Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Lý Nhơn do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Lý Nhơn Cần Giờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ LÝ NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn tại Tờ trình số 54/TTr- UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 và Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 44/TTr-NV ngày 17 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Lý Nhơn trực thuộc Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Lý Nhơn do Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn quản lý trực tiếp và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Trụ sở Trung tâm đặt tại Ủy ban nhân dân xã cũ

Điều 2. Trung tâm học tập cộng đồng có nhiệm vụ như sau:

1. Mở các lớp xóa mù chữ nhằm đạt mục tiêu về xóa mù chữ; giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục các cấp một cách vững chắc; mở các lớp ngoại ngữ, tin học cho nhân dân trong cộng đồng, hướng nghiệp cho học sinh, vận động học sinh ra các lớp phổ thông, học nghề.

2. Tổ chức các lớp phổ biến kiến thức về pháp luật, về thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tổ chức cho người dân nghe báo cáo thời sự, chính trị, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; thảo luận giải quyết những công việc của địa phương, của các khu dân cư.

3. Liên kết với Trung tâm Dạy nghề huyện, các ngành, các cơ sở giáo dục trong

và ngoài huyện có liên quan xây dựng kế hoạch mở các lớp học nghề, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, các lớp phổ biến kiến thức về y tế, giáo dục, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, triển khai các nội dung về xóa đói giảm nghèo.

4. Nghiên cứu các đề tài hoặc ứng dụng các đề tài khoa học phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm bố trí theo chế độ kiêm nhiệm:

1. Trung tâm học tập cộng đồng do một Giám đốc phụ trách và một Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định bổ nhiệm.

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm học tập cộng đồng gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Khuyến học, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lý Nhơn, Hiệu trưởng các Trường Tiểu học Lý Nhơn, Vàm Sát; cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách sản xuất và Trưởng Ban nhân dân các ấp.

4. Kế toán, thủ quỹ của Trung tâm học tập cộng đồng do kế toán, thủ quỹ của Ủy ban nhân dân xã kiêm nhiệm.

5. Giáo viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng gồm giáo viên

được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện biệt phái, do Trung tâm hợp đồng, thỉnh giảng để dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; giáo viên dạy nghề; báo cáo viên được các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể thuộc huyện bố trí để phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, phổ biến kiến thức, tư vấn khuyến học, hướng nghiệp, triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, các dự án, mô hình sản xuất, giáo viên hợp đồng giảng dạy sẽ được hưởng thù lao theo thỏa thuận hoặc theo quy định từ các chương trình mục tiêu.

6. Giao Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn phù hợp điều kiện cụ thể tại địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Điều 4. Trung tâm học tập cộng đồng là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng. Kinh phí hoạt động ban đầu và chi thường xuyên hàng năm của Trung tâm sẽ được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã và nguồn thu từ học phí, từ các chương trình mục tiêu của huyện, từ kinh phí Hội Khuyến học và các cơ quan, đơn vị tài trợ khác trong và ngoài nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2009
Ngày hiệu lực04/08/2009
Ngày công báo01/09/2009
Số công báoSố 140
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Lý Nhơn Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Lý Nhơn Cần Giờ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Hiệp
        Ngày ban hành28/07/2009
        Ngày hiệu lực04/08/2009
        Ngày công báo01/09/2009
        Số công báoSố 140
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Lý Nhơn Cần Giờ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Lý Nhơn Cần Giờ

            • 28/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực