Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội do tỉnh Hải Dương ban hành

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý đã được thay thế bởi Quyết định 05/2013/QĐ-UBND các khoản đóng góp chế độ miễn giảm hỗ trợ và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2009/QĐ-UBND trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TUÝ TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm;

Xét đề nghị của giám đốc các sở: Tài chính, Lao động TBXH tại Tờ trình liên ngành số 534/TTr-SLĐTBXH-STC ngày 06/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội như sau:

1. Tiền đóng góp tháng đầu tiên là 1.135.000 đồng, gồm:

- Tiền ăn: 360.000 đồng;

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn, thuốc chữa bệnh thông thường và tiền xét nghiệm tìm chất ma tuý: 400.000 đồng cho một lần chấp hành cai tự nguyện;

- Tiền mua sắm vật dụng cá nhân: 150.000 đồng cho một lần chấp hành cai tự nguyện;

- Tiền đóng góp hoạt động văn thể: 30.000 đồng cho một lần chấp hành cai tự nguyện;

- Tiền điện, nước, vệ sinh: 70.000 đồng;

- Chi phí phục vụ quản lý: 125.000 đồng.

2. Tiền đóng góp từ tháng thứ 2 trở đi là 555.000 đồng/tháng, gồm:

- Tiền ăn: 360.000 đồng/tháng;

- Tiền điện, nước, vệ sinh: 70.000 đồng/tháng;

- Chi phí phục vụ quản lý: 125.000 đồng/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 2338/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý; thay thế các quyết định khác có nội dung trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động TBXH; Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Lao động TBXH;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV: Khuyến;
- Lưu VT. Thoan-VX(20).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực25/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2009/QĐ-UBND trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành15/05/2009
       Ngày hiệu lực25/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2009/QĐ-UBND trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2009/QĐ-UBND trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý