Quyết định 14/2015/QĐ-UBND

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2015-2016

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức học phí tạm thời giáo dục mầm non phổ thông công lập Phú Thọ đã được thay thế bởi Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập hệ thống giáo dục quốc dân Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 29/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức học phí tạm thời giáo dục mầm non phổ thông công lập Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM HỌC 2015-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2013-2014;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 315/TTr-STC ngày 03 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2015-2016 như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/học sinh/tháng

Cấp học/loại hình

Mức thu vùng thành, thị (các phường của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ)

Mức thu vùng nông thôn và th trấn các huyện (các xã đồng bằng và thị trấn)

Mức thu vùng min núi (các xã miền núi)

Nhà trẻ

128

76

29

- Nhà trẻ bán trú

151

99

52

Mu giáo

104

59

23

- Mu giáo bán trú

128

81

47

Trung học cơ sở

81

47

23

Trung học phthông và Bổ túc THPT

94

59

29

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

175

-

-

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm học 2015 - 2016.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 quyết định này, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan liên quan tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành quy định chính thức để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chtịch UBND các huyện, thị, thành; Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ sở giáo dục đào tạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, GD&ĐT;
-
Bộ Tư pháp; Website CP;
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh (b/c);
-
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành;
-
CVP, các PCVPTH;
- Công báo tỉnh Phú Thọ;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức học phí tạm thời giáo dục mầm non phổ thông công lập Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức học phí tạm thời giáo dục mầm non phổ thông công lập Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHà Kế San
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực28/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức học phí tạm thời giáo dục mầm non phổ thông công lập Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức học phí tạm thời giáo dục mầm non phổ thông công lập Phú Thọ