Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND quy định điều chỉnh bảng giá đất ở năm 2009 tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất ở đường thị trấn Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND Bảng giá đất năm 2010 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất ở đường thị trấn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NĂM 2009 TẠI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BÌNH ĐỊNH, HUYỆN AN NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ;

Theo ý kiến thỏa thuận tại Công văn số 22/HĐND ngày 24/4/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất quy định điều chỉnh Bảng giá đất ở năm 2009 tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục Quy định điều chỉnh Bảng giá đất ở năm 2009 tại một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NĂM 2009 TẠI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BÌNH ĐỊNH, HUYỆN AN NHƠN
(Kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh)

TT

Tên tuyến đường

Giá đất ở theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

(đồng/m2)

Giá đất ở điều chỉnh

(đồng/m2)

I

Đường Lê Hồng Phong:

 

1

Đoạn từ đường Trần Phú đến Mai Xuân Thưởng

1.500.000

2.500.000

2

Đoạn từ Mai Xuân Thưởng đến Nguyễn Thị Minh Khai

1.500.000

2.000.000

3

Đoạn từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai đến giáp đường Thanh Niên

1.200.000

1.500.000

II

Đường Mai Xuân Thưởng:

1

Đoạn từ Lê Hồng Phong đến giáp đường Quang Trung (đoạn vào chợ Bình Định)

2.000.000

2.200.000

2

Đoạn từ Lê Hồng Phong đến giáp đường Thanh Niên

1.200.000

1.500.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/05/2009
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất ở đường thị trấn Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất ở đường thị trấn Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành 05/05/2009
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất ở đường thị trấn Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất ở đường thị trấn Bình Định