Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND bãi bỏ mức chi phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy, học thêm tại Quyết định 45/2012/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2014/QĐ-UBND bãi bỏ chi thanh tra kiểm tra giám sát dạy học Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỨC CHI PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2012/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2012 CỦA UBND TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ mức chi phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ mức chi 2% phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Kon tum về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum)

2. Điểm b, Khoản 1, Điều 4 của Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được sửa đổi như sau:

Mức chi:

- 70% cho giáo viên trực tiếp dạy thêm.

- 30% chi cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho dạy thêm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục VT-LT tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực01/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND bãi bỏ chi thanh tra kiểm tra giám sát dạy học Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2014/QĐ-UBND bãi bỏ chi thanh tra kiểm tra giám sát dạy học Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành19/02/2014
       Ngày hiệu lực01/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2014/QĐ-UBND bãi bỏ chi thanh tra kiểm tra giám sát dạy học Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2014/QĐ-UBND bãi bỏ chi thanh tra kiểm tra giám sát dạy học Kon Tum

           • 19/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực