Quyết định 1397/QĐ-UBND

Quyết định 1397/QĐ-UBND điều chỉnh kinh phí khuyến công năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1397/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh kinh phí khuyến công Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1397/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM 2014.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 755/TTr-SCT ngày 23 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bảng chi tiết kinh phí khuyến công tỉnh Lâm Đồng năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm 09 Đề án được phân bổ tại Bảng chi tiết kinh phí khuyến công năm 2014 với số tiền: 2.090.000.000 đồng (hai tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng); trong đó:

- 07 Đề án hỗ trợ có thu hồi kinh phí nhưng không thực hiện: 1.550.000.000 đồng;

- 02 Đề án hỗ trợ có thu hồi kinh phí nhưng thay đổi địa điểm và nội dung đầu tư: 540.000.000 đồng.

2. Bổ sung 12 Đề án vào Bảng chi tiết kinh phí khuyến công năm 2014 với số tiền: 2.090.000.000 đồng (hai tỷ, không trăm chín mươi triệu đồng); trong đó:

- 04 Đề án hỗ trợ không thu hồi kinh phí: 310.000.000 đồng;

- 08 Đề án hỗ trợ có thu hồi kinh phí: 1.780.000.000 đồng.

(Kèm theo danh mục chi tiết các Đề án điều chỉnh, bổ sung)

Điều 2. Sở Công Thương căn cứ danh mục các Đề án được điều chỉnh, bổ sung nêu trên, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công thực hiện Đề án theo các nội dung, chương trình đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh và Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TC, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt


CHI TIẾT DANH MỤC KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2014 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (LẦN 1)
(Kèm theo Quyết định số 1397/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: đồng

A. Đề án điều chỉnh giảm:

TT

Nội

Đơn vị thực hiện

Kinh phí (đồng)

Ghi chú

1

Đầu tư máy móc thiết bị nâng công suất sản xuất, chế biến chè xanh tại huyện Di Linh.

Hộ kinh doanh Đặng Thị Yến

200.000.000

Không thực hiện

2

Đầu tư xây dựng nhà tiền chế, máy móc thiết bị để sản xuất và trưng bày giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch, xuất khẩu tại Đà Lạt.

Hộ kinh doanh Lê Thanh Phương

250.000.000

Không thực hiện

3

Đầu tư sửa chữa mở rộng nhà xưởng và máy móc thiết bị sản xuất phân bón hữu cơ tại xã xây dựng nông thôn mới Đa Nhim, huyện Lạc Dương.

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Lân

200.000.000

Không thực hiện

4

Đầu tư máy đóng gói tự động trong chế biến chè xanh ướp hương tại thành phố Bảo Lộc.

Công ty TNHH Trà và Cà phê Hoa Sen

200.000.000

Không thực hiện

5

Đầu tư cải tạo nhà xưởng và xây dựng nhà lắng bụi xử lý ô nhiễm môi trường trong chế biến chè tại thành phố Bảo Lộc.

Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng

200.000.000

Không thực hiện

6

Đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất, chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã xây dựng nông thôn mới Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc.

Công ty TNHH Trà Thiên Thành

250.000.000

Không thực hiện

7

Đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, chế biến thức ăn gia súc tại xã xây dựng nông thôn mới Ka Đơn, huyện Đơn Dương.

Công ty TNHH Nam Á Thịnh Phát

250.000.000

Không thực hiện

8

Đầu tư xây dựng nhà xưởng ươm tơ chất lượng cao xuất khẩu tại huyện Đức Trọng.

Công ty TNHH tơ tằm Phú Cường

270.000.000

Thay đổi địa điểm và nội dung đầu tư

9

Đầu tư nâng cấp xây dựng nhà xưởng ươm tơ, dệt lụa phục vụ du lịch tại huyện Lâm Hà.

DNTN sản xuất tơ lụa và dịch vụ du lịch Cường Hoàn

270.000.000

Thay đổi nội dung đầu tư

 

Cộng:

 

2.090.000.000

 

B. Đề án bổ sung:

TT

Nội dung đề án

Đơn vị thực hiện

Kỉnh phí (đồng)

I

Đề án không thu hồi kinh phí

 

310.000.000

1

Tổ chức ba lớp tập huấn "Quản trị doanh nghiệp về tăng cường khả năng kinh doanh" cho các cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

Trung tâm Khuyến công

120.000.000

2

Tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khu vực miền Nam tại Long An.

Trung tâm Khuyến công

90.000.000

3

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật bảo quản và chế biến rau quả chất lượng cao tại huyện Đức Trọng.

Trung tâm Khuyến công

70.000.000

4

Hỗ trợ xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp.

Sở Công Thương

30.000.000

II

Đề án có thu hồi kinh phí (Thời hạn thu hồi từ 3-5 năm)

 

1.780.000.000

1

Đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tơ, lụa phục vụ du lịch tại huyện Lâm Hà.

DNTN sản xuất tơ lụa và dịch vụ du lịch Cường Hoàn

300.000.000

2

Đầu tư máy móc thiết bị ươm tơ tự động nhằm nâng cao chất lượng tơ xuất khẩu tại xã xây dựng nông thôn mới Đại Lào, thành phố Bảo Lộc.

Công ty TNHH tơ tằm Phú Cường

300.000.000

3

Bổ sung kinh phí thực hiện đề án "Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất và phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm trà Olong tại huyện Lâm Hà".

Công ty TNHH Long Đỉnh

80.000.000

4

Bổ sung kinh phí thực hiện đề án "Đầu tư máy dệt kim nâng công suất sản xuất các mặt hàng len phục vụ du lịch, xuất khẩu tại Đà Lạt".

DNTN dệt len Tuấn Trinh

80.000.000

5

Đầu tư máy móc thiết bị chế biến cà phê bột chất lượng cao tại xã xây dựng nông thôn mới Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Công ty TNHH Nhân Quãng Điền

300.000.000

6

Đầu tư xây dựng nhà xưởng và máy móc thiết bị nâng công suất sản xuất các sản phẩm gỗ trang trí nội thất tại Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Công ty TNHH khai thác chế biến Lâm sản Đà Lạt

350.000.000

7

Đầu tư cơ giới hóa thiết bị cắt tách hạt điều tại huyện Đạ Huoai.

Công ty TNHH sản xuất thương mại Linh Trang Phú

150.000.000

8

Đầu tư máy móc thiết bị nâng công suất sản xuất, chế biến các loại trà và hàng đặc sản phục vụ du lịch, xuất khẩu tại Đà Lạt.

Công ty TNHH Quảng Thái

220.000.000

 

Cộng: (I + II)

2.090.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1397/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1397/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/06/2014
Ngày hiệu lực 27/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1397/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1397/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh kinh phí khuyến công Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1397/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh kinh phí khuyến công Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1397/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành 27/06/2014
Ngày hiệu lực 27/06/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1397/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh kinh phí khuyến công Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1397/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh kinh phí khuyến công Lâm Đồng

  • 27/06/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/06/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực