Quyết định 1386/QĐ-UBND

Quyết định 1386/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1386/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng Lâm Đồng 2014 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1386/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TẠI HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng;

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát qui hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 103/TTr-SNN ngày 16/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2020; như sau:

1. Mục tiêu:

- Xác định lại cơ cấu đất lâm nghiệp, đất ngoài lâm nghiệp phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự ổn định trong phát triển sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp; làm cơ sở để xây dựng và thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chặt chẽ, bền vững.

- Thực hiện đảm bảo những mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2020, quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Hiện trạng quy hoạch 3 loại rừng tại huyện Đạ Tẻh:

Tổng diện tích tự nhiên: 52.419 ha;

Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 36.017 ha, chiếm 68,71%; trong đó: rừng phòng hộ 5.168 ha; rừng sản xuất 30.849 ha.

3. Nội dung quy hoạch điều chỉnh:

Tổng diện tích tự nhiên: 52.419 ha.

Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 34.768 ha, chiếm 66,33%; trong đó: rừng phòng hộ 5.094 ha; rừng sản xuất 29.674 ha.

a) Điều chỉnh từ diện tích quy hoạch ngoài 3 loại rừng đưa vào rừng sản xuất:

- Diện tích: 545,8 ha, bao gồm những diện tích rừng trồng thuộc vốn ngân sách Nhà nước, diện tích đang giao khoán trồng rừng cho dân theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ và diện tích giao cho dân quản lý theo dự án Bảo vệ và phát triển rừng.

- Vị trí: tại 04 tiểu khu 554A (50 ha), 554C (170 ha), 548 (103,6 ha), 564 (222,2 ha).

b) Điều chỉnh từ diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất:

- Diện tích: 122,4 ha, bao gồm: những diện tích không phù hợp với tiêu chí rừng phòng hộ được quy định tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Vị trí: tại 01 tiểu khu 556A.

c) Điều chỉnh từ diện tích rừng sản xuất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng:

- Diện tích: 3.127,2 ha, bao gồm: những diện tích đất đã sản xuất nông nghiệp, đất hồ đập chứa nước, đất ở gần khu dân cư ổn định, thuận lợi giao thông.

- Vị trí: tại 21 tiểu khu 535A (36,8 ha), 537 (197,8 ha), 538 (108,8 ha), 539 (198 ha), 543 (24,7 ha), 544A (181,5 ha), 544B (32,2), 546 (57,9 ha), 547 (276,3 ha), 548 (285,6 ha), 550 (19,7 ha), 551B (381 ha), 554 (151 ha), 554A (5,9), 554B (21 ha), 556A (156 ha), 557 (8,2 ha), 564 (25,6 ha), 565 (486,4 ha), 571 (20,8 ha), 572 (452 ha).

(Chi tiết theo hồ sơ, bản đồ tỷ lệ 1/50.000 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đạ Tẻh, đơn vị chủ rừng và các đơn vị có liên quan:

a) Xác định cụ thể ranh giới đất quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch ngoài 3 loại rừng trên thực địa; bàn giao kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng cho từng xã và đơn vị chủ rừng;

b) Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển các loại rừng hợp lý trên từng địa bàn.

c) Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị chủ rừng trong quá trình thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo quy định.

2. Trách nhiệm của UBND huyện Đạ Tẻh:

a) Căn cứ kết quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để xây dựng và tổng hợp trong kế hoạch sử dụng đất theo từng thời kỳ và hàng năm đối với diện tích đất, rừng quy hoạch ngoài 3 loại rừng, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở lập hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị chủ rừng, chính quyền cấp xã thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đạ Tẻh.

4. Trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng:

a) Xác định cụ thể ranh giới đất quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch ngoài 3 loại rừng trên thực địa.

b) Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với diện tích quy hoạch 3 loại rừng.

c) Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích đất có rừng quy hoạch ngoài 3 loại rừng; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nội dung nêu tại điểm a, Khoản 2, Điều 2 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế phần phụ biểu quy hoạch cơ cấu 3 loại rừng của huyện Đạ Tẻh, kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh; Giám đốc các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP; các CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, LN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2014
Ngày hiệu lực25/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1386/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng Lâm Đồng 2014 2020


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1386/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng Lâm Đồng 2014 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1386/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành25/06/2014
       Ngày hiệu lực25/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1386/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng Lâm Đồng 2014 2020

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1386/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng Lâm Đồng 2014 2020

        • 25/06/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 25/06/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực