Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 295/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2014/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH VÀ QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÍ THU GOM RÁC THẢI THUỘC DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 12 về việc điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh lộ trình và quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thu gom rác thải thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới như sau:

1. Điều chỉnh lộ trình và mức thu

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

2. Tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí

- Phí thu gom rác thải tại thành phố Đồng Hới: Để lại 100% số phí thu được cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình.

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới: Để lại 8% cho đơn vị thu (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình), 92% nộp vào ngân sách để cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình (phục vụ chi phí cho công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư Pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH VÀ MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÍ THU GOM RÁC THẢI THUỘC DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
( Kèm theo Quyết định số 14 /2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Khoản mục

Đơn vị tính

Mức thu

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

I

Phí thu gom rác thải tại thành phố Đồng Hới

1

Hộ gia đình ở các xã

đồng/tháng

17.000

17.000

19.000

21.000

2

Hộ gia đình ở các phường

đồng/tháng

23.000

23.000

25.000

27.000

II

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới

1

Nước máy phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư

đồng/m3

979

1.156

1.364

1.609

2

Nước máy phục vụ sinh hoạt cho các cơ quan HCSN (bao gồm cả trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang), phục vụ mục đích công cộng

đồng/m3

3.540

4.177

4.929

5.816

3

Nước máy phục vụ hoạt động sản xuất vật chất

đồng/m3

4.484

5.291

6.244

7.367

4

Nước máy phục vụ các đối tượng kinh doanh dịch vụ

đồng/m3

5.664

6.684

7.887

9.306

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2014/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2014/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2014/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Quảng Bình