Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2018/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu s 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 151/20177NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đấu thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng, gồm:

1. Bàn, ghế học sinh phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập;

2. Giường bệnh phục vụ điều trị tại các cơ sở y tế công lập;

3. Thiết bị điện tử, tin học, gồm: máy vi tính (trừ máy chủ), máy in, máy photocopy, máy chiếu, máy scan;

4. Các chương trình phần mềm sử dụng đồng bộ từ 10 đơn vị trở lên.

Điều 2. Đơn vị thực hiện và cách thức thực hiện mua sắm tập trung

1. Sở Tài chính là đơn vị thực hiện mua sắm tập trung đối với các tài sản quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Việc mua sắm tập trung thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Đối tượng không thực hiện mua sắm tập trung

1. Tài sản mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động, từ nguồn vốn vay, từ vốn huy động của các đơn vị: sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

2. Tài sản mua sắm từ nguồn vốn viện trợ, tài trợ, nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài có yêu cầu mua sắm khác.

3. Tài sản mua sắm thuộc dự án đầu tư xây dựng mà việc tách gói thầu mua sắm riêng làm ảnh hưởng tới tính đồng bộ của dự án hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

4. Tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nêu tại Điều 1 Quyết định này phải mua sắm để thay thế tài sản hư hỏng do thiên tai, mua lẻ do bị sự cố bất khả kháng do tài sản bị hư hỏng đột xuất, tài sản mua sắm để trang bị cho cán bộ công chức, viên chức (do tăng biên chế; điều động đến...).

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung

1. Các nguồn kinh phí quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn tổ chức thực hiện quy trình mua sắm tập trung theo quyết định này;

b) Tổng hợp, thẩm định nhu cầu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản.

2. Trường hợp tài sản mua sắm tập trung quy định tại Điều 1 Quyết định này hư hỏng đột xuất do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng mà không thsửa chữa hoặc trang bị đột xuất cho công chức, viên chức được điều động, tăng biên chế, bổ nhiệm chức danh thì được mua sắm trực tiếp trên cơ sở thỏa thuận khung tại kết quả lựa chọn nhà thầu.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018 và thay thế Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Điều 7.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTT
U, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
- Như Điều 7;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TC, các
CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Đoàn Văn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực02/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2018/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành26/04/2018
       Ngày hiệu lực02/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2018/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2018/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Lâm Đồng

           • 26/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực