Quyết định 1389/QĐ-UBND

Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1389/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Giang Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1389/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018;

Căn cứ Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đông Giang;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang tại Tờ trình số 35/TTr- UBND ngày 06/4/2018 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 321/TTr-STNMT ngày 23/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng Diện tích

Diện tích Phân theo đơn vị hành chính

TT Prao

Xã Ba

Xã Tư

Xã A Ting

Xã Jơ Ngây

Xã Sông Kôn

Xã Tà Lu

Xã Za Hung

Xã A Rooi

Xã Mà Cooih

Xã Kà Dăng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp

NNP

76.446,33

2.863,42

8.279,71

9.068,76

7.273,41

4.939,97

7.615,95

7.738,50

2.421,72

2.801,01

16.501,27

6.942,61

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.753,60

222,10

109,53

68,08

149,09

162,13

206,85

109,94

149,21

96,76

283,38

196,53

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

282,81

48,27

34,51

2,75

25,45

17,58

18,79

37,28

19,52

54,41

12,09

12,16

1.2

Đất trồng cây HN khác

HNK

1.523,93

200,19

190,83

88,69

179,59

200,63

137,69

127,36

89,35

109,65

78,39

121,56

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9.730,29

909,51

2.537,12

678,63

1.036,13

1.101,48

788,00

676,78

429,68

227,97

1.280,53

64,46

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

36.802,42

342,77

2.661,90

5.628,25

2.460,78

2.439,96

902,21

1.932,62

720,57

1.470,40

13.446,58

4.796,38

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

12.372,62

-

875,84

1.497,03

1.906,80

-

3.682,82

4.410,13

-

-

-

-

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

14.199,82

1.180,98

1.873,52

1.099,57

1.538,85

1.034,23

1.897,13

479,59

1.031,80

895,36

1.406,05

1.762,74

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

22,95

7,87

4,02

0,55

2,17

1,54

1,25

2,08

1,11

0,87

0,54

0,95

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

40,71

-

26,95

7,96

-

-

-

-

-

-

5,80

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.795,00

183,87

356,22

97,49

172,79

181,66

276,37

60,37

98,14

40,98

1.166,04

161,07

2.1

Đất quốc phòng

CQP

4,26

1,96

-

-

-

-

-

2,30

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

0,91

0,58

0,09

-

-

-

-

-

-

-

0,24

-

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

45,95

0,34

0,68

-

-

-

44,43

-

-

-

0,50

-

2.4

Đất cơ sở SX PNN

SKC

31,85

0,22

8,69

-

0,94

-

-

-

-

-

22,00

-

2.5

Đất SD cho HĐ KS

SKS

11,40

-

11,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.744,50

63,18

125,09

26,50

112,58

112,66

144,43

17,80

53,78

13,95

1.020,70

53,83

2.7

Đất có DT lịch sử - văn hóa

DDT

2,49

-

-

-

-

-

1,83

0,05

0,61

-

-

-

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,20

5,20

3,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất ở tại nông thôn

ONT

249,47

-

67,68

14,91

21,66

19,98

27,31

10,94

17,16

12,28

34,36

23,19

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

42,92

42,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,84

6,95

0,22

0,80

0,42

0,52

0,18

0,49

0,59

0,32

1,20

0,15

2.12

Đất xây dựng trụ sở của TCSN

DTS

58,50

17,72

14,12

2,62

1,85

2,61

2,24

0,43

1,45

1,07

12,73

1,66

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,33

-

0,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất làm nghĩa trang nghĩa địa

NTD

23,06

3,25

2,85

2,06

2,04

0,73

1,23

1,60

2,12

3,28

2,42

1,48

2.15

Đất sản xuất VLXD, làm ĐG

SKX

34,07

-

20,77

-

1,45

4,14

0,24

-

1,14

-

6,33

-

2.16

Đất khu vui chơi giải trí CĐ

DKV

0,94

0,79

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,04

0,42

1,00

0,37

0,25

0,14

0,26

0,06

0,13

0,08

0,20

0,13

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,38

-

0,27

-

0,01

-

0,10

-

-

-

-

-

2.19

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

519,30

40,34

98,84

49,68

31,59

40,88

54,12

26,70

21,16

10,00

65,36

80,63

2.20

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,55

-

-

0,55

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,04

-

1,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2.943,83

40,26

390,57

170,51

264,62

470,19

98,39

455,13

185,38

54,46

471,69

342,63

2. Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng Diện tích

Diện tích Phân theo đơn vị hành chính

TT Prao

Xã Ba

Xã Tư

Xã A Ting

Xã Jơ Ngây

Xã Sông Kôn

Xã Tà Lu

Xã Za Hung

Xã A Rooi

Xã Mà Cooih

Xã Kà Dăng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp

NNP

80,95

16,70

21,28

0,57

10,91

3,66

10,96

10,33

4,88

1,66

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

0,90

0,55

-

-

0,35

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây HN khác

HNK

18,32

9,40

0,50

-

1,91

0,60

1,50

1,30

1,86

1,25

-

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

24,73

1,51

14,17

0,57

1,58

1,10

2,88

2,53

-

0,39

-

-

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

32,59

5,24

2,21

-

7,07

1,96

6,58

6,50

3,02

0,01

-

-

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4,41

-

4,40

-

-

-

-

-

-

0,01

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

32,07

21,20

-

-

-

-

0,10

0,10

4,10

6,57

-

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

3,12

3,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

0,46

0,41

-

-

-

-

-

-

0,04

0,01

-

-

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,39

-

-

-

-

-

0,10

0,10

0,13

0,06

-

-

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,43

0,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,15

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối

SON

27,52

17,09

-

-

-

-

-

-

3,93

6,50

-

-

3

Đất chưa sử dụng

 

0,53

-

0,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng Diện tích

Diện tích Phân theo đơn vị hành chính

TT Prao

Xã Ba

Xã Tư

Xã A Ting

Xã Jơ Ngây

Xã Sông Kôn

Xã Tà Lu

Xã Za Hung

Xã A Rooi

Xã Mà Cooih

Xã Kà Dăng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

176,66

16,80

47,32

0,57

14,28

4,58

52,60

10,53

4,88

1,66

23,44

0,00

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

0,90

0,55

-

-

0,35

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

26,51

9,40

0,70

-

2,49

0,60

8,41

1,30

1,86

1,25

0,50

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

67,58

1,61

30,87

0,57

1,98

2,02

22,41

2,73

-

0,39

5,00

-

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

77,26

5,24

11,35

-

9,46

1,96

21,78

6,50

3,02

0,01

17,94

-

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

4,41

-

4,40

-

-

-

-

-

-

0,01

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp

PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyn sang đất ở

PKO/OCT

0,16

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng Diện tích

Diện tích Phân theo đơn vị hành chính

TT Prao

Xã Ba

Xã Tư

Xã A Ting

Xã Jơ Ngây

Xã Sông Kôn

Xã Tà Lu

Xã Za Hung

Xã A Rooi

Xã Mà Cooih

Xã Kà Dăng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,53

-

0,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện

DHT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,53

-

0,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương;

- Rà soát những danh mục dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 3 năm nhưng không thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ;

- Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2018 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đông Giang trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;

- Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Đông Giang triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xét lý các trường hợp phát sinh (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Khánh Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1389/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1389/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1389/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1389/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Giang Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1389/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Giang Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1389/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHuỳnh Khánh Toàn
        Ngày ban hành26/04/2018
        Ngày hiệu lực26/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1389/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Giang Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1389/QĐ-UBND 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đông Giang Quảng Nam

            • 26/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực