Quyết định 1394/QĐ-CTUBND

Quyết định 1394/QĐ-CTUBND năm 2018 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1394/QĐ-CTUBND 2018 bản mô tả công việc công chức Sở Lao động Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1394/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 6m 2018  

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 01/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Danh mục vị trí việc làm

Tổng số vị trí việc làm: 42 vị trí, trong đó:

a) Nhóm lãnh đạo, quản lý: 12 vị trí;

b) Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 17 vị trí;

c) Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí.

2. Cơ cấu ngạch

a) Ngạch chuyên viên chính và tương đương: 02 vị trí;

b) Ngạch chuyên viên và tương đương: 30 vị trí;

c) Ngạch cán sự, nhân viên và tương đương: 06 vị trí;

d) Không xác định cơ cấu ngạch đối với các vị trí thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ là lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ;

đ) Công chức phải đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm do Bộ Nội vụ phê duyệt. Về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: S11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bnhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức; các Thông tư của Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành.

3. Biên chế công chức

a) Năm 2015: 55 biên chế;

b) Năm 2017: 51 biên chế;

c) Số biên chế phải thực hiện cắt giảm đến năm 2021: 06 biên chế;

d) Năm 2021: 49 biên chế.

4. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

a) Năm 2017: 05 người;

b) Năm 2021: 05 người.

(Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo)

5. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm

a) Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm được xác định cho từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị;

b) Việc mô tả công việc nêu rõ công việc, hoạt động chủ yếu, trách nhiệm và điều kiện để hoàn thành từng công việc, hoạt động ở mỗi vị trí việc làm;

c) Việc xác định khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng gồm các năng lực và kỹ năng cần phải có đhoàn thành công việc nêu tại bản mô tả công việc ứng với từng vị trí việc làm.

(Chi tiết tại Phụ lục s 2 kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm triển khai, thực hiện theo bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ch tch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCNH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIỂU, BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Mã VTVL

Tên đơn vị/ Tên vị trí việc làm

Số Vị trí việc làm

Ngạch công chức ti thiểu

Biên chế công chức

LĐHĐ 68

Ghi chú

Năm 2017

Năm 2021 (sau TGBC)

Năm 2017

Năm 2021 (sau TGBC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

42

 

51

49

5

5

 

17.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

12

 

31

31

 

 

 

17.1.1

Giám đốc Sở

1

CVC

1

1

 

 

 

17.1.2

Phó Giám đốc Sở

1

CVC

3

3

 

 

 

17.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

1

CV

7

7

 

 

 

17.1.4

Chánh Thanh tra Sở

1

TTV

1

1

 

 

 

17.1.5

Chánh Văn phòng Sở

1

CV

1

1

 

 

 

17.1.6

Phó Trưng phòng thuộc Sở

1

CV

9

9

 

 

 

17.1.7

Phó Chánh thanh tra Sở

1

TTV

2

2

 

 

 

17.1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở

1

CV

1

1

 

 

 

17.1.9

Chi cục trưởng

1

CV hoặc TĐ

1

1

 

 

 

17.1.10

Phó Chi cục trưởng

1

CV hoặc TĐ

1

1

 

 

 

17.1.11

Trưởng phòng thuộc Chi cục

1

CV hoặc TĐ

2

2

 

 

 

17.1.12

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

1

CV hoặc TĐ

2

2

 

 

 

17.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

17

 

15

13

 

 

 

17.2.1

Quản lý tài chính - kế toán

1

CV

KN

KN

 

 

 

17.2.2

Quản lý kế hoạch - thống kê

1

CV

1

1

 

 

 

17.2.3

Qun lý tiền lương

1

CV

1

1

 

 

 

17.2.4

Qun lý về bảo hiểm xã hội

1

CV

 

 

 

17.2.5

Quản lý về việc làm, xuất khẩu lao động

1

CV

1

1

 

 

 

17.2.6

Quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động

1

CV

1

KN

 

 

PTP KN

17.2.7

Quản lý về đào tạo nghề

1

CV

1

1

 

 

 

17.2.8

Quản lý chính sách người có công

1

CV

2

2

 

 

 

17.2.9

Quản lý hồ sơ người có công

1

CV

1

1

 

 

 

17.2.10

Quản lý thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

1

CV

1

1

 

 

PTP KN

17.2.11

Quản lý công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

1

CV

1

1

 

 

 

17.2.12

Quản lý về bình đẳng giới

1

CV

1

1

 

 

 

17.2.13

Theo dõi công tác dạy nghề - lao động sản xuất tại các trung tâm cho đối tượng nghiện ma túy, mại dâm

1

CV

KN

KN

 

 

 

17.2.14

Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

CV

1

1

 

 

 

17.2.15

Thanh tra

1

TTV

2

1

 

 

 

17.2.16

Pháp chế

1

CV

KN

KN

 

 

PCVP KN

17.2.17

Theo dõi công tác giảm nghèo bền vững

1

CV

1

1

 

 

 

17.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

5

5

5

5

 

17.3.1

Tổ chức nhân sự

1

CV

2

2

 

 

 

17.3.2

Hành chính tng hợp

1

CV

 

 

 

17.3.3

Hành chính một cửa

1

CS

 

 

 

 

 

17.3.4

Quản trị công s

1

CS

KN

KN

 

 

 

17.3.5

Công nghệ thông tin

1

CV hoặc TĐ

1

1

 

 

 

17.3.6

Kế toán

1

KTVTC

1

1

 

 

 

17.3.7

Thquỹ

1

NV

KN

KN

 

 

 

17.3.8

Văn thư

1

NV

1

1

 

 

 

17.3.9

Lưu trữ

1

NV hoặc TĐ

 

 

 

17.3.10

Nhân viên kỹ thuật

1

 

 

 

KN

KN

Lái xe KN

17.3.11

Lái xe

1

 

 

 

3

3

 

17.3.12

Phục vụ

1

 

 

 

2

2

 

17.3.13

 Bảo vệ

1

 

 

 

HĐVV

HĐVV

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỦ YẾU VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh Hưng Yên)

TT

Vị trí việc

Mô tả công việc chủ yếu

Khung năng lực

1

2

3

4

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý

1

Giám đốc Sở

Là người đứng đầu SLao động, Thương binh và Xã hội. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: có bằng tt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2

Phó Giám đốc S

Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Sở, giải quyết các công việc do Giám đốc Sgiao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lc chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

3

Trưởng phòng thuộc Sở

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng; tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc S phân công.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, qun lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hp với vị trí đảm nhận; có văn bng, chng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

4

Chánh Thanh tra Sở

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thanh tra S; tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tham mưu thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, t cáo; thc hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của ngành; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc sở phân công.

1. Năng lc.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ t chc, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Qun lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhiệm; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

5

Chánh Văn phòng Sở

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của Văn phòng sở; tham mưu tổng hợp thông tin phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; văn thư lưu trữ; pháp chế, hành chính quản trị... thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sthay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chc tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao ph trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành một số hoạt động của phòng theo sự phân công của Trưởng phòng

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Qun lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

7

Phó Chánh Thanh tra Sở

Giúp Chánh Thanh tra chđạo, điều hành một số hoạt động của Thanh tra Stheo sự phân công của Chánh Thanh tra.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp vi vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

8

Phó Chánh văn

phòng

Giúp Chánh văn phòng chỉ đạo, điều hành một số hoạt động của Văn phòng Sở theo sự phân công của Chánh Văn phòng.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đc và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Qun lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành học chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

9

Chi cục trưởng

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chi cc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu giúp Giám đốc sthực hiện chức năng qun lý nhà nưc về phòng, chng tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Qun lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chc tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Chi cục, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ng, tin học.

10

Phó Chi cục trưng

Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưng về một số nội dung, nhiệm vụ công tác được phân công

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, qun lý: Tập hp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tm nhìn và tư duy chiến lược; Qun lý sự thay đổi; Qun lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bng, chng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Chi cục, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

11

Trưng phòng thuộc Chi cục

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng; Tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng; thực hiện một số nhiệm vụ khác được Chi cục trưng phân công.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thc hin công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, qun lý: Tập hp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Qun lý s thay đổi; Qun lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho n bn, Giao tiếp ứng xử; Sdụng ngoại ng, tin học.

12

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

Chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ ca phòng theo s phân công của Trưởng phòng

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý; Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn; Có bng tốt nghiệp Đại học trlên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng ch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chc tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

Quản lý tài chính - kế toán

Thực hiện quản lý tài chính kế toán nguồn kinh phí địa phương; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phi hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2

Qun lý kế hoạch - thống kê

Thực hiện việc xây dựng và tổng hợp kế hoạch công tác, kế hoạch ngân sách 5 năm, hàng năm

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn; Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

3

Quản lý tiền lương

Thực hiện nhiệm vụ quản lý về lao động, tiền lương đối với các đơn vị được phân công theo dõi: Hướng dẫn thực hiện HĐLĐ, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể; thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công... Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương...

1. Năng lc.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ t chc, công dân; Phối hợp công tác,

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiu quy đnh; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

4

Quản lý về bảo hiểm xã hội

Thực hiện nhiệm vụ quản lý về bảo hiểm xã hội đối vi các đơn vị được phân công theo dõi: Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc đối với trường hợp DN xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH theo phân cấp hoặc ủy quyền.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vtrí đảm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

5

Quản lý về việc làm, xuất khẩu lao động

Thực hiện công tác qun lý về việc làm, xuất khẩu lao động: Thực hiện các công việc chuyên môn về việc làm, xuất khẩu lao động; Thm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, xác nhận đối tượng không thuộc diện cp GPLĐ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Xác nhận thu hồi GPLĐ hết hiệu lực.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn, nghiệp vđược giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

6

Qun lý v an toàn lao đng, vệ sinh lao động

Thực hiện công tác quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động: Thực hiện các công việc chuyên môn về ATVSLĐ; Tiếp nhận, thm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ, hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hp với vị trí đm nhận; Có văn bng, chứng ch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

7

Quản lý về đào tạo nghề

Thực hiện nhiệm vụ quản lý về giáo dục nghề nghiệp: Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn giáo viên; quy chế tuyển sinh; quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; cấp, thu hồi giấy chng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức hội ging giảng viên, giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh…

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

8

Quản lý chính sách người có công

Thực hiện nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, giải quyết chính sách đối với người có công; Thẩm định hồ sơ xác nhn liệt sĩ, gii quyết chế độ chính sách đi vi thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH...; Thẩm định hồ sơ đề nghị phong, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo, cấp Bằng TQGC, di chuyển hồ sơ, điều dưỡng...

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tchức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trlên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với v trí đảm nhận; Có văn bng, chứng ch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vđược giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng x; Sdụng ngoại ngữ, tin học.

9

Quản lý hồ sơ người có công

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, lưu trữ, tra cứu hồ sơ phục vụ giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; sắp xếp, kiện toàn, ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ, qun lý hồ sơ người có công

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chc thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân phối hp công tác.

- Năng lực chuyên môn; Có bằng tt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ng x; Sdụng ngoại ngữ, tin học.

10

Qun lý thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

Thực hiện nhiệm vụ qun lý thực hiện chính sách bo trợ xã hội: các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bo trợ xã hội; Chính sách người khuyết tật, Đề án người khuyết tật; chính sách về người tâm thn và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Nghề công tác xã hội; Trem mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Chính sách con nuôi, chính sách thẻ bảo him y tế đối với đối tượng bảo trợ xã hội...

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công vic; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học tr lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với v trí đm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sdụng ngoại ngữ, tin học.

11

Quản lý công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc trem: việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách vbảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng xã, phường, thị trn phù hợp với trẻ em.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lc chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với v trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

12

Quản lý về bình đẳng giới

Thực hiện nhiệm vụ quản lý về bình đẳng giới: tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; truyền thông, tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ng, tin học.

13

Theo dõi công tác dy nghề  - lao động sản xuất tại các Trung tâm cho đối tượng nghin ma túy, mại dâm

Theo dõi việc tổ chức triển khai công tác dạy nghề, lao động sản xuất cho các đối tượng cai nghiện ma túy tại các Trung tâm: hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí đtổ chức dạy nghề, htrợ ĐTBD; hướng dẫn thực hiện chế độ LĐSX cho học viên cai nghiện tại Trung tâm.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tt nghiệp Đại học trở lên, nnh hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

14

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trem; hướng dẫn triển khai công tác cai nghiện ma túy bt buộc tại trung tâm, cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đc và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tchức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hp, tham mưu; Soạn tho văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

15

Thanh tra

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành, tham gia các đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội của các tổ chức, cá nhân liên quan; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra; tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động; thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư theo quy định.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

16

Pháp chế

Tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bn quy phạm pháp luật thuộc nh vực quản lý của ngành; Thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vtrí đảm nhận; Có văn bng, chng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

17

Theo dõi công tác giảm nghèo bền vững

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi công tác giảm nghèo bn vững: theo dõi, tổng hợp số liệu, báo cáo về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; các chính sách thuộc Chương trình, Để án giảm nghèo bền vững...

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sdụng ngoại ngữ, tin học.

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

1

Tổ chức nhân sự

Thực hiện quản lý công tác tổ chức cán bộ: tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm... thuộc thẩm quyền quản lý.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bằng, chng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chc tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2

Hành chính tổng hợp

Thu thập các thông tin và tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo khác.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

3

Hành chính một ca

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu tiếp nhận và trả kết qu, xử lý hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lc chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Cao đẳng trlên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp vi vị trí đảm nhn; Có văn bằng, chng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

4

Quản trị công sở

Tham mưu phối hợp, phân công giải quyết công việc; điều hòa, phối hợp, kết nối hoạt động giữa các cá nhân, các phòng, ban, các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đc và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lc chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

5

Công nghệ thông tin

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng và quản lý máy móc, hạ tầng công nghệ của cơ quan; Quản tr mng nội bộ, quản trị trang thông tin điện tử

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng x; Sdụng ngoại ngữ, tin hc.

6

Kế toán

Thực hiện nhiệm vụ kế toán cơ quan.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

7

Thủ quỹ

Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thu, chi, tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ. Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đc và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bng, chng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

8

Văn thư

Quản lý, theo dõi, phát hành, xử lý văn bản đi, văn bản đến. Thực hiện trình ký ban hành văn bản, chuyển giao, tiếp nhận, đăng ký vào sổ, quản lý văn bản, lập hồ sơ.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vtrí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

9

Lưu trữ

Lưu giữ, quản lý, khai thác các loại văn bản, hồ sơ của cơ quan, phục vụ hoạt động tra cứu văn bản, hồ sơ liên quan khi giải quyết công việc.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chc tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

10

Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện quản lý, vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên đối với toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc kthuật của cơ quan và trụ sở cơ quan.

 

11

Phục vụ

Thực hiện công tác tạp vụ văn phòng.

 

12

Lái xe

Qun lý và sử dụng xe phục vụ nhiệm vụ cơ quan.

 

13

Bảo vệ

Đm bảo an ninh trật tự an toàn trong phạm vi cơ quan 24/24 giờ trong ngày.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1394/QĐ-CTUBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1394/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/06/2018
Ngày hiệu lực 20/06/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1394/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1394/QĐ-CTUBND 2018 bản mô tả công việc công chức Sở Lao động Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1394/QĐ-CTUBND 2018 bản mô tả công việc công chức Sở Lao động Hưng Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1394/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành 20/06/2018
Ngày hiệu lực 20/06/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1394/QĐ-CTUBND 2018 bản mô tả công việc công chức Sở Lao động Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1394/QĐ-CTUBND 2018 bản mô tả công việc công chức Sở Lao động Hưng Yên

  • 20/06/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/06/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực