Quyết định 1392/QĐ-BNV

Quyết định 1392/QĐ-BNV năm 2010 công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do bộ nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1392/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1392/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo).

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Bộ trưởng Trần Văn Tuấn (để báo cáo);
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); Công báo;
- Website Chính phủ; Website BNV;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Văn Tất Thu

 


DANH MỤC SỐ I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Văn bản thay thế

1

Thông tư

48/2005/TT-BNV

29/4/2005

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương

Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

Thông tư

05/2004/TT-BNV

14/01/2004

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương

Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

3

Thông tư

25/2004/TT-BNV

19/4/2004

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương

Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 20/5/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Thông tư

21/2005/TT-BNV

01/02/2005

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân

Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

5

Thông tư

07/2008/TT-BNV

04/9/2008

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức

Luật công chức có hiệu lực từ ngày 01/01/2010

6

Thông tư

01/2004/TT-BNV

15/01/2004

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2010

7

Thông tư

01/2007/TT-VPCP

31/7/2007

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Thi đua, Khen thưởng

Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/6/2010

8

Quyết định của Bộ trưởng

407/TCCP-VC

29/5/1993

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Tài chính

Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

9

Quyết định của Bộ trưởng

427/TCCP-VC

02/6/1993

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngành công chức ngành Hải quan

10

Quyết định của Bộ trưởng

136/QĐ-BNV

19/12/2005

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia

 

DANH MỤC SỐ II

DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Văn bản thay thế

1

Thông tư liên tịch

05/2007/TTLT-BNV-BTC

10/12/2007

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/01/2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 22/4/2009 hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

2

Thông tư liên tịch

03/2008/TTLT-BNV-BTC

07/10/2008

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/10/2008 đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-CP ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26/4/2010 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2009 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

3

Thông tư liên tịch

02/2009/TTLT-BNV-BTC

22/4/2009

Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính

Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2009 đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-CP ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26/4/2010 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

4

Thông tư liên tịch

01/2009/TTLT-BNV-BTC

22/4/2009

Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26/4/2010 hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1392/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1392/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2010
Ngày hiệu lực02/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1392/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1392/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1392/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1392/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýVăn Tất Thu
       Ngày ban hành02/12/2010
       Ngày hiệu lực02/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1392/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1392/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật

           • 02/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực