Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án về chính sách hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su của tỉnh Kon Tum

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ kinh phí đã được thay thế bởi Quyết định 07/2012/QĐ-UBND Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền và được áp dụng kể từ ngày 11/02/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ kinh phí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ PHÁT TRIỂN CAO SU ĐỐI VỚI HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO TRỒNG CAO SU TRONG VÙNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CAO SU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về phát triển kinh tế trang trại;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX-Kỳ họp thứ 11 về việc hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành “Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển một số cây hàng hóa chủ yếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 có tính đến năm 2015”;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 67/SNN-QLCL ngày 23/01/2009 về việc đề nghị phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su và số 92/SNN-QLCL ngày 09/02/2009 về việc chỉnh sửa nội dung Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án về chính sách hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su với các nội dung chính sau (có Đề án kèm theo):

1. Tên Đề án: Đề án về chính sách hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su.

2. Đối tượng hưởng lợi: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

3. Quy mô về số hộ hưởng lợi và phạm vi thực hiện:

3.1. Quy mô về số hộ hưởng lợi: 9.090 hộ.

3.2. Phạm vi thực hiện: Thị xã Kon Tum; các huyện: Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy, Ngọc Hồi và 3 xã phía nam huyện Đăk Glei (gồm xã Đăk Long, Đăk Môn và Đăk Kroong).

4. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong thời gian 6 năm với mức vay không quá 20 triệu đồng/hộ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su.

Vốn vay dùng để mua giống và vật tư, phân bón để chăm sóc cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, còn công trồng và chăm sóc do người dân tham gia đóng góp.

5. Kinh phí và phân kỳ đầu tư:

5.1 Kinh phí:

a. Vốn ngân sách: 28.715,3 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí cấp bù lãi suất vay : 26.588,3 triệu đồng.

- Chi phí quản lý (8% tổng kinh phí hỗ trợ lãi vay): 2.127,06 triệu đồng.

b. Vốn vay: 181.800 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

5.2 Phân kỳ đầu tư:

Năm 2009: 638,1 triệu đồng;

Năm 2010: 1.659,1 triệu đồng;

Năm 2011: 3.063,0 triệu đồng;

Năm 2012: 4.211,6 triệu đồng;

Năm 2013: 5.360,2 triệu đồng;

Năm 2014: 6.508,8 triệu đồng

Năm 2015: 4.722,1 triệu đồng

Năm 2016: 2.552,5 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2016.

7. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đa dạng hoá nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các ngành liên quan có văn bản liên ngành hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, cần điều chỉnh, bổ sung; các Sở, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp) để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông (): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng ban Ban Dân tộc; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

ĐỀ ÁN

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ PHÁT TRIỂN CAO SU ĐỐI VỚI HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO TRỒNG CAO SU TRONG VÙNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CAO SU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009)

ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây cao su là một trong những loài cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. Trong những năm qua, bên cạnh sự phát triển nhanh của các Dự án cao su đại điền do các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư, cao su tiểu điền theo quy mô hộ gia đình ở tỉnh ta cũng có chiều hướng phát triển mạnh mẽ, nhất là từ năm 2000 trở lại đây, khi tỉnh triển khai thực hiện Dự án Đa dạng hoá nông nghiệp và giá cả thị trường có nhiều thuận lợi cho người sản xuất.

Tuy nhiên, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối tượng hộ nghèo thì việc phát triển cao su tiểu điền còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của tập quán canh tác, thiếu kiến thức về kỹ thuật, điều kiện kinh tế khó khăn đã làm cho nhân dân chưa mạnh dạn đầu tư trồng cao su.

Chính sách hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su tiểu điền nhằm tạo điều kiện và khuyến khích hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo mạnh dạn đầu tư phát triển cao su, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá. Thông qua chính sách hỗ trợ, còn giúp người dân nắm bắt, ứng dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây trong thời kỳ khai thác, ổn định thu nhập, thực hiện xoá đói, giảm nghèo một cách bền vững, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là mục tiêu phát triển 70.000 ha cao su vào năm 2015.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH KON TUM

I. Tình hình diện tích, năng suất, sản lượng và cơ cấu giống.

1. Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng cao su.

Theo thống kê hiện trạng phát triển cao su giai đoạn năm 1997-2007 và ước thực hiện năm 2008 như sau:

Tính đến năm 2007, diện tích cao su toàn tỉnh 26.069 ha, tốc độ tăng diện tích bình quân từ năm 1997-2007 đạt 14,7%/năm. Trong đó diện tích cao su tiểu điền 11.113 ha chiếm 42,6%. Riêng diện tích trồng mới năm 2008 ước đạt 5.679 ha, trong đó cao su tiểu điền là 4.280 ha, nâng tổng diện tích cao su toàn tỉnh lên 31.748 ha, hoàn thành trước mục tiêu đến năm 2010 (Chi tiết tại Biểu 2, Biểu 3).

2. Về công tác giống:

Từ năm 2000 trở về trước, công tác giống cao su chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chủ yếu sử dụng các giống phổ biến như PB 235 (chiếm tỷ lệ 88%) ; GT 1 (8%) ; VM515 (1,6%) ... dễ xảy ra dịch bệnh và cho năng suất thấp.

Từ năm 2000 đến nay, một số giống mới có tiềm năng về năng suất kể cả mủ và gỗ đã được bổ sung, nâng tỷ lệ cơ cấu giống mới từ 10-15% như PB 260, RRIV 4, RRIV 3... có thể đạt năng suất bình quân trong 4-5 năm đầu khai thác từ 0,9 - 1 tấn mủ khô/ha/năm và từ năm thứ 6 trở đi có thể đạt từ 1,3 - 1,7 tấn mủ khô/ha/năm.

3. Tình hình tiêu thụ và chế biến mủ cao su.

Toàn tỉnh hiện có 06 cơ sở chế biến mủ cao su (Thị xã KonTum có 2 cơ sở của Công ty Cao su KonTum và HTX Vinh Quang; huyện Đăk Hà có cơ sở của Doanh nghiệp Tư nhân Đức Thắng; Đăk Tô có 2 cơ sở tại Kon Đào và Diên Bình; Ngọc Hồi có cơ sở của Công ty 732). Các cơ sở có khả năng chế biến khoảng 16.000 tấn mủ/năm, đáp ứng yêu cầu chế biến sản lượng mủ khai thác hàng năm hiện nay. Sản phẩm chế biến chủ yếu là mủ cốm, mủ tờ xông khói.

II. Những khó khăn và tồn tại

Quá trình phát triển của ngành cao su trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng bên cạnh đó còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế như sau:

- Công tác quy hoạch phát triển cao su ở tỉnh thực hiện muộn so với yêu cầu và tốc độ phát triển nên diện tích cao su tiểu điền phát triển theo hướng tự phát, ít tập trung, đất đồi dốc và bị chia cắt nhiều, đi lại khó khăn gây trở ngại trong việc quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ sở chế biến và thu gom mủ.

- Diện tích cao su tiểu điền chủ yếu phát triển trên đất nương rẫy, đất trồng sắn qua nhiều năm, ít được đầu tư cải tạo nên độ phì giảm, nếu không được đầu tư đúng mức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây, đặc biệt là kéo dài thời gian kiến thiết cơ bản, tăng chi phí đầu tư.

- Nhận thức về sử dụng giống cây cao su của các hộ nông dân còn hạn chế, không theo hướng dẫn nên đa số sử dụng giống chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc và chủng loại giống.

Ngoài ra, từ năm 2006, Dự án đa dạng hóa nông nghiệp kết thúc, nên đã gây không ít khó khăn cho các hộ dân đã tham gia dự án trong việc đầu tư chăm sóc vườn cây đã trồng.

Phần thứ hai

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

I. Mục tiêu:

Chính sách hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su tiểu điền nhằm giúp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp nhu cầu thị trường và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh. Góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, tương xứng với tiềm năng về điều kiện tự nhiên của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến phát triển theo hướng đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm chế biến từ cây cao su.

Thông qua chính sách hỗ trợ, góp phần tăng diện tích cao su toàn tỉnh đạt 70.000 ha, trong đó diện tích cao su tiểu điền đạt khoảng 26.000 ha vào năm 2015

II. Căn cứ xây dựng và ban hành chính sách.

- Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về phát triển trang trại;

- Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010;

- Thông báo số 440-TB/TU ngày 17/4/2008 và số 534-TB/TU ngày 11/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành “Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển một số cây hàng hóa chủ yếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 có tính đến năm 2015”;

- Quyết định 498/2002/QĐ-UB ngày 19/7/2002 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật một số cây trồng chủ yếu, phổ biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

III. Nội dung chính sách

1. Đối tượng hưởng lợi:

Đối tượng hưởng lợi là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

(Trường hợp Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo mới, dự báo số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sẽ tăng lên, nếu đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên có nhu cầu trồng cao su, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho điều chỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất)

2. Quy mô về số hộ hưởng lợi, diện tích và phạm vi thực hiện:

2.1 Quy mô về số hộ hưởng lợi, diện tích:

a) Tổng số hộ hưởng lợi: 9.090 hộ.

(Chi tiết tại Biểu 1: Thống kê đối tượng hưởng lợi)

b) Diện tích: 9.000 ha.

c) Diện tích hỗ trợ cho 1 hộ: mỗi hộ được hỗ trợ tối thiểu là 0,5 ha, tối đa là 2 ha.

2.2 Phạm vi thực hiện của Đề án gồm: Thị xã Kon Tum; các huyện: Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy, Ngọc Hồi và 3 xã phía nam huyện Đăk Glei (gồm xã Đăk Long, Đăk Môn và Đăk Kroong).

3. Nội dung và mức hỗ trợ:

Hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong thời gian 6 năm với mức vay không quá 20 triệu đồng/hộ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su.

Vốn vay dùng để mua giống và vật tư, phân bón để chăm sóc cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, còn công trồng và chăm sóc do người dân tham gia đóng góp.

4. Kinh phí và phân kỳ đầu tư:

4.1 Kinh phí:

a. Vốn ngân sách: 28.715,3 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí cấp bù lãi suất vay : 26.588,3 triệu đồng.

- Chi phí quản lý (8% tổng kinh phí hỗ trợ lãi vay): 2.127,06 triệu đồng.

b. Vốn vay: 181.800 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

4.2 Phân kỳ đầu tư:

Năm 2009: 638,1 triệu đồng;

Năm 2010: 1.659,1 triệu đồng;

Năm 2011: 3.063,0 triệu đồng;

Năm 2012: 4.211,6 triệu đồng;

Năm 2013: 5.360,2 triệu đồng;

Năm 2014: 6.508,8 triệu đồng

Năm 2015: 4.722,1 triệu đồng

Năm 2016: 2.552,5 triệu đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

5. Điều kiện, nguyên tắc và trình tự thủ tục xét hỗ trợ

5.1 Điều kiện được hỗ trợ:

a) Đối tượng hưởng lợi phải là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (có sổ hộ nghèo), có tên trong danh sách do Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú lập và được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã phê duyệt;

b) Diện tích đăng ký trồng cao su tối thiểu là 0,5ha và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c) Đất trồng cao su phải nằm trong vùng quy hoạch và đáp ứng được các yêu cầu đối với đất trồng cao su.

5.2 Nguyên tắc và trình tự thủ tục xét hỗ trợ

Các hộ thuộc đối tượng hưởng lợi phải được bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng ở cơ sở (thôn, làng) và được lập danh sách theo thứ tự những hộ nghèo, hộ khó khăn hơn được ưu tiên hỗ trợ trước.

a) Đối tượng hưởng lợi phải có đơn đăng ký kế hoạch trồng cao su và đề nghị hỗ trợ kinh phí để nộp cho Trưởng thôn;

b) Các Thôn tiến hành họp, bình xét công khai và lập danh sách theo thứ tự ưu tiên trình UBND xã;

c) UBND xã tổng hợp danh sách gửi về UBND huyện để phê duyệt, làm căn cứ thực hiện.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án

1. Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm:

- Trưởng Ban chỉ đạo: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối sản xuất;

- Các Phó Trưởng Ban:

+ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực);

+ Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh;

+ Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- Các Thành viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã liên quan.

2. Ban chỉ đạo cấp huyện:

- Trưởng Ban chỉ đạo: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách sản xuất;

- Các Phó Ban:

+ Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc phòng Kinh tế (Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc phòng Kinh tế là bộ phận thường trực);

+ Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

- Các Thành viên: Các Phòng, Ban chuyên môn có liên quan và Chủ tịch UBND các xã.

II. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và địa phương

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã và các ngành có liên quan, hàng năm xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để tổng hợp vào kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

c) Công bố kết quả quy hoạch vùng phát triển cao su trên địa bàn tỉnh đến UBND các huyện, thị xã biết để tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ và chương trình phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn;

d) Hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, tuyển chọn và giới thiệu các nguồn giống cao su phù hợp để các địa phương triển khai thực hiện; tăng cường quản lý chất lượng giống cao su.

đ) Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành tổ chức lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình, chính sách khác, dự án Đa dạng hoá nông nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm để tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cao su cho các đối tượng hưởng lợi;

2. Ban Dân tộc tỉnh:

a) Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc bình xét, chọn hộ để đưa vào chính sách hỗ trợ hàng năm bảo đảm đúng đối tượng và trình tự thủ tục theo quy định của chính sách hỗ trợ.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ lãi suất bố trí cho chủ đầu tư để trả cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, trình UBND tỉnh theo kế hoạch hàng năm. Tham mưu UBND tỉnh về việc tổ chức lồng ghép các Chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện.

4. Sở Tài chính: cấp vốn cho chủ dự án theo dự toán ngân sách hàng năm bảo đảm kịp thời vụ sản xuất; hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí để các địa phương tổ chức thực hiện.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các Phòng Tài nguyên - Môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất, giao đất, chuyển đổi thời hạn sử dụng đất phù hợp với chu kỳ kinh doanh cây cao su cho các đối tượng hưởng lợi.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

a) Căn cứ vào quy mô, nhu cầu vốn của Đề án được duyệt và kế hoạch đăng ký hàng năm để kịp thời phân bổ nguồn vốn cho chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng thời vụ sản xuất;

b) Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay đối với từng người vay bảo đảm đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

c) Phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí cấp bù lãi suất hàng năm.

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Phê duyệt danh sách đối tượng hưởng lợi của các xã; hàng năm, tiến hành rà soát, điều chỉnh danh sách các đối tượng hưởng lợi;

b) Rà soát, xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn hàng năm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí bổ sung cho địa phương theo kế hoạch hàng năm;

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo định kỳ hàng quý, năm;

d) Chỉ đạo các Phòng ban liên quan của huyện thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án;

đ) Chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG, dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn để ưu tiên hỗ trợ giống cao su cho nhân dân trồng mới; tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cao su cho các đối tượng hưởng lợi.

8. Uỷ ban nhân dân xã:

- Rà soát, thống kê diện tích đất của từng hộ trong vùng quy hoạch trồng cao su để vận động người dân phát triển cao su tiểu điền, phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn nhân dân làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất, chuyển đổi thời hạn cho thuê đất phù hợp với chu kỳ kinh doanh của cây cao su.

- Chỉ đạo các thôn, làng hướng dẫn cho các đối tượng hưởng lợi thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND huyện, thị xã phê duyệt danh sách đối tượng hưởng lợi. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn và báo cáo UBND huyện, thị xã theo định kỳ 6 tháng, hàng năm;

9. Chủ đầu tư: sử dụng Ban quản lý dự án đa dạng hoá nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm chủ đầu tư nhằm tận dụng bộ máy sẵn có, kinh nghiệm quản lý, điều hành dự án và các nguồn vốn hỗ trợ của Dự án Đa dạng hoá nông nghiệp (giai đoạn II)./.

 

Biểu 1: Thống kê đối tượng hưởng lợi

(Kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 11/02 /2009 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT

Đơn vị

Số hộ nghèo (đến 31/12/2007)

Số hộ theo đăng ký của các huyện

Số hộ đưa vào chính sách hỗ trợ (1)

Tổng số

Số hộ nghèo DTTS

1

Đăk Glei (2)

3,323

830

711

711

2

Đăk Hà

2,579

2,249

2,000

2,000

3

Kon Rẫy

1,582

1,510

218

218

4

Ngọc Hồi

2,386

2,138

1,344

1,344

5

Sa Thầy

2,451

2,033

3,500

2,033

6

Đak Tô

2,080

1,766

3,150

1,766

7

Thị xã Kon Tum

2,652

1,950

1,018

1,018

 

Cộng

17,053

12,476

11,941

9,090

Chú thích:

 

 

 

 

(1) Quy mô số hộ: Đối với các huyện có số đăng ký cao hơn số hộ nghèo theo thống kê của Sở LĐTBXH thì lấy theo số thống kê, nếu thấp hơn thì lấy theo số đăng ký của huyện;

(2) Huyện Đăk Glei chỉ thống kê theo 03 xã trong vùng quy hoạch cao su gồm Đăk Kroong, Đak Môn và Đak Long

 

Biểu 2: Dự toán chi phí trồng và chăm sóc cao su thời kỳ KTCB

(Kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT

Loại vật tư

ĐVT

KL

đơn giá (đ)

Thành tiền

Ghi chú

A

Khâu trồng mới

 

 

 

13,467,200

Chi phí cho 01 ha

a

Nhân công

công

118

70000

8,260,000

 

b

Vật tư

 

 

 

5,207,200

 

 

Cây Giống

cây

638

4,000

2,552,000

555 cây/ha + 15% dặm

 

Thuốc BVTV

kg

2

50,000

100,000

 

 

Phân lân

kg

266

3,500

931,000

Bón lót lần đầu

 

Phân urê

kg

19

7,300

138,700

nt

 

Phân kali

kg

7

14,000

98,000

nt

 

Phân hữu cơ

kg

2,775

500

1,387,500

 

B

Khâu chăm sóc

 

 

 

34,463,400

 

1

Năm 1

 

 

 

5,670,700

 

a

Nhân công

công

79

60,000

4,740,000

 

b

Vật tư

 

 

 

930,700

Giá thời điểm T.10/2008

 

U Rê

kg

39

7,300

284,700

Phân Đạm Phú Mỹ

 

Lân

kg

100

3,500

350,000

Lân Văn Điển

 

Kali

kg

14

14,000

196,000

 

 

Thuốc BVTV

kg

2

50,000

100,000

 

2

Năm 2

 

 

 

5,467,800

 

a

Nhân công

công

59

60,000

3,540,000

 

b

Vật tư

 

 

 

1,927,800

 

 

Thuốc BVTV

Kg

1

50,000

50,000

 

 

U Rê

kg

91

7,300

664,300

 

 

Lân

kg

233

3,500

815,500

 

 

Ka li

kg

32

14,000

448,000

 

3

Năm 3

 

 

 

5,910,200

 

a

Nhân công

công

50

60000

3,000,000

 

b

Vật tư

 

 

 

2,910,200

 

 

Thuốc BVTV

kg

1

50,000

50,000

 

 

U Rê

kg

119

7,300

868,700

 

 

Lân

kg

405

3,500

1,417,500

 

 

Ka li

kg

41

14,000

574,000

 

4

Năm 4

 

 

 

6,084,900

 

a

Nhân công

công

49

60,000

2,940,000

 

b

Vật tư

 

 

 

3,144,900

 

 

U Rê

kg

158

7,300

1,153,400

 

 

Lân

kg

405

3,500

1,417,500

 

 

Ka li

kg

41

14,000

574,000

 

5

Năm 5

 

 

 

5,664,900

 

a

Nhân công

công

42

60,000

2,520,000

 

b

Vật tư

 

 

 

3,144,900

 

 

Urê

kg

158

7,300

1,153,400

 

 

Lân

kg

405

3,500

1,417,500

 

 

Kali

kg

41

14,000

574,000

 

6

Năm 6

 

 

 

5,664,900

 

 

Tổng cộng

đồng

 

 

47,930,600

 

 

Chi phí vật tư

 

 

 

20,410,600

 

 

Chi phí nhân công

 

 

 

27,520,000

 

Ghi chú: dự toán được tính theo định mức KTKT ban hành theo QĐ 498/2002/QĐ-UB

 

Biểu 3: Dự kiến số tiền lãi và chi phí quản lý dự án do ngân sách hỗ trợ

(Kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh Kon Tum)

ĐVT: triệu đồng

TT

Nội dung và phân kỳ đầu tư

Số lượng (hộ)

Mức cho vay theo từng năm

Số tiền cho vay trong năm

Dư nợ phải trả lãi luỹ kế

Tổng số tiền lãi phát sinh trong năm

Số tiền lãi hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

Chi phí quản lý dự án

Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách

1

Năm 2009

 

 

15,150

15,150

1,181.7

590.9

47.27

638.1

 

Trồng mới

3,030

5

15,150

 

-

 

 

 

2

Năm 2010

 

 

24,240

39,390

3,072.4

1,536.2

122.90

1,659.1

 

Trồng mới

3,030

5

15,150

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 1

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

3

Năm 2011

 

 

33,330

72,720

5,672.2

2,836.1

226.89

3,063.0

 

Trồng mới

3,030

5

15,150

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 1

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 2

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

4

Năm 2012

 

 

27,270

99,990

7,799.2

3,899.6

311.97

4,211.6

 

Chăm sóc năm 1

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 2

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 3

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

5

Năm 2013

 

 

27,270

127,260

9,926.3

4,963.1

397.05

5,360.2

 

Chăm sóc năm 2

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 3

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 4

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

6

Năm 2014

 

 

27,270

154,530

12,053.3

6,026.7

482.13

6,508.8

 

Chăm sóc năm 3

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 4

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 5

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

7

Năm 2015

 

 

18,180

172,710

8,744.6

4,372.3

349.78

4,722.1

 

Chăm sóc năm 4

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

 

Chăm sóc năm 5

3,030

3

9,090

 

-

 

 

 

8

Năm 2016

 

 

9,090

181,800

4,726.8

2,363.4

189.07

2,552.5

 

Chăm sóc năm 5

3,030

3

9,090

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

53,176.5

26,588.3

2,127.06

28,715.3

- Đối tượng cho vay: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

- Chương trình cho vay: Cho vay hộ nghèo (mức cho vay tối đa kể cả dư nợ cũ30 triệu đồng/hộ; lãi suất hiện nay: 0,65 %/tháng)

- Dự án gồm 9.090 hộ tham gia, mỗi hộ vay trung bình là 20 triệu đồng để đầu tư trong 06 năm (năm đầu tiên 5 triệu, 5 năm tiếp theo mỗi năm 3 triệu).

- Tổng mức cho vay theo dự án từ năm 2009 - 2016 là 181.800 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% lãi suất cho các hộ 06 năm (01 năm trồng + 5 năm chăm sóc), từ năm thứ 7 trở đi các hộ vay tự trả số tiền lãi phát sinh.

 

Biểu 4: Phương án thu hồi vốn vay của 01 hộ

(Kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND, ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh Kon Tum)

ĐVT: ngàn đồng

TT

Thời hạn trả nợ

Số Dư nợ

Số tiền người vay phải trả

Ghi chú

Tổng số

Gốc

Lãi

(0,65%/tháng)

1

Năm thứ 7

20,000

6,560

5,000

1,560

 

2

Năm thứ 8

15,000

6,170

5,000

1,170

 

3

Năm thứ 9

10,000

5,780

5,000

780

 

4

Năm thứ 10

5,000

5,390

5,000

390

 

 

Tổng số

 

23,900

20,000

3,900

 

Chú thích: Thời hạn trả nợ và mức trả nợ cụ thể được thể hiện trong hợp đồng giữa Chi nhánh Ngân hàng CSXH và người vay vốn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2009
Ngày hiệu lực21/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ kinh phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành11/02/2009
        Ngày hiệu lực21/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ kinh phí

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ kinh phí