Quyết định 14/2010/QĐ-UBND

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 bản Quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND bản Quy định chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở kèm đã được thay thế bởi Quyết định 37/2010/QĐ-UBND chi phổ biến giáo dục pháp luật Long An và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND bản Quy định chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở kèm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Tân An, ngày 08 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2010 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở;
Xét công văn số 119/STP-VBQP ngày 05/02/2010 về việc tự kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tờ trình số 443/TTr-STC ngày 26/3/2010 của Sở Tài chính về việc đề nghị sửa đổi Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh, quy định: “Điều 7. Khen thưởng: Tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích trong công tác hòa giải được biểu dương khen thưởng, áp dụng tiêu chuẩn và mức khen theo quyết định số 2654/2003/QĐ-UB ngày 31/7/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức liên hoan tổ hòa giải và hòa giải viên các cấp trong tỉnh 5 năm 2 lần”.

- Nay, sửa lại như sau: “Điều 7. Khen thưởng: Các Tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích trong công tác hòa giải được xét biểu dương khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng”.

Điều 2. Quyết định này là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh. Những quy định khác của UBND tỉnh trước đây về thi đua, khen thưởng của tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trái với quy định trong quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An, xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NC (TH+KT);
- Lưu: VT, STC.H.   
NMC-HGCS-SĐ (7)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2010
Ngày hiệu lực18/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND bản Quy định chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở kèm


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND bản Quy định chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở kèm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýDương Quốc Xuân
       Ngày ban hành08/04/2010
       Ngày hiệu lực18/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND bản Quy định chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở kèm

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND bản Quy định chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở kèm