Quyết định 1391/QĐ-UBND

Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1391/QĐ-UBND 2019 về công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1391/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN SỰ CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP);

Căn cứ Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dich tả lợn Châu Phi ;

Căn cứ Công văn số 4291/VPCP-NN ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh DTLCP ;

Thực hiện Thông báo số 1649-TB/TU ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 280/TTr-SNN ngày 6 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả, khống chế dịch bệnh DTLCP trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

2. Yêu cầu

- Có sự phối hợp, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận của người dân.

- Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là tại cơ sở, địa phương để tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG (Có phụ lục Nội dung chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh là đầu mối điều phối, chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch trên toàn tỉnh theo bản Kế hoạch này.

- Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành và các địa phương triển khai các biện pháp bổ sung cho phù hợp.

2. Các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố

- Có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung công việc được giao.

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội:

Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch để tăng cường công tác tuyền truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện.

4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch;

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thời gian quy định, hàng ngày theo biểu mẫu và Báo cáo bằng văn bản trước ngày 20 hàng tháng cho đến khi hết dịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội;
- Cục Thú y;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài PT và TH tỉnh, Báo Sơn La;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Lưu: VT
, Mạnh-KT, 16 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 1391/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống DTLCP theo đúng quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-CP, Chỉ thị số 04/CT-TTg , Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 và các văn bản của các bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo quốc gia.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

Thường xuyên cho đến khi hết DTLCP trên địa bàn

2

Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ đảng viên và nhân dân để mọi người dân đề nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại và các giải pháp phòng, chống dịch. Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dich bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT

Thường xuyên cho đến khi hết DTLCP trên địa bàn

3

Đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống DTLCP và các dịch bệnh động vật khác.

Sở Tài chính

UBND các huyện thành phố

Thường xuyên

4

Kiện toàn, củng cố hệ thống Thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ

Sở Nội vụ

Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố

Từ tháng 6 đến 12 năm 2019

5

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về DTLCP; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng chống, khống chế dịch bệnh; vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật trong việc phòng chống dịch, giúp đỡ các gia định thiệt hại nặng nề trong đợt dịch

Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Các đoàn thể chính trị - xã hội

Thường xuyên

6

Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn trong và ngoài vùng dịch để giảm thiệt hại về kinh tế, giảm áp lực tiêu hủy theo Hướng dẫn số 3708/HD-BNN-TY ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ thịt lợn khi có bệnh DTLCP.

Sở Nông nghiêp và PTNT

Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố

Tháng 6/2019

7

Khuyến cáo người dân chăn nuôi nhỏ lẻ trong ngắn hạn giảm đàn lợn, chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm, thủy cầm, thủy sản và các loại gia súc khác.Tại những vùng chưa có dịch khuyến cáo người chăn nuôi có lợn đến tuổi trưởng thành thực hiện giết mổ tiêu thụ lợn khỏe mạnh (thực hiện sơ chế, chế biến dự trữ thịt lợn: rán mỡ, áp chảo, cấp đông...) để giảm đàn lợn, giảm áp lực phòng chống dịch bệnh, giảm tổn thất kinh tế. Trong dài hạn thì tái cơ cấu ngành chăn nuôi lợn, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dần liên kết thành mô hình chuỗi chăn nuôi tập trung thực hiện an toàn sinh học.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện thành phố

Từ nay đến khi hết DTLCP trên địa bàn

8

Thống kê số hộ nuôi lợn và số lượng lợn trên địa bàn

UBND các huyện, thành phố

Các sở ngành liên quan

Thường xuyên

9

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh, các trường hợp khai không đúng số lượng và trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định

Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh

Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện thành phố

Thường xuyên

10

Hỗ trợ kịp thời các hộ có lợn phải tiêu hủy

UBND các huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính

Thường xuyên

11

Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch DTLCP

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện thành phố

Thường xuyên

12

Hướng dẫn khôi phục chăn nuôi lợn sau khi dịch bệnh được khống chế

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Sau khi hết dịch trên địa bàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1391/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2019
Ngày hiệu lực15/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1391/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1391/QĐ-UBND 2019 về công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1391/QĐ-UBND 2019 về công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1391/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành15/06/2019
        Ngày hiệu lực15/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1391/QĐ-UBND 2019 về công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1391/QĐ-UBND 2019 về công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Sơn La

         • 15/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực