Quyết định 14/2014/QĐ-UBND

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về điều kiện, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên đến công tác và học tập tại Trường Đại học Tân Trào do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2014/QĐ-UBND thu hút giảng viên trình độ cao sinh viên công tác học tập Đại học Tân Trào Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THU HÚT GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO VÀ KHUYẾN KHÍCH SINH VIÊN ĐẾN CÔNG TÁC VÀ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 7 về cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên cho Trường Đại học Tân Trào;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 130/TTr-SNV ngày 01/7/2014 về việc ban hành Quy định điều kiện, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên đến công tác và học tập tại Trường Đại học Tân Trào,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định việc thực hiện cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên đến công tác và học tập tại Trường Đại học Tân Trào. Cụ thể:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Quyết định này quy định điều kiện, thủ tục và quy định chi tiết một số nội dung thực hiện cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao đến công tác và khuyến khích sinh viên đến học tập tại Trường Đại học Tân Trào theo Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND).

2. Điều kiện được hưởng cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao. Ngoài các điều kiện quy định tại Mục II, Điều 1, Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND giảng viên hưởng chế độ, chính sách phải đảm bảo các điều kiện sau:

2.1. Có trình độ chuyên môn thuộc Danh mục các chuyên ngành có nhu cầu thu hút giảng viên có trình độ cao được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt.

2.2. Được Trường Đại học Tân Trào tuyển dụng, tiếp nhận hoặc ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được giao còn đủ tuổi công tác theo quy định tối thiểu là 5 năm.

3. Thủ tục thực hiện chính sách thu hút

3.1. Trợ cấp 1 lần và hỗ trợ về nhà ở cho giảng viên được thu hút:

a) Trường Đại học Tân Trào lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ thu hút gửi Sở Tài chính.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ thu hút trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cấp kinh phí hỗ trợ thu hút trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài chính.

d) Trường Đại học Tân Trào cấp kinh phí hỗ trợ thu hút trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dự toán kinh phí.

e) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ thu hút, gồm:

- Văn bản đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ thu hút của Trường Đại học Tân Trào (theo mẫu phụ lục kèm theo).

- Bản sao văn bằng học vị hoặc quyết định phong hàm giáo sư, phó giáo sư.

- Bản sao hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

- Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí thuê nhà hoặc mua nhà ở, đất làm nhà của giảng viên được thu hút (nếu có nhu cầu).

3.2. Hỗ trợ giảng viên thỉnh giảng, hỗ trợ khuyến khích sinh viên và trợ cấp ngoài lương cho giảng viên được thu hút:

Hằng năm, Trường Đại học Tân Trào xây dựng kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng, lập dự toán kinh phí hỗ trợ giảng viên thỉnh giảng, hỗ trợ khuyến khích sinh viên và trợ cấp ngoài lương cho giảng viên được thu hút gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí trong tổng dự toán kinh phí hằng năm của Trường Đại học Tân Trào để thực hiện.

4. Thời điểm để xác định mức lương cơ sở thực hiện chính sách thu hút và cách tính kinh phí hỗ trợ mua nhà ở, đất làm nhà

4.1. Thời điểm để xác định mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức hỗ trợ thu hút là ngày có hiệu lực của hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng.

4.2. Cách tính kinh phí hỗ trợ mua nhà ở, đất làm nhà: Trường hợp giảng viên đã được bố trí nhà ở công vụ hoặc được bố trí kinh phí thuê nhà ở với mức 2 triệu đồng/tháng, sau đó có nhu cầu hỗ trợ kinh phí mua nhà ở, đất làm nhà thì kinh phí hỗ trợ mua nhà ở, đất làm nhà phải trừ số tháng đã được bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà tương đương với số tiền 2 triệu đồng/tháng.

5. Các trường hợp phải bồi hoàn 100% kinh phí hỗ trợ

5.1. Giảng viên được tuyển dụng, tiếp nhận về công tác vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

5.2. Giảng viên trong thời gian công tác tại Trường Đại học Tân Trào mà có 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ; tự ý bỏ việc; đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (trừ trường hợp viên chức làm việc theo chế độ xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5, Điều 29, Luật Viên chức); không chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cơ quan.

5.3. Giảng viên mời thỉnh giảng bị chấm dứt hợp đồng do không hoàn thành nghĩa vụ đã ký kết.

5.4. Sinh viên vi phạm pháp luật kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Số kinh phí bồi hoàn hỗ trợ thu hút của các trường hợp nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều này được nộp vào ngân sách của tỉnh thông qua Kho bạc Nhà nước; nếu người được hưởng chế độ hỗ trợ thu hút, khuyến khích không thực hiện việc hoàn trả lại toàn bộ số kinh phí hỗ trợ thu hút đã nhận, thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Các trường hợp không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ

6.1. Bị chết; bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

6.2. Bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục hoặc bị suy giảm khả năng lao động, học tập từ 61% trở lên (có kết luận của Hội đồng giám định y khoa) được cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho thôi việc, nghỉ chế độ hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

6.3. Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5, Điều 29, Luật Viên chức và viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do bị ốm đau và tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục quy định tại khoản 4 Điều 29, Luật Viên chức.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

- Xây dựng Danh mục các chuyên ngành cần thu hút giảng viên trình độ cao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định).

- Lập dự toán kinh phí về nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện việc thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với giảng viên và sinh viên.

- Thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút đối với những trường hợp phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ theo quy định. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ, nhưng không thực hiện hoàn trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các chuyên ngành cần thu hút giảng viên trình độ cao.

3. Giám đốc Sở Nội vụ

Hướng dẫn, kiểm tra Trường Đại học Tân Trào thực hiện chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên theo đúng quy định của tỉnh.

4. Giám đốc Sở Tài chính

Hướng dẫn Trường Đại học Tân Trào trong việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí và thu hồi kinh phí (nếu có) thực hiện chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐB Quốc hội địa phương;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban đảng,
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh;
- Viện Kiểm sát ND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;
- Huyện, thành ủy; HĐND, UBND huyện, thành phố
- TT Công báo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Lưu: VT, CV VX, NV, TC (Ha).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Mẫu 01 (ban hành kèm theo Quyết định số     /2014/QĐ-UBND ngày    /     /2014)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /................

V/v đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ thu hút giảng viên trình độ cao

...................., ngày    tháng     năm 20....

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 7 về cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên cho Trường Đại học Tân Trào;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số     /2014/QĐ-UBND ngày     /      /2014 của UBND tỉnh Quy định về điều kiện, thủ tục thực hiện Chính sách hỗ trợ thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên đến công tác và học tập tại Trường Đại học Tân Trào;

Sau khi xem xét Bản cam kết công tác tại Trường Đại học Tân Trào ngày ..../...../..... của các ông (bà)..................

Trường Đại học Tân Trào đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phú thu hút số tiền là..............

(Có biểu chi tiết kèm theo)

(Kèm theo văn bằng học vị hoặc quyết định bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư; văn bản tuyển dụng, tiếp nhận hoặc hợp đồng làm việc)

Trường Đại học Tân Trào trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ................
- Lưu: VT,...

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2014
Ngày hiệu lực01/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND thu hút giảng viên trình độ cao sinh viên công tác học tập Đại học Tân Trào Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2014/QĐ-UBND thu hút giảng viên trình độ cao sinh viên công tác học tập Đại học Tân Trào Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành21/08/2014
        Ngày hiệu lực01/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2014/QĐ-UBND thu hút giảng viên trình độ cao sinh viên công tác học tập Đại học Tân Trào Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2014/QĐ-UBND thu hút giảng viên trình độ cao sinh viên công tác học tập Đại học Tân Trào Tuyên Quang

            • 21/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực