Quyết định 1386/QĐ-UBND

Quyết định 1386/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 1386/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 1929/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1386/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1682/TTr-STP ngày 16/8/2018 và ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Báo cáo số 148/BC-VPUB ngày 23/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, TTTH-CB
- Lưu: VP, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các tổ chức đã nộp hồ sơ. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian nhưng không quá 05 ngày làm việc

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Sở Tư pháp.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính viễn thông đến Sở Tư pháp Ninh Thuận. Địa chỉ: Số 94 đường 16/4 thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Không

Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

02

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

- Như trên -

Không

- Như trên -

03

Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

Không

- Như trên-

04

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

Không

- Như trên -

05

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

Không

- Như trên -

06

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn đến các Luật sư đã nộp hồ sơ. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian nhưng không quá 05 ngày làm việc.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. Địa chỉ: Số 165 đường 21/8 thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Không

- Như trên -

07

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý (tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý).

Không

- Như trên -

08

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh: 04 ngày làm việc;

- Sở Tư pháp: 03 ngày làm việc.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính viễn thông đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

Không

- Như trên -

09

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh: 04 ngày làm việc;

- Sở Tư pháp: 03 ngày làm việc.

-Như trên-

Không

- Như trên -

10

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

+ Đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại;

+ Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

- Nộp đơn khiếu nại đến người đứng đầu của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

- Nộp đơn khiếu nại đến Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Thuận, trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Không

- Như trên -

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2018
Ngày hiệu lực23/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1386/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1386/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1386/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành23/08/2018
       Ngày hiệu lực23/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1386/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1386/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Ninh Thuận