Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 516/2003/QĐ-NHNN về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc tổ chức tín dụng phi ngân hàng sửa đổi 516/2003/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc tổ chức tín dụng phi ngân hàng sửa đổi 516/2003/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 516/2003/QĐ-NHNN NGÀY 26/5/2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính; Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;

Căn cứ Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26/5/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, như sau:

1. Bỏ khoản 3 Điều 1

2. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 3 như sau:

"4. Đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) của một doanh nghiệp đã bị phá sản, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật về phá sản".

"6. Thuộc đối tượng cấm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Pháp lệnh Cán bộ, Công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng".

3. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 như sau:

"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Luật các Tổ chức tín dụng".

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 17 như sau:

"1. Ban kiểm soát có số thành viên tối thiểu là 03 người, nhưng không vuợt quá 05 người và ít nhất phải có một nửa số thành viên là chuyên trách. Số lượng thành viên Ban kiểm soát và thành viên chuyên trách do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài quy định và được ghi vào Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng".

5. Sửa đổi khoản 3 Điều 21 như sau:

"3. Tổng Giám đốc (Giám đốc) không được phép là Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng".

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 25 như sau:

"2. Chủ tịch và các thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ được thực hiện nhiệm vụ theo chức danh được bổ nhiệm, bầu sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y".

7. Sửa đổi cụm từ "kiểm toán nội bộ" tại khoản 3 Điều 2; điểm m khoản l Điều 13; khoản 1, khoản 4, khoản 6 Điều 19 thành "kiểm soát nội bộ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, PC, Vụ CNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Đặng Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2006/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2006
Ngày hiệu lực01/05/2006
Ngày công báo16/04/2006
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc tổ chức tín dụng phi ngân hàng sửa đổi 516/2003/QĐ-NHNN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc tổ chức tín dụng phi ngân hàng sửa đổi 516/2003/QĐ-NHNN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu14/2006/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýĐặng Thanh Bình
     Ngày ban hành04/04/2006
     Ngày hiệu lực01/05/2006
     Ngày công báo16/04/2006
     Số công báoTừ số 19 đến số 20
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2018
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc tổ chức tín dụng phi ngân hàng sửa đổi 516/2003/QĐ-NHNN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc tổ chức tín dụng phi ngân hàng sửa đổi 516/2003/QĐ-NHNN