Quyết định 14/2010/QĐ-UBND

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thể dục thể tha


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Thể dục thể thao cấp quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 1198/1998/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Thể dục thể thao quận 12;
Theo đề nghị của Giám Đốc Trung tâm Thể dục thể thao và của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 227/TTr-NV ngày 13 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 110/2002/QĐ-UB ngày 12 tháng 7 năm 2002 Ủy ban nhân dân quận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 12.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận)

Chương I

VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí

1. Trung tâm Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc, ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định nhà nước và hạch toán theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Trung tâm Thể dục thể thao chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Hoạt động và áp dụng theo Luật Thể dục thể thao hiện hành.

Điều 2. Chức năng

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận những định hướng, chủ trương, xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao trên địa bàn quận.

2. Mở rộng và phát triển phong trào Thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chăm lo xây dựng đào tạo lực lượng thể thao tiêu biểu, năng khiếu, đội ngũ huấn luyện viên, cộng tác viên, trọng tài …

3. Được phép hợp tác với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước ở lĩnh vực kinh doanh, sản xuất theo chuyên ngành Thể dục thể thao đúng quy định nhà nước.

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Thực hiện kế hoạch, xây dựng, huấn luyện, bồi dưỡng và phát triển các bộ môn thể dục thể thao trên địa bàn quận.

2. Tổ chức các hoạt động như Thể dục thể thao: thi đấu, huấn luyện, luyện tập, bồi dưỡng năng khiếu, mở các lớp Thể dục thể thao cơ bản cho mọi đối tượng như nghiệp dư, chuyên nghiệp trong và ngoài quận.

3. Đào tạo các hướng dẫn viên Thể dục thể thao và hỗ trợ về chuyên môn cho phong trào Thể dục thể thao ở các cơ sở trên địa bàn quận.

4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện tập luyện của Trung tâm theo đúng phân cấp.

5. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, trang thiết bị thể dục, thể thao và các cơ sở hành nghề thể dục, thể thao theo thẩm quyền được giao.

6. Kiểm tra, đôn đốc các phường, đơn vị, trường học thuộc quản lý của quận trong việc thực hiện các chỉ tiêu về rèn luyện thân thể, số người tham gia tập luyện thường xuyên, gia đình thể thao.

7. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan để triển khai các hoạt động thể dục, thể thao và hướng dẫn các hội quần chúng thực hiện nhiệm vụ phát triển phong trào thể dục thể thao.

Điều 4. Quyền hạn

- Tổ chức các cuộc họp với đại diện các phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai, hướng dẫn các chủ trương, chính sách, các quy định của Nhà nước về lĩnh vực Thể dục thể thao.

- Ban hành các văn bản hành chính, giao dịch, các văn bản liên tịch, văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ chính thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và do Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) Trung tâm Thể dục thể thao ký tên, đóng dấu của đơn vị.

- Được tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận, phường, cơ quan, ban, ngành để nắm bắt tình hình hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thể dục thể thao.

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân quận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị có thành tích xây dựng và phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao.

- Được liên doanh liên kết tổ chức các hoạt động sản xuất và dịch vụ để tạo ra các sản phẩm, dụng cụ Thể dục thể thao phục vụ cho các cơ sở luyện tập, thi đấu, đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâm và phong trào Thể dục thể thao trong quận, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.

- Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 3 và Điều 4 của Quy chế này, Trung tâm Thể dục thể thao còn được Ủy ban nhân dân quận phân công, ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn khi cần thiết. Việc ủy quyền do Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu bộ máy

- Trung tâm Thể dục thể thao có 01 Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của ngành; đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài các công tác chung, Giám đốc còn tham gia Ban chỉ đạo các phong trào do Ủy ban nhân dân quận quyết định.

- Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc thực hiện các công việc do Giám đốc phân công theo lĩnh vực; chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công và được Giám đốc ủy nhiệm điều hành một số công tác cụ thể khi Giám đốc vắng mặt.

- Phó Giám đốc được ký và đóng dấu của Trung tâm đối với những công việc mà Giám đốc phân công phụ trách.

- Việc bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ, viên chức chuyên môn được Giám đốc bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của từng người.

Điều 6. Tổ chức cơ cấu bộ máy

1. Tổ Hành chính quản trị

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư hành chính của Trung tâm, xử lý công văn đến và đi, quản lý con dấu theo đúng quy định của nhà nước.

- Giúp Giám đốc quản lý kinh phí được cấp và chi đúng quy định, mục đích kế hoạch nhà nước giao.

- Đối với nguồn thu được tại đơn vị, sau khi đóng thuế theo quy định, số còn lại sẽ bổ sung vào ngân sách đơn vị để chi cho hoạt động chuyên môn của ngành.

- Lập dự toán ngân sách, báo cáo thanh quyết toán hàng quý, hàng năm.

- Quản lý toàn bộ tài sản cơ quan, bảo đảm các trang thiết bị phương tiện làm việc của cơ quan, điều kiện sinh hoạt luyện tập của các huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên…

- Quản lý bộ phận công tác bảo vệ và vệ sinh cơ quan. Thừa lệnh Giám đốc quan hệ với địa phương, các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vê sinh cơ quan.

- Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, viên chức, công khoán việc, cộng tác viên, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Đề xuất Ban Giám đốc chủ trương, nội dung kiểm tra theo dõi công tác thi đua khen thưởng, các biện pháp kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và nhân viên của Trung tâm.

- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các bộ phận chuyên môn chuẩn bị và triển khai các kế hoạch công tác do Ban Giám đốc đề ra, soạn thảo thông báo triệu tập, tập huấn hoặc thông báo về việc tuyển chọn vận động viên.

- Tổng hợp tình hình cơ quan hàng tuần, hàng tháng, thu thập các thông tin, tư liệu, đồng thời đề xuất biện pháp chỉ đạo và xử lý cần thiết.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức cơ quan, tham mưu cho Giám đốc nhận xét công chức hàng năm, giải quyết các chế độ chính sách.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công việc của cơ quan theo đúng quy định.

2. Tổ nghiệp vụ

- Trực tiếp tham mưu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác huấn luyện, thi đấu, phát triển và nâng cao thành tích các bộ môn, kiến nghị biện pháp tổ chức thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp huấn luyện năng khiếu, đội tuyển các bộ môn Thể dục thể thao.

- Định kỳ có sơ, tổng kết hoạt động hàng quý, 6 tháng, năm và phương hướng tới.

- Mỗi tổ có Tổ trưởng (có thể Phó Giám đốc kiêm nhiệm), 01 đến 02 Tổ phó và một số cán bộ.

- Tổ trưởng, Tổ phó mỗi tổ do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm.

Điều 7. Biên chế

- Biên chế hành chính của Trung tâm Thể dục thể thao do Ủy ban nhân dân quận quyết định trong tổng biên chế hành chính của quận trên cơ sở căn cứ khối lượng công việc của Trung tâm, năng lực của cán bộ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Giám đốc Trung tâm còn được phép ký hợp đồng khoán việc và cộng tác viên để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc, hội họp và báo cáo

1. Chế độ làm việc

- Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

- Trung tâm TDTT làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

- Giám đốc điều hành chung các hoạt động của Trung tâm và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Giám đốc phụ trách những lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

- Phó Giám đốc khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có gì vướng mắc thì xin ý kiến Giám đốc quyết định.

- Cán bộ, viên chức của Trung tâm Thể dục thể thao đảm bảo chế độ làm việc theo quy định của Nhà nước. Trung tâm bố trí cán bộ, viên chức thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm.

- Trong trường hợp Giám đốc trực tiếp yêu cầu cán bộ, viên chức giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Giám đốc, yêu cầu đó phải được thực hiện và sau đó báo cáo lại cho Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách biết.

- Cán bộ, viên chức của Trung tâm được trang bị bảng tên, chức danh cụ thể và đeo thẻ công chức khi làm việc và quan hệ công tác theo quy định.

- Mỗi cán bộ, công chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Ban Giám đốc, của đồng nghiệp, của nhân dân. Khi tiếp xúc với người dân phải thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến trình bày và giải thích cặn kẽ, dễ hiểu để người dân dễ tiếp thu, tuyệt đối không hạch sách, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân khi đến liên hệ công việc.

2. Chế độ hội họp

- Hàng tuần tổ chức hội ý giữa Giám đốc với Phó Giám đốc Trung tâm, nhằm thông tin kết quả mọi hoạt động của tuần qua và phân công công tác cho tuần tới.

- Hàng tháng, Trung tâm Thể dục thể thao họp cán bộ, viên chức để đánh giá kết quả công tác trong tháng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác tháng sau, đồng thời trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn.

- Hàng quý, Trung tâm Thể dục thể thao tổ chức họp giao ban ngành thể dục thể thao gồm: cán bộ, viên chức cơ quan, công khoán việc, cộng tác viên; cán bộ chuyên trách văn hóa thể thao 11 phường để nắm tình hình hoạt động của cơ sở, triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác trong quý tiếp theo. Định kỳ 6 tháng, tổ chức họp sơ kết, tổng kết để trao đổi, tháo gỡ khó khăn và đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào Thể dục thể thao.

- Trung tâm Thể dục thể thao có thể tổ chức các cuộc họp đột xuất để triển khai các ý kiến chỉ đạo, các công việc cấp bách của Ủy ban nhân dân quận hoặc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Thực hiện việc thông tin những văn bản liên quan đến ngành, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, viên chức cơ quan để biết.

- Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm, chuyên đề và đột xuất theo quy định, theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận, cơ quan chuyên môn cấp trên.

Điều 9. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận

Trung tâm Thể dục thể thao là cơ quan chuyên môn, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Giám đốc chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị trước Ủy ban nhân dân quận, báo cáo việc thực hiện các công việc được phân công khi có yêu cầu.

2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố

Trung tâm Thể dục thể thao chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các mặt công tác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Giám đốc có trách nhiệm thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

3. Đối với các phòng, ban của quận

- Thực hiện quan hệ phối hợp, hợp tác bình đẳng trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa thống nhất với ý kiến của phòng chuyên môn khác, Giám đốc sẽ chủ động tập hợp ý kiến và trình Ủy ban nhân dân quận quyết định.

- Khi các phòng, ban, đoàn thể và các tổ chức xã hội có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thể dục thể thao, Giám đốc có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

4. Đối với Ủy ban nhân dân các phường

Trung tâm Thể dục thể thao phối hợp với Ủy ban nhân dân phường thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ liên quan lĩnh vực Thể dục thể thao như sau:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, cán bộ phụ trách lĩnh vực Thể dục thể thao phường về chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực Thể dục thể thao.

- Thực hiện chế độ kiểm tra ngành tại địa bàn phường khi Ủy ban nhân dân quận yêu cầu.

- Cung cấp cho Ủy ban nhân dân phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào chưa thống nhất với Ủy ban nhân dân phường trong quan hệ công tác thì Giám đốc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét giải quyết.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Xây dựng quy định phân công và nội quy hoạt động của Trung tâm; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm để hoạt động có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc thì Giám đốc đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2010
Ngày hiệu lực02/11/2010
Ngày công báo15/11/2010
Số công báoSố 90
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thể dục thể tha


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thể dục thể tha
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Ngọc Hổ
        Ngày ban hành26/10/2010
        Ngày hiệu lực02/11/2010
        Ngày công báo15/11/2010
        Số công báoSố 90
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thể dục thể tha

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2010/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Thể dục thể tha

           • 26/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực