Quyết định 14/2001/QĐ-UB

Quyết định 14/2001/QĐ-UB về quy định tổ chức, hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn tỉnh Kon Tum.

Quyết định 14/2001/QĐ-UB quy định tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 31/2008/QĐ-UBND Phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2001/QĐ-UB quy định tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2001/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Điều 41, Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 21-6-1994 ;

Căn cứ pháp lệnh thú y và nghị định số 93/CP, ngày 27-11-1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành pháp lệnh thú y;

Căn cứ quyết định số 694/NN-TY/QĐ ngày 11-12-1993 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ NN và PTNT);

Căn cứ nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Kon Tum khóa VIII;

Xét đề nghị của Giám đốc sở NN- PTNT (tại công văn số 31/CV-SNN ngày 12-3-2001);

Theo đề nghị của Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh Kon Tum;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy định về tổ chức, hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông, (bà): Chánh văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Trưởng ban TCCQ tỉnh; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; UBND huyện, thị xã; Giám đốc sở NN-IYRNT và Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- Ban TCTU
- Như điều 3
- Lưu

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI THÚ Y XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo quyết định số 14/2001/QĐ-UB, ngày 11/4/2001 của UBND tỉnh Kon tum

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

1.1- Tổ chức vá hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường , thị trấn (sau đây gọi là xã) nói trong quy định này thực hiện theo quy định tại nghị định số 93/CP, ngày 27-11-1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành pháp lệnh thú y và quyết định số 694/NN-TY/QĐ , ngày 11-12-1993 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ NN và lan).

1.2- Tổ chức thú y trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp và các đơn vị khác do chính đơn vị tự thành lập, hoạt động theo quy định này và hướng đẫn của Chi cục thú y tỉnh.

Chương II:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2:

2.1- Ban thú y xã có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân xã, phường , thị trấn (sau đây gọi là xã) quản lý công tác thú y về:

Phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh động vật vợí Trạm thú y huyện, thị xã; thực hiện việc tiêm phòng, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật, thiến hoạn cho gia súc, thụ tinh nhân tạo, dịch vụ cung ứng thuốc thú y hoặc các dịch vụ kỹ thuật thú y khác.

Kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ hoặc nơi tập trung mua bán động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật tại lò mổ, điểm giết mổ động vật của địa phương.

2.2- Ban thú y xã có Trưởng ban và 02 (hai) kỹ thuật viên thú y.

Trưởng ban được hưởng trợ cấp: 160.000 đồng/tháng và Kỹ thuật viên thú y được hưởng trợ cấp: 80.000 đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí từ kinh phí sự nghiệp thú y hàng năm.

2.3- Các nhân viên thú y của Ban thú y xã được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định hiện hành.

Điều 3: Việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và bãi nhiệm Trưởng ban, các thú y viên của Ban thú y xã do Chi cục trưởng Chi cục thú y quyết định trên cơ sở đề xuất của Trạm trưởng Trạm thú y huyện, thị xã và Uỷ ban nhân dân xã.

Điều 4: Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức vá chỉ đạo các hoạt động của mạng lưới thú y xã, bao gồm:

4. 1- Chỉ đạo Trạm thú y các huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên mồn bố trí vào Ban thú y xã. .

4.2- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho mạng lưới thú y xã Tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về thú y.

4.3- Tạo điều kiện giúp đỡ, hổ trợ mạng lưới thú y thực hiện tết nhiệm vụ.

4.4- Uỷ quyền cho Trạm trưởng Trạm thú y các huyện, thị xã chi trả trợ cấp hàng tháng cho Trưởng ban và Kỹ thuật viên thú y xã (theo quy định tại mục 2.2, Điều 2 của quy định này).

Điều 5: Uỷ ban nhân dân xã quản lý hoạt động của Ban thú y xã, chỉ đạo Ban thú y thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác thú y trên địa bàn; tạo điều kiện cho Ban thú y hoạt động theo đúng quy định hiện hành; đồng thời theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động của Ban thú y xã vth Uỷ ban nhân dân ' huyện, thị xã và Chi cục thú y.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6: Giao giám đốc sở NN&PTNT chịu trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhàn dân các huyện, thị xã và các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này; đồng thời chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục thú y chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quyết định này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc Giám đốc sở NN- PTNT tổng hợp báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Ban tổ chức chính quyền tỉnh) để thay đổi bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2001
Ngày hiệu lực11/04/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 14/2001/QĐ-UB quy định tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2001/QĐ-UB quy định tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýY Vêng
        Ngày ban hành11/04/2001
        Ngày hiệu lực11/04/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2008
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2001/QĐ-UB quy định tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2001/QĐ-UB quy định tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y Kon Tum