Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2017/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư s 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 43/TTr-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành quyết định quy định giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp và sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

1. Giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

a) Đối với người bán hàng cố định, thường xuyên tại chợ

Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng

Stt

Tiêu chí

Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương

Các huyện còn lại

1

Chợ hạng 1

100.000

80.000

2

Chợ hạng 2

80.000

65.000

3

Chợ hạng 3

60.000

50.000

b) Đối với người bán hàng không cố định, không thường xuyên tại chợ

- Chợ hạng 1 và chợ hạng 2: 1.000 đồng/người/ngày.

- Chợ hạng 3: 500 đồng/người/ngày.

2. Giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

a) Đối với người bán hàng cố định, thường xuyên tại chợ

Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng

Stt

Tiêu chí

Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương

Các huyện còn lại

1

Chợ hạng 1

200.000

160.000

2

Chợ hạng 2

160.000

130.000

3

Chợ hạng 3

120.000

100.000

b) Đối với người bán hàng không cố định, không thường xuyên tại chợ

- Chợ hạng 1 và chợ hạng 2: 2.000 đồng/người/ngày.

- Chợ hạng 3: 1.000 đồng/người/ngày.

3. Tiêu chí để phân loại chợ thực hiện theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP; ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Một số quy định cụ thể

1. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ quy định tại Điều 2 Quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng;

2. Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước không được thu cao hơn giá tối đa quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định này;

3. Các tổ chức, cá nhân cho thuê dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải thực hiện niêm yết giá công khai tại địa điểm chợ và thu đúng giá niêm yết.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước căn cứ vào giá tối đa quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quyết định này xây dựng mức giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thuộc phạm vi quản lý.

2. Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2017 và thay thế Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-B
Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- TV. UBND tỉnh;
- Như Điều 5 của QĐ;
- Công báo t
nh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, SCT (03), nhsuong.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2017
Ngày hiệu lực15/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 14/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýPhạm Vũ Hồng
       Ngày ban hành03/03/2017
       Ngày hiệu lực15/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Kiên Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Kiên Giang

        • 03/03/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/03/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực