Quyết định 1398/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1398/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính dân tộc Ban Dân tộc Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1398/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 409/TTr-BDT ngày 10 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2022.

Bãi bỏ Mục I, Phần A Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1302/QĐ- UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT (P/h cập nhật phần mềm);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.Hữu

CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Phong

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

I. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ (01 TTHC)

TT

Mã Số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực Chính sách dân tộc (01 TTHC)

01

1.009845

Chi trả chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước (Quyết định 09 và 04).

Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1398/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1398/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(23/06/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1398/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1398/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính dân tộc Ban Dân tộc Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1398/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính dân tộc Ban Dân tộc Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1398/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tuấn Phong
        Ngày ban hành21/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (23/06/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1398/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính dân tộc Ban Dân tộc Bình Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1398/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính dân tộc Ban Dân tộc Bình Thuận

              • 21/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực