Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND về mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 31/2010/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2662/STC-HCSN ngày 15 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh (kèm theo phụ lục chi tiết).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này đến các ngành, các cấp trong toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 14./2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

TT

NỘI DUNG CHI

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

Ghi chú

 

Chi thực hiện chương trình, đề án

 

 

 

1

Điều tra, khảo sát

 

 

 

a)

Lập mẫu phiếu điều tra :

- Khoảng 30 chỉ tiêu

- 20 đến dưới 30 chỉ tiêu

- Dưới 20 chỉ tiêu

Phiếu

 

100

80

50

 

b)

Cung cấp thông tin

Phiếu

7-10

 

c)

Chi cho điều tra viên

Ngày công/người

25

 

d)

Chi cho người phiên dịch tiếng dân tộc

Người/ngày

30

Chi áp dụng cho điều tra thuộc vùng núi cao, vùng sâu cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho điều tra viên.

đ)

Chi cho người dân đường

Người/ngày

20

e)

Chi công tác phí cho cán bộ đi điều tra, khảo sát

Theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí

f)

Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo tổng thuật kết quả điều tra

Báo cáo

200-400

Theo phương thức hợp đồng

2

Chi cộng tác viên

 

 

 

a)

Thù lao cáo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Trong đó :

- Tuyên truyền viên pháp luật

- Báo cáo viên pháp luật huyện, TP

- Báo cáo viên pháp luật tỉnh

Người/buổi

 


Người/buổi

Người/buổi

Người/buổi

50-100

 


50

80

100

 

b)

Thù lao hòa giải viên

1 vụ/1 tổ hòa giải

50-100

Tùy theo trình độ của cộng tác viên, tính chất nghiệp vụ phức tạp của đợt phổ biến, tuyên truyền

c)

Công tác phí cho cộng tác viên tham gia đoàn kiểm tra, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí

d)

Chi tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên

Theo quy định hiện hành về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

3

Hội nghị, hội thảo khoa học

 

 

 

a)

Hội nghị

Theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu hội nghị

b)

Hội thảo khoa học:

Người chủ trì hội thảo

Thành viên tham dự

Người báo cáo tham luận

 

70/người/buổi bài viết

40/người/buổi bài viết

100/người/buổi bài viết

4.

Chi thông tin, tuyên truyền

 

 

 

a)

Biên dịch tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc

Trang

40

Tối thiểu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc

b)

In ấn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

Theo chế độ, định mức, đơn giá các ngành có công việc tương tự. Nội dung này phải được UBND tỉnh phê duyệt dự toán trước khi thực hiện

5

Chi tổ chức thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác giải đáp, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 111/1998/TT-BTCngày 03.8.1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu.

6

Chi xây dựng củng cố tủ sách pháp luật

Căn cứ hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện

7

Chi tổ chức các cuộc thi

 

 

 

a)

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm).

Đề thi

200-400

Tối thiểu mỗi đề thi phải đạt từ 10 câu hỏi trở lên

b)

Chi bồi dưỡng chấm thi, xét công bố kết

Người/ngày

Không quá 100

 

c)

Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ chức cuộc thi

Những người đã hưởng khoản chi này thì không thanh toán tiền làm thêm giờ cơ quan

 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch

 

- Thư ký, thành viên Hội đồng thi

Người/ngày

 

Người/ngày

Không quá 100

Không quá 80

 

d)

Hỗ trợ tiền ăn, ở cho thành viên Ban tổ chức, thành viên Hội đồng thi (tối đa không quá 7 ngày)

 

 

 

 

- Tiền ăn :

- Tiền ở :

+ Tại thành phố Quy Nhơn

+ Tại huyện

Người/ngày

 

Người/ngày

Người/ngày

35

 

90

50

Những người đã hưởng khoản hỗ trợ này thì không thanh toán tiền công tác phí ở cơ quan.

e)

Chi giải thưởng

 

 

 

*

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh

 

 

 

 

- Giải nhất

+ Tập thể

+ Cá nhân

Giải thưởng

 

1.000

500

 

 

- Giải nhì

+ Tập thể

+ Cá nhân

Giải thưởng

 

700

300

 

 

- Giải ba

+ Tập thể

+ Cá nhân

Giải thưởng

 

500

200

 

 

- Giải khuyến khích

+ Tập thể

+ Cá nhân

Giải thưởng

 

300

100

 

*

Cuộc thi tổ chức quy mô cấp cơ sở

 

 

 

 

- Giải nhất

+ Tập thể

+ Cá nhân

Giải thưởng

 

600

400

 

 

- Giải nhì

+ Tập thể

+ Cá nhân

Giải thưởng

 

500

300

 

 

- Giải ba

+ Tập thể

+ Cá nhân

Giải thưởng

 

300

200

 

 

- Giải khuyến khích

+ Tập thể

+ Cá nhân

Giải thưởng

 

200

100

 

g)

Các khoản chi trực tiếp khác phục vụ cuộc thi; các khoản chi trực tiếp phục vụ các buổi giao lưu, sinh hoạt văn hóa có lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện theo chế độ nhà nước quy định, có hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt

8

Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trong hòa giải cơ sở; trong hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo quy định hiện hành về chế độ chi khen thưởng

9

Chi khác : Làm đêm, làm thêm giờ, văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác, phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phậm giúp việc Chương trình, Đề án, phục vụ công tác của tổ hòa giải cơ sở, phục vụ công tác Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Căn cứ theo chế độ hiện hành, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2006
Ngày hiệu lực18/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành08/02/2006
        Ngày hiệu lực18/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2006/QĐ-UBND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật Bình Định