Quyết định 1387/QĐ-UBND

Quyết định 1387/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Nội dung toàn văn Quyết định 1387/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1387/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa (01 thủ tục) và bãi bỏ (01 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (Lĩnh vực Bảo vệ thực vật) (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyển qua Văn phòng điện tử).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC(S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

B. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQQPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

1

T-TGG-286636-TT

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1. Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, giải quyết theo thời hạn và ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản (không thu lệ phí) để người dân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công chức trả kết quả theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nhận. Trường hợp mất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có Giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết)

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 02 (hai) bản đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật (Phụ lục I - Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT).

- Bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc Giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật (đối với dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật).

- Bản sao chụp một trong các giấy tờ xác định theo địa chỉ giao dịch: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hửu nhà; Hợp đồng thuê nhà hợp pháp còn hiệu lực tối thiểu là 01 (một) năm: Sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục I - Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT .

8

Phí, lệ phí

Không có

9

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013.

- Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

Phụ lục I - Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………….………….…......….

Tên Tổ chức/cá nhân đăng ký: …………………………..…………..………..………..

Người đại diện (đối với tổ chức): ……………..……....; Chức vụ: …………...………

Số CMND …............…………; Ngày cấp:……………...; Nơi cấp:…….....…….........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………..…….……………………………….

Nơi tạm trú:……………………………………….……………………………………

Địa chỉ giao dịch:………...………………………………………………..……………..

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Số điện thoại di động: ………...……... ; Số điện thoại cố định: ……………...………..

Đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật sau đây: (*)

- Dịch vụ tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật

- Dịch vụ phòng, chống sinh vật gây hại thực vật

Hồ sơ gửi kèm: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan toàn bộ các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật./.

 

Vào sổ số.........ngày....../......../...........

.....……, ngày….. tháng…..năm……

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

Nêu rõ tên Tổ chức/cá nhân
và loại hình dịch vụ đề nghị xác nhận

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đại diện Tổ chức/cá nhân đăng ký

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

(* Ghi chú: Gạch bỏ nội dung không đăng ký)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1387/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1387/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2017
Ngày hiệu lực03/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1387/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1387/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1387/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Tiền Giang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1387/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
      Người kýTrần Thanh Đức
      Ngày ban hành03/05/2017
      Ngày hiệu lực03/05/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1387/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1387/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Tiền Giang