Quyết định 1398/QĐ-UBND

Quyết định 1398/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1398/QĐ-UBND 2010 phê duyệt Kế hoạch Phát triển tổ chức hành nghề Luật sư An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 02 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ PHỤC VỤ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020";

Theo đề nghị của Giám đốc Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 31/5/ 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng: NC, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ PHỤC VỤ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Ngày 18/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 123/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020". Để triển khai có hiệu quả Đề án của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề luật sư, am hiểu luật pháp và thông lệ, tập quán quốc tế, sử dụng thông thạo ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh) để có thể tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và UBND tỉnh.

- Xây dựng một số tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài để có thể cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" phải xuất phát từ thực trạng đội ngũ luật sư và yêu cầu về tư vấn và tranh tụng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh từ nay đến năm 2020. Phấn đấu đến năm 2015 có 10 luật sư được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài và 20 luật sư vào năm 2020; trong đó có một số đạt tiêu chuẩn luật sư quốc tế.

- Củng cố, phát triển các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hình thành một số Công ty luật chuyên sâu. Phấn đấu đến năm 2020 có từ 01 đến 03 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và pháp chế cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn tỉnh

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đoàn luật sư của tỉnh tổ chức khảo sát, điều tra toàn bộ đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, cán bộ pháp chế của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh để thống kê, đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng, nhu cầu đào tạo để tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách phù hợp nhằm phát triển đội ngũ luật sư, cán bộ pháp chế đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu về luật sư tham gia tư vấn, tranh tụng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nói chung và nhu cầu sử dụng đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Nội dung, tiêu chí điều tra, khảo sát bao gồm:

- Chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu luật pháp, kỹ năng hành nghề luật sư.

- Khả năng tư vấn các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và UBND tỉnh.

- Khả năng về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh pháp lý; mức độ tham gia tranh tụng, đàm phán, tư vấn trực tiếp không qua phiên dịch.

- Nhu cầu đào tạo, tự đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ luật sư, cán bộ pháp chế; khả năng phát triển chuyên sâu của các tổ chức hành nghề luật sư trong lĩnh vực thương mại, đầu tư liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nhu cầu sử dụng luật sư tư vấn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trong tỉnh; mức độ đáp ứng nhu cầu dịch vụ luật sư của đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; thu thập thông tin để có cơ sở dự báo chính xác về mức độ gia tăng nhu cầu dịch vụ luật sư trong tương lai.

Phương pháp tiến hành: Kết hợp điều tra trực tiếp với việc phát phiếu điều tra, khảo sát để thu thập thông tin chính xác, khoa học.

Thời gian thực hiện: Năm 2010.

Những kết quả điều tra, khảo sát sẽ là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo nhằm đạt được những mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư về số lượng

Liên kết với Học viện Tư pháp mở một số khoá đào tạo nghề luật sư tại An Giang, nhằm phát triển đội ngũ luật sư về số lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng và yêu cầu tư vấn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Đối tượng đào tạo: Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Luật; người có bằng Cử nhân luật trở lên không phải là công chức, viên chức hoặc đã nghỉ hưu đang sống, làm việc tại An Giang.

- Điều kiện tham gia khoá đào tạo: Người tham gia khoá đào tạo luật sư phải cam kết sẽ gia nhập Đoàn luật sư tỉnh An Giang và hoạt động hành nghề luật sư tại An Giang sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật sư.

Trước mắt triển khai kế hoạch mở lớp đầu tiên vào năm 2011:

Năm 2011: Chuẩn bị các điều kiện để mở lớp.

Năm 2012: Hoàn chỉnh các thủ tục và tổ chức khai giảng khoá đào tạo luật sư tại An Giang.

3. Nâng cao năng lực của luật sư về tư vấn, tranh tụng giúp các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế

- Phối hợp với Trung tâm đào tạo liên kết tại Học viện Tư pháp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại quốc tế cho tất cả luật sư thuộc Đoàn luật sư của tỉnh, người tập sự hành nghề luật sư, cán bộ pháp chế trong các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tư vấn và tranh tụng của luật sư, đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Lựa chọn những luật sư có đủ điều kiện tham gia các khoá đào tạo trong và ngoài nước theo Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" của Chính phủ.

4. Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ luật sư

Khuyến khích các luật sư, cán bộ pháp chế của các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp tự đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ. Phối hợp với các Trung tâm đào tạo ngoại ngữ mở các khoá đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho các luật sư thuộc Đoàn luật sư của tỉnh, để đội ngũ luật sư An Giang có đủ khả năng tham gia vào các chương trình, dự án liên doanh nước ngoài của tỉnh hoặc tham gia tư vấn, tranh tụng những vụ việc có yếu tố nước ngoài mà không cần có phiên dịch.

Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2015.

5. Xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại

- Tổ chức rà soát, đánh giá và phân loại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh để lựa chọn, định hướng những tổ chức hành nghề luật sư có đủ các điều kiện phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài.

- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế tại các tổ chức hành nghề luật sư.

- Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế cho các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.

6. Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút luật sư đã có chứng chỉ hành nghề và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp

- Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo nghề luật sư đối với những trường hợp đã có chứng chỉ hành nghề luật sư mà gia nhập Đoàn luật sư của tỉnh và cam kết hoạt động hành nghề luật sư tại An Giang.

- Có chính sách thu hút các luật sư được cử đi đào tạo theo Đề án của Chính phủ, những luật sư giỏi, có kinh nghiệm nghề nghiệp về hoạt động tại các tổ chức hành nghề luật sư tại An Giang.

- Cải cách các thủ tục hành chính về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư và cấp giấy phép hoạt động để khuyến khích và tạo điều kiện cho các luật sư được thu hút thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại An Giang.

Thời gian thực hiện: Năm 2010 - năm 2020.

7. Xây dựng chính sách tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển

- Tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề luật sư tham gia thực hiện tư vấn các dự án đầu tư, kinh doanh thương mại trong nước và có yếu tố nước ngoài; tham gia tranh tụng, tư vấn giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và UBND tỉnh.

- Khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Thời gian thực hiện: Năm 2010 - năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm

Căn cứ vào Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt;

a) Phối hợp với Đoàn luật sư của tỉnh rà soát đội ngũ luật sư hiện có để nắm bắt trình độ được đào tạo và khả năng phát triển của từng luật sư để tiếp tục đào tạo và định hướng phát triển.

Căn cứ quy mô, trình độ và kết quả đánh giá khả năng phát triển của các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh để định hướng phát triển một số Công ty luật chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư của tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết mở các khoá đào tạo, bồi dưỡng luật sư.

c) Liên hệ với Trung tâm đào tạo liên kết tại Học viện Tư pháp, Học viện Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục mở khóa đào tạo luật sư theo mô hình liên kết đào tạo và lựa chọn luật sư tham gia các khoá bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước theo Đề án.

d) Tiến hành rà soát đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, chuẩn bị nguồn gửi đi đào tạo theo lộ trình của Đề án.

e) Tham mưu cho UBND và HĐND tỉnh ban hành các chính sách để hỗ trợ, phát triển luật sư trên địa bàn tỉnh trong suốt quá trình triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

g) Tăng cường kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về luật sư.

2. Trách nhiệm của Đoàn Luật sư:

Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện Đề án và Kế hoạch này. Tiến hành rà soát đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, chuẩn bị nguồn gửi đi đào tạo theo lộ trình của Đề án.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho các khoá đào tạo, bồi dưỡng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển luật sư theo lộ trình triển khai thực hiện Đề án và kế hoạch này.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp hỗ trợ về tài chính để phát triển đội ngũ luật sư.

4. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này.

5. Trách nhiệm của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh

Tham gia tích cực trong quá trình thực hiện Đề án và Kế hoạch này. Phấn đấu để có thể phục vụ tốt nhu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các chương trình, dự án lớn của tỉnh khi có yêu cầu.

6. Trách nhiệm của các Ban, ban ngành và doanh nghiệp trong tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những những khó khăn, vướng mắc, Sở Tư pháp tổng hợp kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp khắc phục./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1398/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1398/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2010
Ngày hiệu lực02/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1398/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1398/QĐ-UBND 2010 phê duyệt Kế hoạch Phát triển tổ chức hành nghề Luật sư An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1398/QĐ-UBND 2010 phê duyệt Kế hoạch Phát triển tổ chức hành nghề Luật sư An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1398/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành02/08/2010
        Ngày hiệu lực02/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1398/QĐ-UBND 2010 phê duyệt Kế hoạch Phát triển tổ chức hành nghề Luật sư An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1398/QĐ-UBND 2010 phê duyệt Kế hoạch Phát triển tổ chức hành nghề Luật sư An Giang

            • 02/08/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực