Quyết định 1399/QĐ-BTNMT

Quyết định 1399/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Nội dung toàn văn Quyết định 1399/QĐ-BTNMT 2020 phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận thủ tục hành chính


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU KIỆN TOÀN

1. Mục tiêu

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Văn phòng Một cửa) theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tạo cơ chế giám sát, theo dõi, đôn đốc, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân; bảo đảm bộ máy tinh gọn, hợp lý, giảm đầu mối trung gian và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Yêu cầu kiện toàn

a) Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

b) Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch.

c) Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân.

d) Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

đ) Tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị được giao giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong Bộ; bảo đảm việc nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ nhanh chóng, kịp thời.

e) Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan tại các bước trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

g) Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN

1. Tổ chức kiện toàn, thống nhất một đầu mối thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trên cơ sở hợp nhất hoạt động của các đơn vị đang thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả gồm Bộ phận một cửa các đơn vị: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (hồ sơ lĩnh vực địa chất khoáng sản), Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (hồ sơ lĩnh vực đo đạc và bản đồ) vào Văn phòng Một cửa của Bộ, đồng thời bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: (1) Biển và hải đảo; (2) Viễn thám (3) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường để Văn phòng Một cửa của Bộ là đầu mối tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Bộ giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ trực thuộc Văn phòng Bộ thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Một cửa của Bộ. Một lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Một cửa; Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Một cửa; bố trí, phân công từ 01 đến 02 công chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Một cửa.

Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, mỗi đơn vị bố trí ít nhất 01 cán bộ, công chức đến làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Một cửa để tiếp nhận, rà soát tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, thống kê, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực có số lượng hồ sơ phát sinh lớn cử 01 cán bộ chính thức và 01 cán bộ dự phòng).

3. Giải thể các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

Phối hợp với Văn phòng Bộ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Một cửa của Bộ; hướng dẫn việc giải thể các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ và các chế độ đãi ngộ có liên quan.

2. Văn phòng Bộ

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Một cửa bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

b) Xây dựng, sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

c) Thực hiện công khai đầy đủ các danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính của Bộ theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét việc bố trí kinh phí, trang thiết bị văn phòng, cơ chế tài chính để bảo đảm các điều kiện hoạt động của Văn phòng Một cửa.

3. Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ

a) Thực hiện trình tự, thủ tục giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị (nếu có) theo Đề án này và theo quy định.

b) Bố trí công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn làm việc tại Văn phòng Một cửa theo Đề án phê duyệt.

c) Theo dõi, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị theo quy định. Chỉ đạo việc phối hợp với Văn phòng Một cửa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

d) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, trình ban hành Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

đ) Bảo đảm trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

4. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng, quản lý Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; bảo đảm công tác vận hành hệ thống thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

5. Cổng Thông tin điện tử Bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

a) Đăng tải thông tin về việc kiện toàn Văn phòng Một cửa, việc giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Tăng cường đưa tin, bài viết, phóng sự phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền kịp thời tới tổ chức, công dân về các hoạt động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Bộ xem xét, bố trí kinh phí, nguồn lực đầu tư bảo đảm cho hoạt động của Văn phòng Một cửa của Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng uỷ Bộ; Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1399/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1399/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2020
Ngày hiệu lực26/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1399/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1399/QĐ-BTNMT 2020 phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1399/QĐ-BTNMT 2020 phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1399/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành26/06/2020
        Ngày hiệu lực26/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1399/QĐ-BTNMT 2020 phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận thủ tục hành chính

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1399/QĐ-BTNMT 2020 phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận thủ tục hành chính

              • 26/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực