Quyết định 14/2005/QĐ-UBND

Quyết định 14/2005/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Điện Biên

Quyết định 14/2005/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2005/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2005/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 07 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1124/QĐ-UB ngày 25/7/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 14/2005/QĐ-UBND, ngày 05/7/2005 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Ban VSTBPN tỉnh) có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào quá trình xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách, chương trình và dự án tại địa phương; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhằm đảm bảo bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước, đảm bảo các quyền cơ bản của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban gồm: Trưởng ban, các Phó trưởng ban, các ủy viên và tổ chuyên viên giúp việc.

2. Ban làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số. Các thành viên trong Ban chịu trách nhiệm về phần việc được phân công và được sử dụng bộ máy của cơ quan giúp triển khai thực hiện phần việc được phân công.

3. Ban quyết định tập thể những vấn đề sau đây:

Chương trình công tác, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban.

Dự thảo chính sách, kế hoạch về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Các báo cáo và các vấn đề cần trình UBND tỉnh và UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Các quyết định tập thể của Ban quy định trên đây phải được trên 50% số thành viên tán thành tại cuộc họp ban, hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến.

4. Đối với những vấn đề khác theo yêu cầu của UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban trực tiếp giải quyết hoặc ủy quyền cho Phó trưởng ban giải quyết và thông báo lại cho Ban tại phiên họp gần nhất.

5. Trưởng ban ký các văn bản của Ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh Điện Biên; Các Phó trưởng ban ký các văn bản của ban được sử dụng con dấu của sở, ngành mình.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh được ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán được UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở được lập theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN

Điều 4. Trưởng ban:

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh UBND vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, về các hoạt động của ban theo chức năng nhiệm vụ được giao;

2. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của ban; Đại diện cho Ban trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho phó ban và các thành viên; Chủ trì và kết luận các phiên họp Ban.

3. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, với UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về nội dung chiến lược Quốc Gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt nam, về việc sửa đổi, bổ sung luật pháp, chính sách liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ và những vấn đề về bình đẳng giới.

4. Kiểm tra, đôn đốc các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các ngành, các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

5. Ký các văn bản của Ban và ủy quyền cho các Phó trưởng ban ký các văn bản của Ban khi cần thiết.

Điều 5. Các Phó trưởng ban:

1. Phó Trưởng ban thường trực:

Phụ trách công tác tổng hợp, công tác thi đua và một số phần việc do Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền.

Xây dựng kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo hướng dẫn của UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và các Bộ ngành có liên quan; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm và lập dự toán ngân sách hoạt động của Ban; tổng hợp báo cáo đánh giá định kỳ tình hình hoạt động và thực hiện kế hoạch của Ban VSTB PN tỉnh.

Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách khi được Trưởng ban ủy quyền

Tham mưu và đưa vấn đề giới, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào quá trình xây dựng, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các chính sách, chương trình và dự án của tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của các ngành và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các huyện, thị, thành phố, chịu trách nhiệm theo

Giúp Trưởng ban kiểm tra, đôn đốc các thành viên của ban thực hiện các công việc đã được phân công.

2. Phó ban:

a. Phụ trách mục tiêu 5: Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ:

Tổng hợp kết quả các chỉ tiêu hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực ngành (phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để theo dõi số liệu thống kê về kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh);

Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp mình.

Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt các chính sách cho phụ nữ vay từ các nguồn vốn để xóa đói giảm nghèo.

Trên cơ sở chương trình công tác của Ban hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết và chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện các nội dung: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn; Tổ chức điều tra, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm; Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh khác; Tổ chức kiểm tra; Tổ chức xóa mù cho cán bộ hội phụ nữ các cấp trong tỉnh.

Chủ trì phối hợp với UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt nam tổ chức tập huấn, tuyên truyền các hoạt động vì bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (theo hướng dẫn).

b. Giải quyết các công việc được giao hoặc được ủy quyền và ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các công việc do Trưởng ban ủy quyền;

c. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên của Ban thực hiện các công việc đã được phân công;

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ chung của các ủy viên:

1. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban theo nhiệm vụ được phân công.

2. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo định kỳ, đề xuất về các chỉ tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc lĩnh vực ngành đã được giao.

3. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, Công ước Liên hiệp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trong phạm vi của Sở, ngành mình.

4. Tham gia đầy đủ các hội nghị thường kỳ của Ban, nếu vắng mặt có lý do thì cử người khác đi họp thay để tiếp thu nội dung về báo cáo lại để triển khai thực hiện.

5. Báo cáo về lĩnh vực hoạt động của ngành mình trước Ban, duy trì mối quan hệ thường xuyên với cơ quan thường trực.

6. Được cung cấp các thông tin, các kết quả nghiên cứu cần thiết về vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ, về hoạt động của ban; tham gia thảo luận về các mặt hoạt động của ban, đề xuất các chủ trương, chính sách đối với phụ nữ và thay mặt Ban làm việc với các ngành, các cấp khi được phân công; được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng các cuộc hội thảo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 7. Phân công nhiệm vụ của từng ủy viên;

1. Sở Lao động thương binh xã hội:

Phụ trách mục tiêu 1: Thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để lồng ghép giới và các chỉ tiêu kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm trên địa bàn toàn tỉnh;

Tăng cường công tác thanh tra lao động và xử lý thích đáng các hành vi xâm phạm nhân phẩm, vi phạm quyền lợi, vi phạm quy định an toàn, vệ sinh lao động đối với phụ nữ.

2. Sở Giáo dục - Đào tạo:

Phụ trách mục tiêu 2: Thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để lồng ghép giới và các chỉ tiêu kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục - Đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh;

Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho đối tượng nữ và vận động phụ nữ học tập nâng cao trình độ.

Quan tâm đến đối tượng nữ trong các trường học;

Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các đơn vị trong ngành Giáo dục - Đào tạo;

3. Sở Y tế:

Phụ trách mục tiêu 3: Thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe;

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để lồng ghép giới và các chỉ tiêu kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế - chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ.

Có kế hoạch kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em, đặc biệt nâng cao năng lực các đơn vị y tế cơ sở.

Tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trước, trong và sau khi sinh con;

Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nữ ngành y, nâng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo trong tổ chức ngành và các đơn vị trực thuộc.

4. Sở Nội vụ:

Phụ trách mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội để tăng số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành;

Chủ trì và phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện lồng ghép giới và thực hiện các chỉ tiêu thuộc mục tiêu 4 - Bản kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đề bạt cán bộ trên địa bàn toàn tỉnh;

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt, thực hiện chế độ chính sách cán bộ cho nữ cán bộ, công chức, viên chức.

Phối hợp với các cơ quan trong công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ nữ các ngành, các cấp; trong chuẩn bị nhân sự nữ cho các kỳ bầu cử các cơ quan dân cử theo thẩm quyền được giao;

Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các điều khoản pháp luật và chế độ chính sách đối với cán bộ nữ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo trong các cấp chính quyền;

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

Phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai thực hiện tốt mục tiêu 4;

Định hướng lồng ghép giới và các chỉ tiêu kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sắp xếp, đề bạt cán bộ nữ;

Hướng dẫn các cấp ủy Đảng trong việc lồng ghép giới vào công tác quy hoạch cán bộ qua các năm theo quy định của tỉnh.

6. Sở Tư pháp

Theo dõi, tổng hợp tình hình chấp hành các điều luật về bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em gái.

Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp thực thi pháp luật, thi hành án và xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm thân thể và nhân phẩm phụ nữ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ; nhất là ở vùng sâu vùng xa;

Chủ trì phối hợp với sở ngành liên quan trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm về bảo vệ các quyền của phụ nữ;

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn cho cấp chính quyền xã, phường các biện pháp xử lý các vụ ngược đãi trong gia đình làm tổn hại tinh thần, thể lực và nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là tệ ép hôn, tảo hôn, xâm hại tình dục, đánh đập ngược đãi, mua bán phụ nữ và trẻ em.

7. Sở Tài chính

Hàng năm cân đối đủ ngân sách chi cho hoạt động lồng ghép giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong toàn tỉnh;

Hướng dẫn các ngành và các cấp lập dự toán chi ngân sách phục vụ các hoạt động lồng ghép giới và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch ngân sách ngành mình.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh xã hội thực hiện lồng ghép giới và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt cần lồng ghép giới vào các dự án thuộc chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh;

Có biện pháp tích cực nhằm thu hút và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào các loại hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

9. Cục Thống kê:

Có trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu thống kê về giới vào các chỉ tiêu kinh tế - Xã hội và hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ quy định của Ban; Đồng thời thống kê số liệu về giới cho hoạt động của Ban.

Hướng dẫn các ngành, huyện thị thực hiện báo cáo phục vụ các cuộc điều tra về giới theo chương trình công tác của Ban.

10. Ủy ban dân số KHHGĐ và Trẻ em tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành dân số và của quần chúng nhân dân trong tỉnh; làm thay đổi hành vi và các thói quen của nhân dân và phụ nữ trong chăm lo sức khỏe cho phụ nữ và thực hiện KHHGĐ;

Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan:

Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới tư vấn sức khỏe, sức khỏe sinh sản - KHHGĐ phục vụ đông đảo nhân dân, cung cấp dịch vụ tư vấn về giới tính và tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên, có biện pháp hiệu quả vận động nam giới áp dụng các biện pháp phòng tránh thai;

Triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 - 2010 được Chính phủ phê duyệt; cải tiến hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGĐ theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu của nhân dân, tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp và hiện đại, tạo điều kiện cho nam giới được tham vấn và chủ động các biện pháp tránh thai.

11. Liên đoàn lao động:

Chỉ đạo nữ CNVCLĐ trong tỉnh triển khai thực hiện về bình đẳng giới và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch hành động các chỉ tiêu về cán bộ nữ khối công nhân viên chức thuộc liên đoàn quản lý;

12. Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Phối hợp với các ngành liên quan và cấp huyện để lồng ghép giới và kế hoạch hóa gia đình đối với nữ đoàn viên, thanh niên.

13. Hội Nông dân: Phối hợp với các ngành, cấp huyện để lồng ghép giới và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ nông dân.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Đối với UBND tỉnh

1. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ động đề xuất những vấn đề quan trọng về bình đẳng giới và VSTBPN với UBND tỉnh; tham mưu trình kế hoạch hành động VSTBPN để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Ban VSTBPN tỉnh báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh 6 tháng một lần về chương trình công tác, kết quả hoạt động của Ban và báo cáo tổng hợp hàng năm về công tác triển khai thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN của tỉnh, kết quả kiểm tra hoạt động VSTBPN ở các ngành, các cấp trong tỉnh.

Điều 9. Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và huyện, thị xã.

1. Thông báo chương trình, kế hoạch công tác của Ban; Phối hợp triển khai thực hiện hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh;

2. Triển khai yêu cầu, nội dung hoạt động của Ban VSTBPN tỉnh; cung cấp thông tin, hướng dẫn nội dung và nghiệp vụ công tác VSTBPN.

3. Kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với phụ nữ.

4. Yêu cầu Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản 6 tháng một lần.

Điều 10. Đối với Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam.

1. Thực hiện yêu cầu nội dung hoạt động do UBQG triển khai và chịu sự kiểm tra của UBQG.

2. Báo cáo định kỳ với UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng một lần về chương trình công tác, kết quả hoạt động của Ban và công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

3. Tham gia đầy đủ các cuộc họp và các lớp tập huấn, các hội thảo của UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

4. Đề xuất với UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ những vấn đề có liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên.

Điều 11. Đối với các tổ chức quốc tế và khu vực được sự chỉ đạo của UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và của tỉnh:

1. Ban là đầu mối trong lĩnh vực hợp tác Quốc tế về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.

2. Ban tham gia vào các hoạt động Quốc tế và khu vực liên quan tới vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

3. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế và khu vực để thúc đẩy các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Điện Biên.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 12. Chế độ làm việc và hội nghị

1. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các ủy viên trong Ban đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Hội nghị thường kỳ của Ban tổ chức 6 tháng một lần trong năm để đánh giá kết quả hoạt động và chương trình công tác phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Ngoài ra, khi cần thiết, Trưởng ban có thể triệu tập phiên họp đột xuất.

3. Trưởng Ban chủ tọa, điều hành các phiên họp thường kỳ và bất thường của Ban theo yêu cầu thực tế. Trưởng ban được ủy nhiệm cho Phó Ban thường trực hoặc phó ban khác chủ tọa điều hành các phiên họp.

4. Nội dung các phiên họp do Phó ban thường trực chủ trì cùng phối hợp với phó ban và các ủy viên có liên quan để chuẩn bị;

5. Phó ban và các ủy viên có trách nhiệm phối hợp trong việc chuẩn bị nội dung phiên họp theo đề nghị của Phó ban thường trực và tham dự đầy đủ, đúng thành phần và chuẩn bị nội dung báo cáo theo phân công.

Điều 13. Chế độ kiểm tra

1. Hàng năm, Ban xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; kế hoạch kiểm tra được quy định thời gian, địa điểm và gửi trước cho các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các ngành, huyện, thị xã, thành phố.

2. Các thành viên của ban có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo lĩnh vực ngành được phân công phụ trách và gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm tra đó với Trưởng Ban, các phó ban chậm nhất là 15 ngày kết thúc đợt đi kiểm tra.

3. Cơ quan thường trực và tổ chuyên viên có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về công tác kiểm tra để Ban báo cáo UBND tỉnh và phối hợp theo dõi tình hình giải quyết những kiến nghị của cấp dưới.

Điều 14. Chế độ thông tin báo cáo:

Hàng năm, từng ủy viên của Ban có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị mình theo lĩnh vực ngành; định kỳ 6 tháng và cả năm (thời gian: cuối tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng và cuối tháng 12 đối với báo cáo tổng hợp năm) và báo cáo đột xuất do Trưởng ban yêu cầu;

Thường trực ban có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo với Trưởng ban để giải quyết; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ đến từng thành viên.

Điều 15. Chế độ đi công tác:

Căn cứ yêu cầu công việc, các ủy viên của Ban chủ động đi công tác để nắm bắt tình hình, giải quyết những vướng mắc cho cơ sở theo chức năng nhiệm vụ được phân công và thực thi các chuyến đi công tác đột xuất của ban theo yêu cầu của Trưởng ban. Chế độ tàu xe, công tác phí được hưởng chế độ theo quy định của luật ngân sách Nhà nước hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Công tác thi đua, khen thưởng.

Cá nhân, đơn vị thực hiện tốt các quy định trong Quy chế sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý từ phê bình, khiển trách đến đề nghị kỷ luật.

Điều 17. Các thành viên trong Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Điện Biên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp, cần kịp thời báo cáo, đề xuất để Ban lấy ý kiến các thành viên đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2005
Ngày hiệu lực15/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2005/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2005/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýQuàng Văn Binh
        Ngày ban hành05/07/2005
        Ngày hiệu lực15/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2005/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2005/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Điện Biên