Quyết định 139/QĐ-UBND

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 139/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 350/TTr-SNN ngày 17/12/2018 kèm theo Công văn số 3783/STC-TCDN ngày 11/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Điều 1 là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, NN, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

I

Hoạt động thuộc lĩnh vực trồng trọt

1

Điều tra, quy hoạch lĩnh vực trồng trọt

2

Thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt

3

Thu thập, bảo quản mẫu chuẩn giống trồng trọt

II

Hoạt động thuộc lĩnh vực trồng trọt

1

Điều tra lĩnh vực bảo vệ thực vật

2

Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định thuốc bảo vệ thực vật

3

Khảo sát nhằm đưa ra biện pháp phòng trừ sinh vật hại thực vật bảo vệ sản xuất

4

Đánh giá dịch bệnh, sâu bệnh

5

Thống kê thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật

III

Hoạt động thuộc lĩnh vực chăn nuôi

1

Điều tra, quy hoạch lĩnh vực chăn nuôi

2

Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi

3

Đánh giá, giám sát chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế phẩm sinh học xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi

4

Thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực chăn nuôi

IV

Hoạt động thuộc lĩnh vực thú y

1

Điều tra lĩnh vực thú y

2

Chẩn đoán thú y, thẩm định an toàn dịch bệnh

3

Thống kê thuộc lĩnh vực thú y

4

Đánh giá an toàn dịch bệnh

V

Hoạt động thuộc lĩnh vực lâm nghiệp

1

Bảo vệ và phát triển rừng

2

Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng

3

Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực lâm nghiệp

4

Thống kê, kiểm kê thuộc lĩnh vực lâm nghiệp

5

Bảo tàng, bảo quản mẫu thuộc lĩnh vực lâm nghiệp

VI

Hoạt động thuộc lĩnh vực thủy sản

1

Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy sản

2

Thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực thủy sản

3

Hoạt động kiểm tra, xác nhận chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản xuất nhập khẩu

VII

Hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng

1

Điều tra lĩnh vực quản lý chất lượng

VIII

Hoạt động thuộc lĩnh vực thủy lợi

1

Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp

2

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp các lưu vực sông

3

Thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai

4

Xây dựng bản đồ thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai

5

Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai

6

Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn

7

Thu thập số liệu, phân tích để dự báo, cảnh báo về rủi ro thiên tai

IX

Hoạt động sự nghiệp khác

1

Hoạt động khuyến nông: Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, dự án.

2

Hoạt động xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản

3

Điều tra, quy hoạch các lĩnh vực phát triển nông thôn và chế biến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu139/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2019
Ngày hiệu lực18/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 139/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 139/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu139/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýHà Sỹ Đồng
        Ngày ban hành18/01/2019
        Ngày hiệu lực18/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 139/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 139/QĐ-UBND 2019 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị

            • 18/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực