biến và bảo quản các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Thường xuyên

 

 

 

Rà soát, thực hiện các chương trình/dự án quan trọng

 

 

7.2

 

Các dự án ưu tiên phát triển ngành thú y.

2013-2020

 

 

 

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách

 

 

7.3

 

Xây dựng Đề án Đảm bảo an toàn thực phm trong giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm.

2013

 

7.4

 

Xây dựng Dự án Luật Thú y.

2015

 

8

Cục Chế biến, TM NLTS và NM

 

 

 

8.1

 

Rà soát quy hoạch phát triển ngành muối.

2014-2015

 

8.2

 

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng (tăng cường năng lực bảo quản, hiện đại hóa công nghệ chế biến, giảm tn thất sau thu hoạch…).

2014

 

8.3

 

Hoàn thiện Đề án Nâng cao giá trị gia tăng hàng nông, lâm, thủy sản

2014

 

8.4

 

Nghiên cu, đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm lợi ích của nông dân

Thường xuyên

 

8.5

 

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Hàng năm

 

9

Cục Quản lý chất lưng NLTS

 

 

 

9.1

 

Đẩy mạnh triển khai đề án tăng cường quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối.

Thường xuyên

 

9.2

 

Triển khai Đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phm an toàn trên phạm vi toàn quốc.

2013

 

10

Cục Kinh tế hp tác và PTNT

 

 

 

10.1

 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phục vụ thực hiện Đ án.

Thường xuyên

 

10.2

 

Đề xuất, hoàn thiện các chính sách, giải pháp cụ thể để phát trin các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; chính sách liên kết "4 nhà".

2013

 

10.3

 

Đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển nông thôn, giảm nghèo.

Thường xuyên

 

11

Cục QL XD CT

 

 

 

11.1

 

Xây dựng Đán: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước vxây dựng chuyên ngành nông nghiệp và PTNT.

2013-2015

 

11.2

 

Rà soát các dự án đầu tư và đề xuất phương án điều chỉnh theo định hướng tái cơ cấu đầu tư công.

Thường xuyên

 

12

Vụ Kế hoạch

 

 

 

12.1

 

Xây dựng kế hoạch hành động của Bộ triển khai thực hiện Đề án.

T6/2013

 

12.2

 

Hướng dẫn rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy hoạch ngành, sản phẩm.

2013

 

12.3

 

Rà soát quy hoạch ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đề xuất điều chỉnh, bổ sung.

2015

 

12.4

 

Rà soát các chương trình, dự án đầu tư và kế hoạch đầu tư trung hạn 2013-2015; điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư.

Thường xuyên

 

12.5

 

Rà soát, đề xuất kế hoạch cụ thể, các giải pháp nhằm tái cơ cấu đầu tư công.

Hàng năm

 

12.6

 

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân và hợp tác công tư (PPP) trong nông nghiệp.

2013-2014

 

12.7

 

Tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án tại 3 vùng (Bắc, Trung, Nam).

QIII, IV/2013

 

13

V Khoa hc CN&MT

 

 

 

13.1

 

Hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chương trình khung về nghiên cứu khoa học và khuyến nông theo các Quyết định số "1258" và "1259" của Bộ.

2013

 

13.2

 

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển nghiên cu, chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông phục vụ thực hiện Đề án.

2013-2014

 

13.3

 

Xây dựng chính sách và giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khoa học và công nghệ của ngành nông nghiệp và PTNT.

2014

 

14

Vụ Hp tác quốc tế

 

 

 

14.1

 

Xây dựng chương trình, chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm vốn ODA, FDI) vào ngành nông nghiệp đến năm 2020.

2013

 

14.2

 

Đưa nội dung tái cơ cấu vào các chương trình hợp tác, đàm phán để kêu gọi nguồn lực quốc tế tham gia thực hiện Đ án.

Hàng năm

 

15

Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

 

15.1

 

Thành lập Ban chỉ đạo Tái cơ cấu ca Bộ.

T6/2013

 

15.2

 

Rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của ngành và các đơn vị trực thuộc Bộ; hoàn thành Thông tư liên Bộ, kiện toàn bộ máy hoạt động của ngành.

2013

 

15.3

 

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành, ưu tiên triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2013-2014

 

15.4

 

Xây dựng kế hoạch trọng điểm đào tạo nhân lực: Cán bộ khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá...

2013

 

16

Vụ Tài chính

 

 

 

16.1

 

Xây dựng kế hoạch và phân bdự toán ngân sách cho hoạt động của Bộ theo hướng ưu tiên thực hiện Đề án tái cơ cấu.

Hàng năm

 

16.2

 

Nghiên cứu cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp khoa học, đào tạo nâng cao năng lực, thực hiện đi mới theo Đán tái cơ cấu.

Hàng năm

 

17

Vụ Pháp chế

 

 

 

17.1

 

Rà soát, tổng hợp đề xuất kế hoạch điều chỉnh, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện mục tiêu của Đ án.

2013-2014

 

18

Ban Đổi mới và QLDN

 

 

 

18.1

 

Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp.

Thường xuyên

 

18.2

 

Nghiên cứu hình thức tchức hoạt động doanh nghiệp sau CPH.

2015

 

18.3

 

Sửa đi Nghị định 200/2004/NĐ-CP vsắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

2014

 

19

Thanh tra Bộ

 

 

 

19.1

 

Nâng cao năng lực hệ thống thanh tra đáp ứng công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Thường xuyên

 

20

Trung tâm Khuyến nông QG

 

 

 

20.1

 

Tổ chức các hoạt động khuyến nông, mô hình khuyến nông phục vụ thực hiện Đán; hỗ trợ các địa phương thực hiện tái cơ cấu sản xuất thông qua hoạt động khuyến nông.

Hàng năm

 

20.2

 

Nghiên cứu cơ chế nhà nước tham gia đầu tư với doanh nghiệp (PPP) thông qua hỗ trợ kinh phí khuyến nông.

2013-2014

 

20.3

 

Sửa đổi Nghị định 02/2010/NĐ-CP về Khuyến nông.

2014

 

21

Các Viện

 

 

 

21.1

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức nghiên cu các cơ chế, chính sách; giải pháp khoa học phục vụ thực hiện Đán, đặc biệt bám sát Chương trình khung về nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và PTNT, Chương trình khung về Khuyến nông giai đoạn 2013-2020 (tại các Quyết định số 1258 và 1259/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ), điều chỉnh chiến lược, kế hoạch nghiên cứu khoa học phù hợp với Đ án.

2013-2015

 

22

Các Trường

 

 

 

22.1

 

Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch đào tạo của đơn vị phù hợp với định hướng tái cơ cấu của ngành, đáp ứng nhu cầu thực hiện Đề án.

2013-2015

 

23

Tập đoàn Cao su VN, các Tổng công ty, Công ty

 

 

 

23.1

 

Căn cứ Đán tái cơ cấu của đơn vị đã được phê duyệt, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai và tham gia vào quá trình tái cơ cấu toàn ngành

2013-2015

 

24

Báo Nông nghiệp VN, Tạp chí NN &PTNT

 

 

 

24.1

 

Đưa tin tuyên truyền về Đề án, kế hoạch hành động và quá trình thực hiện.

Thường xuyên

 

25

Các Sở NN và PTNT

 

 

 

25.1

 

Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đán và các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

2013

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1384/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1384/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2013
Ngày hiệu lực18/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1384/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH 2013 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH 2013 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1384/QĐ-BNN-KH
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýCao Đức Phát
       Ngày ban hành18/06/2013
       Ngày hiệu lực18/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH 2013 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH 2013 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

        • 18/06/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/06/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực