Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2013/QĐ-UBND quy chế quản lý đoàn ra Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND NGÀY 18/4/2013 CỦA UBND VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐOÀN RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 12/TTr-SNgV ngày 22/6/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/72018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- T
TTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

-
CT, các PCT tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đắk Lắk; Đài PT-TH tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2018
Ngày hiệu lực10/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2013/QĐ-UBND quy chế quản lý đoàn ra Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2013/QĐ-UBND quy chế quản lý đoàn ra Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýPhạm Ngọc Nghị
       Ngày ban hành29/06/2018
       Ngày hiệu lực10/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2013/QĐ-UBND quy chế quản lý đoàn ra Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2013/QĐ-UBND quy chế quản lý đoàn ra Đắk Lắk

           • 29/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực