Quyết định 14/2010/QĐ-UBND

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại Ủy ban nhân dân các quận, phường cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm việc chứng thực bản sao cho Phòng Tư pháp quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI UBND CÁC QUẬN, PHƯỜNG CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ GIAO THÊM VIỆC CHỨNG THỰC BẢN SAO CHO PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản (trừ việc chứng thực di chúc, văn bản từ chối nhận di sản thừa kế và chứng thực bản sao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Sơn Trà cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản được quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc địa bàn huyện Hòa Vang được quyền lựa chọn việc công chứng tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn thành phố hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân huyện, xã nơi có bất động sản theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao thêm việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt cho Phòng Tư pháp quận, huyện.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt được quyền lựa chọn bất kỳ UBND xã, phường hoặc Phòng Tư pháp quận, huyện nào trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010 và thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các phường, quận cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm việc chứng thực bản sao cho Phòng Tư pháp quận, huyện.

Bãi bỏ thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản của Ủy ban nhân dân phường thuộc các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Sơn Trà được quy định tại Điều 18 Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Bãi bỏ thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản (trừ chứng thực di chúc) của Ủy ban nhân dân các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Sơn Trà được quy định tại Điều 48 và Điều 49 Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU, TT,HĐND TP;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu QH TP;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBNDTP;
- Các Sở, ban ngành liên quan;
- UBMTTQVN thành phố;
- Sở Tư pháp;
- UBND quận, huyện, xã, phường;
- Tổ chức hành nghề công chứng;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, NCPC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/05/2010
Ngày hiệu lực 01/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Trần Văn Minh
Ngày ban hành 10/05/2010
Ngày hiệu lực 01/06/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 14/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch

  • 10/05/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực