Quyết định 14/2013/QĐ-UBND

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 59/2017/QĐ-UBND điều chỉnh số hiệu hệ thống đường tỉnh Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 29/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỐ HIỆU HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Văn bản số 10399/BGTVT-KCHT ngày 06/12/2012 và Văn bản số 5381/BGTVT-KCHT ngày 10/06/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thỏa thuận đặt tên, số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 1222/SGTVT-GT ngày 24/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức quản lý, bảo trì và sửa chữa thường xuyên toàn bộ 14 tuyến đường tỉnh nêu trên kể từ ngày 01/01/2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/1998/QĐ-UB ngày 05/01/1998 của UBND tỉnh. Các quy định về phân cấp quản lý các đường tỉnh trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh)

TT

Số hiệu

Tuyến

Chiều dài (km)

Ghi chú

1

ĐT.629

Bồng Sơn - An Lão

31,2

 

2

ĐT.630

Cầu Dợi - Kim Sơn

22,0

 

3

ĐT.631

Diêm Tiêu - Tân Thạnh

18,6

 

4

ĐT.632

Phù Mỹ - Bình Dương

17,7

 

5

ĐT.633

Chợ Gồm - Đề Gi

20,7

 

6

ĐT.634

Hòa Hội - Long Định

17,4

 

7

ĐT.635

Cát Tiến - Kiên Mỹ

42,40

 

8

ĐT.636

Đập Đá - Phước Thắng

15,2

 

9

ĐT.636B

Gò Bồi - Lai Nghi

27,6

 

10

ĐT.637

Vườn Xoài - Vĩnh Sơn

62,1

 

11

ĐT.638

Diêu Trì - Mục Thịnh

39,4

 

12

ĐT.639

Nhơn Hội - Tam Quan

106,0

 

13

ĐT.639B

Chương Hòa - Nhơn Tân

97,4

Tuyến mới đã trừ các đoạn trùng tuyến ĐT.629, ĐT.631

14

ĐT.640

Ông Đô - Cát Tiến

19,3

 

Tổng cộng

537,0

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2013
Ngày hiệu lực 08/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/10/2017
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành 28/06/2013
Ngày hiệu lực 08/07/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/10/2017
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh Bình Định