Quyết định 14/2000/QĐ-CHK

Quyết định 14/2000/QĐ-CHK về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành hàng không dân dụng do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2000/QĐ-CHK Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành hàng không dân dụng


CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2000/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM SỐ 14/2000/QĐ-CHK NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ vào Nghị định 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục hàng không dân dụng Việt Nam;
Căn cứ quyết định số 55/1999/QĐ-CHK-TCCB ngày 13 tháng 10 năm 1999 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng về việc thành lập Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không.
Xét đề nghị của Hội đồng điều hành Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quy chế này "Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng Việt Nam".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tiến Sâm

(Đã ký)

 

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2000/QĐ-CHK của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 5 năm 2000)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng là một tổ chức do Cục trưởng Cục Hàng không quyết định thành lập chịu sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam hoạt động nhằm mục đích:

- Huy động mọi tiềm năng về tài lực, vật lực trên cơ sở đóng góp tự nguyện của các cá nhân, các đơn vị trong ngành Hàng không các tổ chức trong nước và nước ngoài nhằm hỗ trợ giúp đỡ các tài năng trẻ (Nhất là tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn ) vì sự nghiệp phát triển của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

- Phát hiện, cổ vũ và có hình thức hỗ trợ phù hợp nhằm hỗ trợ khuyến khích tài năng trẻ phát triển để tạo nguồn đào tạo nhân tài phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa ngành Hàng không.

- Hỗ trợ vật chất tinh thần tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển chuyên sâu trên các lĩnh vực cơ bản trong ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

- Thông qua hoạt động của quỹ hỗ trợ tài năng trẻ nhằm thu hút tài năng trẻ phục vụ cho chiến lược xây dựng và phát triển tổng thể ngành Hàng không dân dụng Việt Nam, kiến nghị với lãnh đạo Ngành Hàng không có chính sách bồi dưỡng đào tạo tài năng trẻ cho Ngành.

Điều 2: Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng hoạt động trong phạm vi ngành Hàng không dân dụng Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam thành lập và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Hàng không dân dụng Việt Nam tự nguyện hỗ trợ.

Điều 4: Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tập thể và tuân theo pháp luật.

Điều 5: Tiêu chuẩn xét để quỹ hỗ trợ tài năng trẻ công nhận hỗ trợ bao gồm cả đức tài và các điều kiện khác.

Chương 2

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 6: Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng có chức năng:

- Góp phần bồi dưỡng phát triển tài năng trẻ có năng khiếu đáp ứng cho ngành Hàng không dân dụng nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, neo đơn... không có điều kiện để học tập phát huy tài năng.

- Khai thác và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng tài năng trẻ, đúng chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện vận động ủng hộ, hỗ trợ để gây Quỹ, sử dụng Quỹ đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Khai thác mọi tiềm năng tài lực, vật lực các đơn vị trong toàn ngành và ngoài ngành Hàng không dân dụng Việt Nam tạo nguồn thu cho Quỹ để thực hiện các chức năng của Quỹ.

- Phát hiện, theo dõi, giúp đỡ các tài năng trẻ tiếp tục phát triển khả năng sáng tạo và năng khiếu của bản thân.

- Quản lý, kiểm tra đôn đốc và phát triển hoạt động của các chương trình hỗ trợ tài năng trẻ, theo đúng pháp luật của Nhà nước và điều lệ Quỹ.

- Tiếp xúc, vận động các tổ chức, các cá nhân các đơn vị trong Ngành ủng hộ, hỗ trợ về tiền của vật chất, tinh thần cho các hoạt động của Quỹ.

- Được quyền huy động mạng lưới cộng tác viên để tuyên truyền tham gia các hoạt động của Quỹ.

Chương 3

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 8: Nguyên tắc xét duyệt hỗ trợ tài năng trẻ thực hiện theo nguyên tắc tập thể, công khai, bình đẳng.

Điều 9: Các hình thức hỗ trợ của Quỹ:

- Cấp học bổng

- Tăng sổ tiết kiệm

- Giới thiệu các chuyên gia, các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế, xã hội trực tiếp bảo trợ đỡ đầu cho các tài năng trẻ để có điều kiện tiếp tục phát triển.

- Đề nghị xét chọn hoặc hỗ trợ về tài chính để đi học, nghiên cứu, tập huấn, dự các kỳ thi trong ngành và ngoài ngành Hàng không.

Điều 10: Đối tượng hỗ trợ của Quỹ:

- Thanh niên trong ngành Hàng không ( Từ 30 tuổi trở xuống), thanh thiếu niên là con cán bộ công nhân viên trong ngành Hàng không có thành tích xuất sắc trong lao động và học tập.

- Các đề tài khoa học do thanh niên trong ngành Hàng không đảm nhiệm.

- Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, những ứng dụng khoa học kỹ thuật có giá trị cao của thanh niên trong ngành Hàng không.

- Hỗ trợ những tài năng trẻ ( Từ 30 tuỏi trở xuống) của các trường đại học và cao đẳng mà ngành Hàng không có nhu cầu sử dụng.

Điều 11: Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ gồm:

- Nguồn thu được ủng hộ tự nguyện của các đơn vị trong ngành Hàng không.

- Trực tiếp từ sự tài trợ, ủng hộ của các đơn vị, ủng hộ của cán bộ công nhân viên trong Ngành, ủng hộ của các tổ chức, các Đoàn thể cá nhân trong và ngoài ngành Hàng không quan tâm đến sự phát triển tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng.

- Thu lãi từ tài khoản nguồn gửi, các khoản thu hợp pháp khác

Điều 12:

- Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng được trích không quá 5% nguồn thu của Quỹ để chi cho các hoạt động nghiệp vụ.

- Tài sản và tài chính của Quỹ được quản lý theo quy định của pháp luật và được theo dõi bằng sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán và thống kê.

Điều 13: Chương trình quỹ hỗ trợ tài năng trẻ là:

- Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong ngành Hàng không.

- Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ trong học tập.

- Chương trình hỗ trợ tài năng trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể thao.

Chương 4

TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

Điều 14: Hội đồng điều hành Qũy hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng gồm lãnh đạo Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan do lãnh đạo Cục Hàng không dân dụng quyết định.

Hội đồng điều hành là cơ quan cao nhất của Quỹ (Gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc và các uỷ viên) có quyền quyết định toàn bộ nội dung liên quan đến Quỹ và có trách nhiệm về mọi mặt của Quỹ. Hội đồng điều hành có nhiệm vụ:

- Đề ra những chủ trương, phương hướng hoạt động của Quỹ theo từng thời kỳ phát triển của ngành Hàng không.

- Quyết định các biên pháp làm tăng nguồn thu.

- Quyết định và công nhận hỗ trợ các tài năng trẻ.

Điều 15: Cơ quan thường trực của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng do Hội đồng, điều hành quyết định, có nhiệm vụ:

- Thường trực và tham mưu trực tiếp cho Hội đồng điều hành. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các hoạt động của chương trình hỗ trợ tài năng trẻ.

- Giải quyết các hoạt động của Quỹ giữa hai kỳ họp của Hội đồng điều hành.

- Chuẩn bị nội dung công tác báo cáo trong phiên họp của Hội đồng điều hành.

Điều 16: Hội đồng điều hành Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành Hàng không dân dụng định kỳ cứ 06 tháng họp một lần.Trường hợp đột xuất do Chủ tịch Hội đồng Quỹ điều hành triệu tập, hoặc có quá một nửa số thành viên Hội đồng đề nghị họp.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hội đồng điều hành Quỹ tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới nẩy sinh thì Hội đồng đìều hành Quỹ đề nghị Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam xem xét và quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2000/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2000/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2000
Ngày hiệu lực26/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2000/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 14/2000/QĐ-CHK Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành hàng không dân dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2000/QĐ-CHK Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành hàng không dân dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2000/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không dân dụng Việt Nam
        Người kýNguyễn Tiến Sâm
        Ngày ban hành26/05/2000
        Ngày hiệu lực26/05/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2000/QĐ-CHK Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành hàng không dân dụng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2000/QĐ-CHK Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ngành hàng không dân dụng

            • 26/05/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/05/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực