Quyết định 14/2015/QĐ-UBND

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 03 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 26 tháng 01 năm 2015 và ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 736/CV-STC ngày 18 tháng 5 năm 2015 về việc ban hành quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1. Thù lao soạn thảo hợp đồng giao dịch:

a) Đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung đơn giản: Không quá 100.000đồng/hợp đồng.

b) Đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp: Không quá 200.000đồng/hợp đồng.

Căn cứ vào tính chất của các hợp đồng, giao dịch có thể xác định là phức tạp như: Các hợp đồng, giao dịch về bất động sản mà tài sản ở nhiều địa phương khác nhau; hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài; đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản và khai nhận di sản thì có thừa kế thế vị, có hơn 05 người thỏa thuận phân chia.

2. Thù lao đánh máy: Không quá 10.000đồng/trang.

3. Thù lao sao chụp: Không quá 500đồng/trang khổ giấy A4; không quá 1.000đồng/trang khổ giấy A3.

4. Thù lao dịch giấy tờ văn bản: Không quá 100.000đồng/trang.

5. Chi phí thù lao khác: Do công dân, tổ chức tự thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng trên cơ sở quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Nam Định; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh và VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2015
Ngày hiệu lực13/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýBùi Đức Long
        Ngày ban hành03/06/2015
        Ngày hiệu lực13/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Nam Định

            • 03/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực