Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bỏ điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 5m 2018  

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2014/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh ph Quy định chi tiết về một số điều của Luật đt đai;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phQuy định chi tiết vmột số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s157/TTr-STNMT ngày 02 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi b đim c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của y ban nhân dân tnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài ngun và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục KT văn bn QPPL);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyn, thành phố;
- Như Điều 2:
- Báo Kon Tum, Đài PT&TH tnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr tnh:
- Công báo tnh, Cổng Thông tin điện t tnh;
-
Lưu VT, NNTN2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bỏ điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bỏ điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành11/05/2018
       Ngày hiệu lực21/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bỏ điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bỏ điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 62/2014/QĐ-UBND Kon Tum

           • 11/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực