Quyết định 1397/QĐ-UBND

Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt định mức chi phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính (gỗ) về nơi thu giữ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 1397/QĐ-UBND 2007 mức phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính gỗ Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 2279/QĐ-UBND 2008 định mức chi phí thu hồi tang vật lĩnh vực quản lý rừng Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1397/QĐ-UBND 2007 mức phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính gỗ Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1397/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐẶC THÙ THU HỒI TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (GỖ) VỀ NƠI THU GIỮ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND &UBND ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Sở Tài chính về việc phê duyệt định mức chi phí thu hồi tang vật vi phạm hành chính (gỗ) về nơi thu giữ tại Tờ trình số 92/TTr-STC ngày 03/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt định mức chi phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính (gỗ) về nơi thu giữ, áp dụng từ ngày 01/01/2007 như sau:

1. Vận chuyển đường rừng (gánh bộ), mức tối đa: 400.000 đồng/m3/km (quãng đường được thanh toán tối đa không quá 2km).

2. Bốc lên xe, xuống xe, xếp vào kho, mức tối đa: 100.000 đồng/m3.

3. Công xẻ tại rừng, mức tối đa: 550.000 đồng/m3.

4. Công tham gia giải quyết vụ việc của những người không hưởng lương, mức tối đa: 40.000 đồng/ngày/người.

5. Trâu kéo, mức tối đa: 150.000/m3/km (quãng đường được thanh toán tối đa không quá 1km).

6. Trông coi, bảo quản (gỗ), mức tối đa: 50.000 đồng/24 giờ/vụ (số người và thời gian được thanh toán tối đa không quá 02 người, thời gian tối đa không quá 03 ngày).

7. Chăn, trông coi gia súc, mức tối đa: 40.000 đồng/ngày/con (thời gian không quá 5 ngày).

8. Dắt gia súc từ nơi bắt giữ về nơi thu giữ, mức tối đa: 50.000 đồng/con.

9. Những nội dung chi phí khác đã có định mức cụ thể thì áp dụng theo quy định hiện hành.

Các chi phí trên được tính theo vụ việc thực tế và phải có chứng từ, hồ sơ hợp lý, hợp lệ kèm theo.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng định mức chi phí đặc thù được duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- PVPTH;
- Lưu VT- NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1397/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1397/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2007
Ngày hiệu lực17/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1397/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1397/QĐ-UBND 2007 mức phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính gỗ Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1397/QĐ-UBND 2007 mức phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính gỗ Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1397/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành17/08/2007
        Ngày hiệu lực17/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1397/QĐ-UBND 2007 mức phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính gỗ Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1397/QĐ-UBND 2007 mức phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính gỗ Bắc Kạn