Quyết định 1397/QĐ-BĐHĐA

Quyết định 1397/QĐ-BĐHĐA năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” do Trưởng Ban Điều hành Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1397/QĐ-BĐHĐA Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1397/QĐ-BĐHĐA

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” NĂM 2012

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lề lối làm việc của Ban Điều hành Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban Điều hành Đề án 1928,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các Bộ, ngành có cơ sở giáo dục trực thuộc; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các sở giáo dục và đào tạo; các thành viên Ban Điều hành Đề án và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Sở Tư pháp, Sở LĐTB&XH;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, PC, BĐH.

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Quang Quý

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-BĐHĐA ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Trưởng Ban Điều hành Đề án)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của Đề án được phê duyệt theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổng kết hoạt động của Đề án giai đoạn 2010-2012, phát hiện các mô hình triển khai thực hiện tốt để động viên, khen thưởng kịp thời.

2. Yêu cầu

a) Các nội dung hoạt động của Đề án triển khai phù hợp yêu cầu thực tiễn của đơn vị; phối hợp, lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án 1928 với hoạt động của các đề án, chương trình khác của Bộ, ngành, địa phương.

b) Các cơ quan, tổ chức đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tại khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg nêu cao vai trò chủ động trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2012

1. Tổ chức thường xuyên các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý; lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng; tập trung vào nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành, các Luật mới được Quốc hội thông qua, các Luật có hiệu lực trong năm 2012.

2. Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật ở các cơ sở giáo dục; xây dựng kế hoạch, lộ trình chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học này.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị.

4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong nhà trường

5. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, duy trì và phát triển tủ sách pháp luật ở các cơ sở giáo dục. Hỗ trợ tài liệu, trang thiết bị giảng dạy pháp luật cho các vùng khó khăn.

6. Xây dựng chuyên mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

7. Tăng cường nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong Tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa; lồng ghép nội dung PBGDPL trong các hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các phong trào khác.

8. Phối hợp các các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

9. Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành có cơ sở giáo dục trực thuộc

a) Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ, ngành triển khai thực hiện Đề án 1928.

b) Bảo đảm kinh phí cho các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai Đề án 1928 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Tổ chức kiểm tra, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2009-2012 tại các cơ sở giáo dục trực thuộc, báo cáo Ban Điều hành Đề án 1928 tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2012.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 1928 trên địa bàn.

b) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc:

- Bổ sung, bố trí giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy môn học giáo dục công dân ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và môn học pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề.

- Thành lập phòng pháp chế tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy các môn học giáo dục công dân, môn học pháp luật trong nhà trường.

- Xây dựng chuyên mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

- Cung cấp tài liệu, sách, báo pháp luật miễn phí cho các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

c) Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Tổ chức kiểm tra, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2009-2012 tại địa phương và gửi báo cáo về Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 trước ngày 15/8/2012.

3. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928.

b) Bổ sung môn pháp luật đại cương, môn pháp luật chuyên ngành vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và điểm a, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

d) Bổ sung, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật của đơn vị.

đ) Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.

e) Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật Website, mở chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh, bản tin nội bộ của trường.

g) Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2009-2012 và gửi báo cáo về Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 trước ngày 15/8/2012.

4. Các sở giáo dục và đào tạo

a) Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 1928.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục đến cán bộ, nhà giáo, người học và người lao động trong ngành.

c) Bổ sung, bố trí giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy môn học giáo dục công dân ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và môn học pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới và nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật mới.

đ) Chủ động phối hợp với ngành tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng nhà giáo, người lao động, người học; xây dựng và bổ sung tủ sách, ngăn sách pháp luật trong nhà trường.

e) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường và các cơ sở giáo dục trực thuộc. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2009-2012 và gửi báo cáo về Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 trước ngày 15/8/2012.

Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung của Đề án 1928 theo đúng kế hoạch. Tổ chức tổng kết Đề án 1928, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1397/QĐ-BĐHĐA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1397/QĐ-BĐHĐA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2012
Ngày hiệu lực10/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1397/QĐ-BĐHĐA

Lược đồ Quyết định 1397/QĐ-BĐHĐA Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1397/QĐ-BĐHĐA Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1397/QĐ-BĐHĐA
        Cơ quan ban hànhgiáo dục pháp luật trong nhà trường, Ban Điều hành Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến
        Người ký***, Trần Quang Quý
        Ngày ban hành10/04/2012
        Ngày hiệu lực10/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1397/QĐ-BĐHĐA Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1397/QĐ-BĐHĐA Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng

         • 10/04/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/04/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực