Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 568/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 568/2011/QĐ-UBND quản lý cụm công nghiệp Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/2011/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 94/TB-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp tháng 4 năm 2018 của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 33/TTr-SCT ngày 26 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 568/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc cần cụ thể hóa để thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BQL Khu kinh tế;
- LĐ Văn phòng;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm TT-CB;
- Trang thông tin điện tử VPUBND tỉnh;
- Hệ thống VNPTioffice;
- Lưu: VT, CVCN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2018
Ngày hiệu lực24/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 568/2011/QĐ-UBND quản lý cụm công nghiệp Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 568/2011/QĐ-UBND quản lý cụm công nghiệp Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành14/05/2018
        Ngày hiệu lực24/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 568/2011/QĐ-UBND quản lý cụm công nghiệp Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 568/2011/QĐ-UBND quản lý cụm công nghiệp Hà Giang

            • 14/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực