Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng quản lý và đầu tư (giai đoạn 2017-2019) do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt khu vực Công ty Tiên Lãng quản lý Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TẠI KHU VỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP TIÊN LÃNG QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ (GIAI ĐOẠN 2017 - 2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 02 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013; s 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Liên Bộ: Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 05 năm 2012 về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt; s 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 165/TTr-STC ngày 12 tháng 5 năm 2017; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 31/BCTĐ-STP ngày 28 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng quản lý và đầu tư như sau:

1. Giá nước sạch sinh hoạt đối với hộ dân cư: 8.000 đồng/m3;

2. Giá nước sạch sinh hoạt đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 12.000 đồng/m3

3. Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, giá dịch vụ thoát nước, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và áp dụng cho tất cả các khu vực, các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng quản lý và đầu tư.

4. Trong thời gian thực hiện, nếu chi phí sản xuất nước tăng trên 20% giá thành so với giá duyệt tại thời điểm, Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng tng hp chi phí báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng hướng dẫn, kiểm tra Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2017; bãi bỏ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá nước tiêu thụ nước sạch Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng giai đoạn 2014 - 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng; Thủ trưởng các cấp, các ngành liên quan, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các hộ sử dụng nước căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Công báo TP; Báo Hải Phòng;
- Đài ĐT&TH Hải Phòng;
- CPVP;
- Phòng: TCNS, NNTNMT, KTGSTĐKT;
- CV: TC, TL;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày hiệu lực 20/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt khu vực Công ty Tiên Lãng quản lý Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt khu vực Công ty Tiên Lãng quản lý Hải Phòng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 14/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hải Phòng
Người ký Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày hiệu lực 20/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt khu vực Công ty Tiên Lãng quản lý Hải Phòng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt khu vực Công ty Tiên Lãng quản lý Hải Phòng

  • 10/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực