Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế về mua, bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy chế mua bán hàng miễn thuế Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIỆC BAN HÀNH QUY CH V MUA - BÁN HÀNG MIỄN THU TI KHU KINH T CA KHU QUC T CU TREO, HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế; Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 78/TTr-KKT ngày 26/10/2015 và T trình số 06/TTr-KKT ngày 29/02/2016; của Sở Tư pháp tại Văn ban số 1634/BC-STP ngày 07/10/2015 và Văn bản số 112/STP-XDVB ngày 25/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về mua, bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh”.

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ Điều 7 Chương 3, Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Cục Thuế Hà Tĩnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cc kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Phó VP/ÚBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học tỉnh;
- Lưu VT, TM;
Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

QUY CHẾ

MUA, BÁN HÀNG MIỄN THUẾ TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tnh Hà Tĩnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc mua, bán hàng miễn thuế và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho khách tham quan du lịch khi vào Khu kinh tế cửa khu quc tế Cầu Treo được mua hàng nhập khẩu min thuế mang vào nội địa và đưa ra nước ngoài (CHDCND Lào); Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế (bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh) theo quy định của pháp luật; các cơ quan quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về mua hàng miễn thuế của khách tham quan du lịch

1. Khách tham quan du lịch khi vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được phép mua hàng hóa miễn thuế mang vào nội địa và đưa ra nước ngoài (CHDCND Lào) trừ hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng không bán miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo quy định tại Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu (gọi tắt là Thông tư 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính), có tổng giá trị hàng hóa không vượt quá 1.000.000 đồng/người/ngày. Mỗi khách tham quan du lịch chđược mua hàng miễn thuế theo đúng 01 giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác (gọi tắt là giy tờ tùy thân) của người mua hàng, không được sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để mua hàng; không mua, bán hàng min thuế theo hình thức ủy quyn.

2. Trường hợp tổng trị giá hàng hóa mua vượt mức quy định nêu trên, ngưi mua hàng phải làm thủ tục Hải quan kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với phần giá trị hàng hóa vượt định mức miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm khách tham quan du lịch khi mua hàng miễn thuế

Khách tham quan du lịch mua hàng hóa miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo mang vào nội địa và đưa ra nước ngoài (CHDCND Lào) phải xuất trình cho cơ quan Hải quan hóa đơn mua hàng min thuế và giy tờ tùy thân (khi có yêu cầu), chịu sự kiểm tra giám sát Hải quan theo quy định của pháp luật về Hải quan và các quy định khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO

Điều 5. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế

1. Phải có giấy phép hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế trong Khu kinh tế cửa khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp; có cửa hàng nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng được duyệt.

2. Trang bị máy tính, lắp đặt camera tại các quầy hàng, máy in hóa đơn và phần mềm quản lý bán hàng nối mạng vi máy chủ của Chi cục Hi quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo. Chương trình phần mềm quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối của cơ quan Hải quan. Chủ động đảm bảo nguồn điện để việc kết ni mạng được liên tục; trong trường hợp không khắc phục được sự cố mất điện thì phải báo cáo (bng văn bản hoặc trực tiếp) cho Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo có trách nhiệm cử cán bộ Hải quan đến để giám sát trực tiếp hoạt động bán hàng miễn thuế.

3. Bán hàng đúng đối tượng, đúng danh mục mặt hàng đăng ký kinh doanh theo quy định, ghi rõ trên hóa đơn họ và tên, địa chỉ cụ thể rõ ràng, số giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ có giá trị khác và có chữ ký của khách hàng, đồng thời yêu cầu khách hàng giữ hóa đơn để xuất trình cho Hải quan tại các cổng ra, vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để kiểm tra đối chiếu, không bán hàng sai quy định, không được ghép giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ có giá trị khác của nhiều người để bán các mặt hàng có trị giá trên 1.000.000 đồng nhm tránh nộp thuế phần trị giá vượt định mức theo quy định. Đi với hàng hóa chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (quy định tại Mục II, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014), sau đó bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nếu tổng trị giá không vượt quá 1.000.000 đồng/người/ngày (với giá không bao gồm thuế) thì được hoàn thuế theo quy định.

4. Khi thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh sau khi tạm ngừng thì phải thông báo bng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho các cơ quan: Ban Qun lý Khu kinh tế tỉnh, Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và cơ quan quản lý Thuế trực tiếp, chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm khóa, mở mạng bán hàng theo thời gian thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế đã thông báo tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh nêu trên.

5. Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế phải trưng bày, niêm yết rõ ràng giá các mặt hàng kinh doanh và bán đúng giá niêm yết. Hàng hóa kinh doanh phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, hóa đơn chứng từ và các nội dung khác theo quy định của pháp luật; không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng vi phạm về đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; đối với hàng nhập khẩu phải có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với hàng hóa của mình khi kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cu Treo.

6. Một số trách nhiệm khác:

a) Thực hiện việc kinh doanh bán hàng miễn thuế theo đúng quy định của Quy chế mua, bán hàng miễn thuế ban hành tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 ca Thtướng chính phủ; Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính; Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan; riêng khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phục vụ người xuất cảnh, quá cảnh nằm trong khu cách ly và trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan thực hiện theo Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính, Thông tư số 207/2015/TT-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

b) Định kỳ hàng tháng báo cáo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong kỳ và báo cáo nhập - xut - tn với Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khu Cầu Treo, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo dõi, phục vụ công tác quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Xử lý hàng kém chất lưng

1. Hàng hóa bị đổ vỡ, hư hỏng, kém chất lượng, hết hạn sử dụng không được bán phục vụ tiêu dùng. Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế có trách nhiệm lập biên bản về tình trạng hàng hóa báo cáo Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo để kiểm tra, tiến hành lập biên bn về hiện trạng hàng hóa và tổ chức hủy bỏ theo quy định về hủy bỏ phế liệu dưới sự giám sát của Ban Quản lý Khu kinh tế tnh, Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và cơ quan quản lý môi trường.

2. Nếu hàng hóa bị móp, hư hỏng bao bì nhưng chất lượng còn sử dụng được, thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế muốn giảm giá bán thì phải làm văn bản báo cáo Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vviệc bán giảm giá. Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cu Treo chủ trì xem xét và trả li bằng văn bản trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 7. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng và đột xuất thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế lập báo cáo tình hình kinh doanh gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chỉ cụ Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp và các cơ quan có liên quan khác theo quy định của pháp luật (khi có yêu cầu) để theo dõi tchức quản lý.

2. Các hành vi không nộp báo cáo thanh khoản, hoặc báo cáo sai quy đnh sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế hoạt động trong Khu kinh tế cửa khu quốc tế Cầu Treo chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan (Công an, Thuế, Hải quan, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư...).

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

1. Tham mưu cấp giấy phép hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế trong Khu kinh tế cửa khu quc tế Cầu Treo; đng thời quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế theo đúng quy định và đúng thẩm quyền.

2. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện Quy chế mua, bán hàng miễn thuế này tới các thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

3. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thương nhân kinh doanh hàng miễn thuế, nhằm chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

4. Căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm Quy chế của thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện việc lập biên bản và tùy theo tính chất mức độ cụ thể sẽ xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Định kỳ hàng quý Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì tổ chức họp với các ngành chức năng có liên quan đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và việc thực hiện Quy chế trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan theo quy định.

Điều 9. Cục Hải quan tỉnh

Chỉ đạo Chi cục Hi quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính và kiểm tra, đối chiếu, kiểm soát hàng hóa, phương tiện tại các cổng ra vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và có những biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với các lực lượng chức năng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, thủ tục hồ sơ theo đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Cục Thuế tnh

Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Các cơ quan Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Xây dựng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ quản lý, phòng, chống, xử lý các hành vi lợi dụng cơ chế chính sách ưu đãi về thuế để thu gom, tập kết, vận chuyển buôn lậu hàng vào nội địa, kinh doanh trái luật. Đm bảo an ninh, trật tự và thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định và cho khách du lịch đến tham quan mua sắm; phối hợp kiểm tra, kiểm soát hành khách, phương tiện và hàng hóa ra vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định.

Điều 12. Sở Công thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi tiêu thụ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm về đo lường chất lượng, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm và các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại khác. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, qun lý hoạt động mua bán hàng miễn thuế theo đúng quy định.

Điều 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp và thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành liên quan trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định; thực hiện việc quản lý, cấp mới, cấp thay đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp đi với các doanh nghiệp hoạt động bán hàng miễn thuế trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo đúng quy định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khách du lịch đến tham quan, mua sắm tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định ca pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp, cần phải sửa đi, b sung Quy chế; các sở, ngành, đơn vị, đxuất gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy chế mua bán hàng miễn thuế Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy chế mua bán hàng miễn thuế Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Lê Đình Sơn
Ngày ban hành 12/04/2016
Ngày hiệu lực 22/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy chế mua bán hàng miễn thuế Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy chế mua bán hàng miễn thuế Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh

  • 12/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực