Quyết định 14/2007/QĐ-UBND

Quyết định 14/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị Quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2007/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động đội quản lý trật tự đô thị Quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 14/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 04 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 tháng 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà;
Căn cứ Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng và Quyết định số 183/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 160/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện và Tổ Quản lý Trật tự đô thị phường - xã - thị trấn;
Xét đề nghị của Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 (tại Công văn số 56/TTĐT ngày 28 tháng 02 năm 2007) và Trưởng Phòng Nội vụ quận 8
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 và Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2004 và Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 8 VÀ TỔ QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ PHƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng và trật tự đô thị, bảo đảm cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng theo quy định của pháp luật.

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Quản lý trật tự đô thị quận và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường trong việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và thi hành các quyết định cưỡng chế tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm đã bị xử phạt hành chính nhưng không tự giác chấp hành quyết định.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 8

Điều 2. Chức năng

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quy định tại Điều 1 của Quy chế này đúng với chính sách, luật pháp, các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu như sau:

1. Tổ chức kiểm tra; phát hiện lập biên bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực: về quản lý xây dựng; vệ sinh môi trường; trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn quận.

2. Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc phối hợp với các ngành chức năng liên quan xử lý đối với người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn quận theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tham mưu, đề xuất các hình thức xử lý vi phạm hành chính về quản lý xây dựng; vệ sinh môi trường; trật tự lòng lề đường, nơi công cộng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các quyết định đã ban hành, đôn đốc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành; đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Phạm vi thi hành các quyết định hành chính gồm: quyết định giải quyết tranh chấp nhà, đất của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hình thức phạt bổ sung, trừ trường hợp có quyết định tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35, Điều 42 của Luật Khiếu nại, tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại thành phố.

5. Giúp Ủy ban nhân dân quận thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt động của Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường và hỗ trợ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu.

6. Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 còn thực hiện thêm một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 8

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 do Đội trưởng phụ trách; giúp việc cho Đội trưởng có từ 1 đến 2 Đội phó.

Đội trưởng, Đội phó là cán bộ, công chức Nhà nước và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Đội trưởng, Đội phó là cán bộ chuyên trách. Đội trưởng là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch (Phó Chủ tịch phụ trách khối) Ủy ban nhân dân quận 8 về toàn bộ công tác của Đội, đồng thời chịu sự hướng dẫn của các Sở - ngành thành phố về các hoạt động liên quan.

Đội phó là người giúp việc cho Đội trưởng, được Đội trưởng phân công phụ trách một số công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Đội trưởng đi vắng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng:

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định, phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai, thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành.

- Chỉ đạo điều hành hoạt động của Đội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận những vấn đề phức tạp, phát sinh khi thi hành quyết định.

- Ký các văn bản của Đội đối với lĩnh vực có liên quan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội phó:

Đội phó có nhiệm vụ giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng.

4. Nhiệm vụ của các thành viên:

- Chấp hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội và chấp hành sự phân công, chỉ đạo của lãnh đạo Đội.

- Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản đề nghị xử lý và tham gia triển khai thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 5. Nhân sự của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8

Số lượng nhân sự của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 được Ủy ban nhân dân quận giao hàng năm theo yêu cầu công tác của địa phương.

Đội trưởng căn cứ vào số lượng nhân sự được giao để tổ chức phân công cán bộ thực hiện các nhiệm vụ của Đội.

Trong các đợt công tác cao điểm, Đội trưởng có văn bản xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huy động thêm nhân sự (kể cả các Tổ Quản lý trật tự đô thị phường) để phục vụ công tác.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 8

Điều 6. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo

1. Chế độ làm việc:

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và theo quy định của Ủy ban nhân dân quận.

Đội trưởng điều hành toàn bộ hoạt động của Đội và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về các mặt công tác của Đội. Đội trưởng phân công công việc cho Đội phó và các thành viên (Đội viên).

Thành viên của Đội có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng tên đặt tại bàn làm việc, đồng thời phải mặc trang phục, đội mũ và đeo thẻ khi thừa hành công vụ (có hướng dẫn riêng).

Từng thành viên phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Đội, của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân đến liên hệ công tác.

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 hàng tuần tổ chức họp Đội và giao ban với các Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự đô thị các phường để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và đề ra chương trình công tác tuần tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước mới ban hành và nhiệm vụ có liên quan mới phát sinh ở địa phương.

Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cuối năm, Đội thống kê tình hình thực hiện các quyết định hành chính và báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định.

Đội có thể tổ chức họp đột xuất các Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự đô thị phường để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 có các mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Sở - ngành thành phố liên quan:

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 chịu sự thanh tra, kiểm tra của các Sở - ngành về chuyên môn nghiệp vụ theo quyết định của Giám đốc Sở; được hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và chính sách, quy định mới của Sở - ngành có liên quan; phối hợp với tổ chức Thanh tra xây dựng thành phố trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng theo quy định.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 8:

Đội Quản lý trật tự đô thị chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Đội trưởng trực tiếp nhận sự chỉ đạo và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch (Phó Chủ tịch phụ trách khối) Ủy ban nhân dân quận 8 về thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

3. Đối với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8:

Với chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện quản lý Nhà nước về đô thị, tài nguyên và môi trường, Phòng hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn, cử cán bộ phụ trách lĩnh vực công tác liên quan tham gia, tạo điều kiện cho Đội Quản lý trật tự đô thị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về quy hoạch lộ giới, chỉ giới, các loại hành lang an toàn trên địa bàn quận cho Đội Quản lý trật tự đô thị.

4. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8:

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn về kinh phí và chế độ liên quan về tài chính, bảo đảm cho Đội hoạt động có hiệu quả.

5. Đối với Công an quận 8:

- Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự quận 8 thực hiện chương trình công tác trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quận 8 theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận.

- Phối hợp với Công an quận 8 có trách nhiệm giữ gìn trật tự, ngăn chặn kịp thời những hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ khi cưỡng chế thi hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

6. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận 8:

- Đội Quản lý trật tự đô thị thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan trật tự đô thị.

- Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Đội, Đội trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

7. Đối với các ngành liên quan khác của quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Đội Quản lý trật tự đô thị có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trong phối hợp giải quyết công việc nếu có ý kiến khác nhau về vấn đề quan trọng, Đội trưởng cần báo cáo kịp thời để Chủ tịch (Phó Chủ tịch phụ trách khối) Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

8. Đối với Tổ Quản lý trật tự đô thị phường:

Đội Quản lý trật tự đô thị hướng dẫn, tập huấn về nghiệp vụ liên quan cho Tổ Quản lý trật tự đô thị phường. Phối hợp tổ chức kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền trên địa bàn phường.

Chương 5:

TỔ QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ PHƯỜNG

Điều 8. Tổ chức của Tổ Quản lý trật tự đô thị phường

Tổ Quản lý trật tự đô thị phường do Ủy ban nhân dân phường tổ chức, chỉ đạo và quản lý trực tiếp. Tổ có Tổ trưởng, 01 Tổ phó và một số thành viên.

Điều 9. Tổ Quản lý trật tự đô thị phường có nhiệm vụ

1. Giúp Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản, yêu cầu tổ chức và cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm hành chính, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định, theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt, trong trường hợp tổ chức và cá nhân không tự giác chấp hành phải đề xuất cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

2. Giúp Ủy ban nhân dân phường trong việc phối hợp các ngành chức năng liên quan quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn phường theo Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 183/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi một số điều của Quyết định số 104/2003/QĐ-UB.

3. Giúp Ủy ban nhân dân phường lập hồ sơ ban đầu về vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự đô thị và chuyển hồ sơ về Đội Quản lý trật tự đô thị quận để Đội tham mưu và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

4. Thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp về:

a) Phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực liên quan theo đúng quy định.

b) Trong việc áp dụng các hình thức phạt bổ sung của quyết định xử lý vi phạm hành chính: tạm giữ phương tiện, công cụ, vật tư được dùng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính của tổ chức hoặc cá nhân; buộc tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình xây dựng vi phạm, công trình xây dựng không phép, sai phép.

Điều 10. Tổ Quản lý trật tự đô thị phường hoạt động độc lập nhưng có sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Tổ Quản lý trật tự đô thị phường bao gồm Tổ trưởng, Tổ phó và một số thành viên (Tổ viên) thuộc diện hợp đồng lao động khoán tiền công.

Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự đô thị phường có thể là cán bộ, công chức phường kiêm nhiệm có trình độ chuyên môn về lĩnh vực quản lý được Ủy ban nhân dân quận 8 công nhận.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng:

- Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tổ, đảm bảo hoạt động của Tổ theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế về tổ chức và hoạt động; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường những vấn đề phức tạp, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể phường, khu phố vận động người vi phạm tự giác thực hiện; trong trường hợp người vi phạm không chấp hành phải đề xuất thủ tục tiếp theo để cưỡng chế thi hành quyết định.

- Ký các văn bản của Tổ đối với lĩnh vực có liên quan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ phó:

Tổ phó có nhiệm vụ giúp Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

3. Nhiệm vụ của các thành viên:

- Chấp hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ, chấp hành sự phân công, phân nhiệm của Tổ trưởng.

- Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản và tham gia triển khai thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Số lượng thành viên trong Tổ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đề xuất trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định.

Trong các đợt công tác cao điểm có thể huy động thêm lực lượng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

Điều 11. Chế độ làm việc

1. Chế độ hội họp:

Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự đô thị phường hàng tuần dự họp giao ban với Đội Quản lý trật tự đô thị quận; tổ chức họp Tổ hàng tuần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và đề ra công tác cho tuần tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ có liên quan mới phát sinh ở địa phương.

Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cuối năm, Tổ thống kê tình hình tổ chức thực hiện các quyết định hành chính và báo cáo công tác cho Ủy ban nhân dân phường và Đội Quản lý trật tự đô thị quận theo quy định.

Tổ có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân phường.

2. Chế độ làm việc:

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và quy định của Ủy ban nhân dân phường.

Thành viên của Tổ có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, đồng thời phải mặc trang phục, đội mũ và đeo thẻ khi thừa hành công vụ (có hướng dẫn riêng).

Từng thành viên phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Tổ, của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân đến liên hệ công tác.

Điều 12. Mối quan hệ công tác

Tổ Quản lý trật tự đô thị phường có các mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Đội Quản lý trật tự đô thị quận:

Tổ Quản lý trật tự đô thị phường giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện mối quan hệ phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị quận trong việc cưỡng chế thi hành quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân quận trên địa bàn phường.

Tổ Quản lý trật tự đô thị phường được sự hướng dẫn nghiệp vụ và tập huấn của Đội Quản lý trật tự đô thị quận.

2. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

Tổ Quản lý trật tự đô thị phường chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân phường. Tổ trưởng trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân phường về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

3. Đối với Công an phường:

Tổ phối hợp với Công an phường thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị gắn với an toàn giao thông trên địa bàn phường theo quy định và theo chương trình, kế hoạch công tác khác của Ủy ban nhân dân phường.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ngành khác thuộc phường:

- Tổ có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ công tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

- Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Tổ, Tổ trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giải quyết các yêu cầu đó theo luật định.

5. Đối với Phòng Quản lý đô thị quận 8:

Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về quy hoạch, lộ giới, chỉ giới, các loại hành lang an toàn trên địa bàn phường cho Tổ Quản lý trật tự đô thị phường thông qua Ủy ban nhân dân phường.

Chương 6:

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 13. Kinh phí hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8, Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường quận 8 thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Tổ Quản lý trật tự đô thị phường và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ quận 8./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2007
Ngày hiệu lực11/04/2007
Ngày công báo01/05/2007
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2007/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động đội quản lý trật tự đô thị Quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2007/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động đội quản lý trật tự đô thị Quận 8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành04/04/2007
        Ngày hiệu lực11/04/2007
        Ngày công báo01/05/2007
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2007/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động đội quản lý trật tự đô thị Quận 8

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2007/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động đội quản lý trật tự đô thị Quận 8

            • 04/04/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực