Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá đền bù thiệt hại về cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá đền bù thiệt hại cây trồng đã được thay thế bởi Quyết định 12/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản cây trồng vật nuôi Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 20/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá đền bù thiệt hại cây trồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 05 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số: 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
Căn cứ Thông tư số: 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số: 08/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 193/TTr-TC ngày 24/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại đối với “Cây dừa” khi nhà nước thu hồi đất quy định tại điểm c, mục 1, Điều 6 ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

- Số lượng cây trồng: 160 cây/ha

- Thời kỳ KTCB là 9 năm, mức bồi thường thời kỳ KTCB

+ Trồng năm thứ nhất: 30.000 đồng/cây.

+ Các năm sau mỗi năm được tính cộng thêm: 15.000 đồng.

- Thời kỳ kinh doanh tính theo tuổi cây:

Stt

Năm chăm sóc

Năng suất

(quả/cây)

Sản lượng

(quả /ha)

Đơn giá

(đ/quả)

Thành tiền

(tr.đ/ha)

Thành tiền

(đ/cây)

1

Năm thứ 10

20

3.200

10.000

32,00

200.000

2

Năm thứ 11

50

8.000

10.000

80,00

500.000

3

Năm thứ 12

80

12.800

10.000

128,00

800.000

4

Năm thứ 13

120

19.200

10.000

192,00

1.200.000

5

Năm thứ 14 trở đi

180

28.800

10.000

288,00

1.800.000

Điều 2. Việc xử lý chuyển tiếp các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được áp dụng đơn giá điều chỉnh như sau:

1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số: 08/2007/QĐ-UB ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện thanh toán tiền bồi thường thì không áp dụng theo quy định này.

2. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới được phê duyệt nhưng chưa thực hiện chi trả cho các hộ để thực hiện di chuyển thì được thực hiện và phê duyệt theo quy định này.

3. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án tái định cư thủy điện Sơn La được điều chỉnh đơn giá cây dừa theo quy định này (kể từ khi Quyết định số: 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hiệu lực thi hành).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế đơn giá cây dừa quy định tại điểm c, mục 1, Điều 6 ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Điện Biên. Các nội dung quy định khác về đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Điện Biên vẫn có hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và Chủ đầu tư có công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/10/2009
Ngày hiệu lực 15/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá đền bù thiệt hại cây trồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá đền bù thiệt hại cây trồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Bùi Viết Bính
Ngày ban hành 05/10/2009
Ngày hiệu lực 15/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá đền bù thiệt hại cây trồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá đền bù thiệt hại cây trồng